Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Structure of the universal Church

General data

Course ID: WK-S-UKP-W
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Structure of the universal Church
Name in Polish: Ustrój Kościoła powszechnego
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

canon law

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PK_W05, PK_U02

PK_U04, PK_K05

PK_K08

Preliminary Requirements:

(in Polish) Student może przystąpić do wykładów mając zaliczony przedmiot Normy Generalne

Short description: (in Polish)

1. Biskup Rzymski

2. Kolegium Biskupów

3. Synod Biskupów

4. Kolegium kardynalskie

5. Kuria Rzymska

6. Legaci papiescy

Full description: (in Polish)

1. Uwagi wstępne o ustroju Kościoła

2. Urząd Biskupa Rzymskiego

2.1. Wybór Biskupa Rzymskiego

2.2.. Elektorzy Biskupa Rzymskiego

2.3.. Miejsce wyboru Biskupa Rzymskiego i osoby dopuszczone z racji swojego urzędu

2.4. Czynności związane z wyborem Biskupa Rzymu

3. Kolegium Biskupów podmiotem najwyższej władzy w Kościele

4. Synod Biskupów organem doradczym

5. Kolegium Kardynalskie

5.1. Pojęcie i stopnie kardynalskie

5.2. Uprawnienia w czasie wakatu Stolicy Apostolskiej

6. Kuria Rzymska.

6.1. Normy ogólne dotyczące funkcjonowania Kurii Rzymskiej

6.2. Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej

5. 3. Kongregacje

6.4. Trybunały

6.5. Papieskie Rady

6.6. Urzędy Stolicy Apostolskiej

6.7. Uprawnienia Dykasterii Kurii Rzymskiej w czasie wakatu Stolicy Apostolskiej

7. Legaci papiescy

8. Zajęcia podsumowujące.

Bibliography: (in Polish)

Literatur podstawowa:

1. Benedictus pp. XVI, Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae de aliquibus mutationibus in normis de electione Romani

Pontificis. Datum Romae, 11-06-2007, w:

www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20070611_de-electione_lt.html,

27-09-2013

2. Benedictus pp. XVI, Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae Fides per doctrinam. Datum Romae, 16-01-2013, w: AAS

105 (2013) s. 136-139

3. Benedictus pp. XVI, Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae Ministrorum institutio. Datum ex Arce Gandulfi, 16-01-2013,

w: AAS 105 (2013) s. 130-135

4. Benedictus pp. XVI, Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae Normas nonnullas. Datum Romae, 22-02-2013, w: AAS 105

(2013) s. 253-257

5. Benedictus pp. XVI, Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae Quaerit semper. Datum ex Arce Gandulfi, 30-08-2011, w:

AAS 103 (2011) s. 569-571

6. Benedictus pp. XVI, Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae Ubicumque et semper. Datum ex Arce Gandulfi, 21-09-2010,

w: AAS 102 (2010) s. 788-792

Benedykt XVI, Listy Apostolskie, w:

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_letters/index_it.htm, 27-09-2013

7. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli pp. II promulagatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski

zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 1984

8. Ioannes Paulus pp. II, Constitutio Apostolica de Romana Curia. Datum Romae, 28-06-1988, w: AAS 80 (1988) s. 841-912

9. Ioannes Paulus pp. II, Constitutio Apostolica de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione. Datum

Romae, 22-02-1996, w: AAS 88 (1996) s. 305-343

Jan Paweł II, Konstytucje Apostolskie, w:

www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_constitutions/index_it.htm, 27-09-2013

10. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Pastor Bonus o Kurii Rzymskiej, 28-06-1988, w: Jan Paweł II, Dzieła Zebrane, t. IV.

Konstytucje Apostolskie. Listy Motu Proprio i Bulle. Orędzia na Światowe Dni, Wydawnictwo M, Kraków 2007, s. 51-85, w:

Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. Sitarz M., Kacprzyk W., Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 217-257.

11. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Universi Dominici Gregis, o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa

Rzymskiego, 22-02-1996, w: Jan Paweł II, Dzieła Zebrane, t. IV. Konstytucje Apostolskie. Listy Motu Proprio i Bulle. Orędzia

na Światowe Dni, Wydawnictwo M, Kraków 2007, s. 115-137, w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. Sitarz M.,

Kacprzyk W., Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 258-285.

