Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Theology of canon law

General data

Course ID: WK-S-TL-W
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Theology of canon law
Name in Polish: Teologia prawa kościelnego
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

canon law

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PK_W01, PK_W02

PK_W05

Preliminary Requirements:

(in Polish) Słuchacz winien dysponować uprzednią znajomością eklezjologii w zakresie przewidzianym w pierwszym cyklu studiów kościelnych oraz posiadać wiedzę z zakresu teorii prawa kanonicznego o prawie kanonicznym jako zjawisku prawnym.

Short description: (in Polish)

Zajęcia z teologii prawa kanonicznego zmierzają do ukazania podstaw ontologicznych i epistemologicznych eklezjalnego fenomenu prawnego.

Full description: (in Polish)

Zajęcia zmierzają do ukształtowania formacji teologicznej studentów prawa kanonicznego. Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką prawa kanonicznego jako zjawiska kościelnego, ujmowanego w perspektywie historiozbawczej. Student powinien posiąść wiedzę z zakresu historycznych i współczesnych nurtów negujących i uzasadniających istnienie prawa kanonicznego jako elementu strukturalnego Kościoła, natury prawa kanonicznego oraz elementów teologalnych determinujących jego określenie, tematyki prawa Bożego, teleologii prawa kanonicznego. Wiedza w tym zakresie powinna zmierzać do ukształtowania umiejętności dostrzegania w prawie kanonicznym wymiarów wykraczających poza pozytywnoprawne jego aspekty i w konsekwencji umiejętności przestrzegania i stosowania prawa kościelnego z wykorzystaniem charakterystycznych dla tego zjawiska elementów.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podawana jest studentom w bieżącym cyklu nauczania przedmiotu i zamieszczona w aktualnym na każdy semestr opisie przedmiotu.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WIEDZA:

PK_W01 - Student wyjaśnia i argumentuje specyfikę prawa kanonicznego jako zjawiska kościelnego, umiejętnie porównuje dostrzegając podobieństwa i wskazując różnice pomiędzy zjawiskiem prawa w Kościele i społeczności świeckiej.

PK_W02 - Student opisuje, charakteryzuje, wyjaśnia prawo kanoniczne jako element struktury Kościoła, uczestniczący w jego misji zbawczej.

PK_W05 - Student wyjaśnia i wyciąga wnioski ze specyfiki prawa kanonicznego dla jego interpretacji i stosowania w zakresie prawa obowiązującego.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Na ocenę dostateczną - student prezentuje podstawowe źrodła teorii negujących i uzasadniających istnienie prawa kanonicznego, poprawnie wskazuje na jego eklezjologiczne źródła, cele, wyjaśnia pojęcie prawa kanonicznego i prawa Bożego.

Na ocenę dobrą - student wykazuje wiedzę odnoszącą się do argumentacji stojących za teoriami negującymi i uzasadniającymi istnienie prawa kanonicznego, potrafi argumentować racje eklezjologiczne prawa kanonicznego jako zjawiska kościelnego, wyjaśnia teorie dotyczące celu prawa oraz rozumienia prawa Bożego.

Na ocenę bardzo dobrą - student potrafi porównać i odnieść się krytycznie do prezentowanych teorii, dostrzec ich braki, dokonać wyboru i go uzasadnić.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Jan Dohnalik, Tomasz Gałkowski
Group instructors: Jan Dohnalik, Tomasz Gałkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS: 4


WYKŁAD - 2 ECTS

Udział w wykładzie - 30 godz.

Analiza tekstów źródłowych i lektur na egzamin - 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 20 godz.


ĆWICZENIA - 2 ECTS

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń - 20 godz.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Jan Dohnalik, Tomasz Gałkowski
Group instructors: Jan Dohnalik, Tomasz Gałkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) WYKŁAD - 2 ECTS

Udział w wykładzie - 30 godz.

Analiza tekstów źródłowych i lektur na egzamin - 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 20 godz.


ĆWICZENIA - 2 ECTS

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń - 20 godz.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Jan Dohnalik, Tomasz Gałkowski
Group instructors: Jan Dohnalik, Tomasz Gałkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) WYKŁAD - 2 ECTS

Udział w wykładzie - 30 godz.

Analiza tekstów źródłowych i lektur na egzamin - 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 20 godz.


ĆWICZENIA - 2 ECTS

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń - 20 godz.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)