Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria prawa kościelnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-TP-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria prawa kościelnego
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W01

PK_W03

PK_W05

Wymagania wstępne:

Student posiada wiedzę z zakresu wstępu do prawoznawstwa.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukształtowanie formacji prawniczej absolwentów Wydziału Prawa Kanonicznego w zakresie specyfiki prawa kanonicznego jako zjawiska prawnego. Chodzi o prawniczą "forma mentis".

Pełny opis:

Student poznaje prawo kanoniczne jako zjawisko prawne wewnątrz Kościoła w jego rozwoju historycznym; eklezjalne podstawy prawa kościelnego (norma kanoniczna w ustawie i zwyczaju); działanie prawa kanoniczego (przestrzeganie i stosowanie prawa).

Literatura:

Literatura podawana jest studentom w bieżącym cyklu nauczania przedmiotu i zamieszczona w aktualnym na każdy semestr opisie przedmiotu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

W01 - student opisuje zjawisko prawa kościelnego w jego historycznym rozwoju; wyjaśnia jego specyfikę na tle różnic pomiędzy prawem kanonicznym a prawem świeckim; tłumaczy kanonistykę jako naukę prawną i teologiczną.

W03 - student opisuje i tłumaczy strukturę normy kanonicznej w ustawie i zwyczaju, jej obowiązuywalnośc; rozpoznaje eklezjologiczne podstawy prawa kanonicznego; konstruuje procesy stanowienia i stosowania prawa.

W05 - student porównuje teoretyczną wiedzę do obowiązującego prawa; rozwiązuje sytuacje prawne (casusy).

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA: W_01; W_03; W_05.

- ocena dostateczna: student wyjaśnia podstawowe zadania kanonistyki; potrafi dostrzec specyfikę prawa kanonicznego w jego historycznej postaci (prawo stanowione i zwyczajowe); opisuje i objaśnia procesy przestrzegania, stanowienia i stosowania prawa kanonicznego;

- ocena dobra: student objaśnia większość zagadnień dotyczących normy stanowionej i zwyczajowej; uzasadnia racje eklezjologiczne zwyczaju jako źródła prawa; argumentuje różnice w procesie stosowania prawa; wskazuje motywy przestrzegania prawa kanonicznego.

- ocena bardzo dobra: student potrafi zestawić, argumentować główne tezy kanonistyki w jej dialogu z naukami prawnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gałkowski, Maciej Kołodziejski
Prowadzący grup: Tomasz Gałkowski, Maciej Kołodziejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 4


WYKŁAD: 2 ECTS

Uczestnictwo w zajęciach: 30

Przygotowanie do egzaminu: 25


ĆWICZENIA: 2 ECTS

Uczestnictwo w zajęciach: 30

Przygotowanie do ćwiczeń: 15

Przygotowanie do kolokwium: 15

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gałkowski, Maciej Kołodziejski
Prowadzący grup: Tomasz Gałkowski, Maciej Kołodziejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 4


WYKŁAD: 2 ECTS

Uczestnictwo w zajęciach: 30

Przygotowanie do egzaminu: 30


ĆWICZENIA: 2 ECTS

Uczestnictwo w zajęciach: 30

Przygotowanie do ćwiczeń: 15

Przygotowanie do kolokwium: 15

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gałkowski
Prowadzący grup: Tomasz Gałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 4


WYKŁAD: 2 ECTS

Uczestnictwo w zajęciach: 30

Przygotowanie do egzaminu: 30


ĆWICZENIA: 2 ECTS

Uczestnictwo w zajęciach: 30

Przygotowanie do ćwiczeń: 15

Przygotowanie do kolokwium: 15

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)