Literatura uzupełniająca:

1. Dyduch J., Góralski W., Górecki E., Krukowski J., Sitarz M., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II 1, Księga II

Lud Boży, Część II. Ustrój hierarchiczny, Poznań 2005

2. Majer P. (red.) Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Kraków 2011

3. Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Olsztyn 1986

4. Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002

5. Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. II, Warszawa 1985.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Efekty wiedzy (EK 1-3):

metoda dydaktyczna - wykład informacyjny i problemowy; dyskusja; indywidualna lektura tekstów prawnych; analiza prawna

weryfikacja - kolokwia pisemne; ocenianie ciągłe; możliwa ustna weryfikacja wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w

semestrze

Efekty umiejętności (EK 4-6):

metoda dydaktyczna - dyskusja; analiza dokumentów prawnych z ustroju Kościoła powszechnego

weryfikacja - kolokwia pisemne; ocenianie ciągłe; możliwa ustna weryfikacja wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w

semestrze

Efekty kompetencji (7-8):

metoda dydaktyczna - indywidualna lektura tekstów; analiza i rozwiązywanie problemów prawnych; dyskusja

weryfikacja - kolokwia pisemne; indywidualna ocena z przygotowania i aktywności podczas zajęć; możliwa ustna weryfikacja

wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w semestrze

Opis metod dydaktycznych:

Wprowadzenie w tematykę, strukturę i sposób prowadzenia zajęć; zostanie zastosowany przy wyjaśnieniu zasad dyskusji

naukowej i analizy oraz rozwiazywania kwestii prawnych.

Analiza treści tekstów - przeprowadzana wspólnie podczas zajęć w celu uzyskania poprawnego zrozumienia treści oraz

wyjaśnienia kwestii niezrozumiałych.

Dyskusja - będzie odbywać się po analizie i rozwiązaniu kwestii prawnej.

Analiza i rozwiazywanie kwestii prawnych - kształtowanie umiejętności posługiwania się dokumentami z zakresu

powszechnego prawa kanonicznego oraz praktycznego stosowania regulacji prawnych.

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Kolokwium pisemne - weryfikacja efektów kształcenia będzie odbywała się poprzez ocenę z pisemnego kolokwium, na

podstawie udzielonych przez studenta odpowiedzi na pytania.

Indywidualna ocena przygotowania i aktywności podczas zajęć - indywidualnie każdy uczestnik zajęć zostanie oceniony

przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła przygotowania studenta do zajęć i angażowania w ich przebieg.

Ustna weryfikacja wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w semestrze

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wiedza (EK 1-3):

ocena 2 (ndst.): student nie zna podstawowej terminologii z zakresu ustroju Kościoła powszechnego; nie posiada

uporządkowanej znajomości podstawowych zagadnień dotyczących wiedzy z ustroju Kościoła powszechnego; nie

dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą konstytucji i listów apostolskich opisujących funkcjonowanie Kurii Rzymskiej

oraz procedur w czasie wakatu Stolicy Apostolskiej i wyboru Biskupa Rzymskiego

ocena 3 (dst.): student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z zakresu ustroju Kościoła powszechnego;

posiada słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z ustroju Kościoła powszechnego; dysponuje znacznie

ograniczoną, uporządkowaną wiedzą dotyczącą konstytucji i listów apostolskich opisujących funkcjonowanie Kurii Rzymskiej

oraz procedur w czasie wakatu Stolicy Apostolskiej i wyboru Biskupa Rzymskiego

ocena 4 (db.): student zna podstawową terminologię z ustroju Kościoła powszechnego; posiada średnio uporządkowaną

znajomość podstawowych zagadnień z ustroju Kościoła powszechnego; dysponuje częściowo uporządkowaną wiedzą

dotyczącą konstytucji i listów apostolskich opisujących funkcjonowanie Kurii Rzymskiej oraz procedur w czasie wakatu

Stolicy Apostolskiej i wyboru Biskupa Rzymskiego

ocena 5 (bdb.): student bardzo dobrze zna podstawową terminologię z zakresu ustroju Kościoła powszechnego; posiada w

pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z ustroju Kościoła powszechnego; dysponuje kompletną wiedzą

dotyczącą konstytucji i listów apostolskich opisujących funkcjonowanie Kurii Rzymskiej oraz procedur w czasie wakatu

Stolicy Apostolskiej i wyboru Biskupa Rzymskiego

Umiejętności (EK 4-6):

ocena 2 (ndst.): student nie potrafi analizować i interpretować tekstów norm kodeksowych i innych dokumentów z dziedziny

ustroju Kościoła powszechnego; nie potrafi opisywać zagadnień prawnych z zakresu ustroju Kościoła powszechnego; nie

znajduje i nie wykorzystuje informacji z dziedziny ustroju Kościoła powszechnego

ocena 3 (dst.): student potrafi w ograniczonym stopniu analizować i interpretować teksty norm kodeksowych i innych

dokumentów z dziedziny ustroju Kościoła powszechnego; częściowo potrafi opisywać zagadnienia prawne z zakresu ustroju

Kościoła powszechnego; z błędami znajduje i wykorzystuje informacje z dziedziny ustroju Kościoła powszechnego

ocena 4 (db.): student potrafi właściwie analizować i interpretować teksty norm kodeksowych i innych dokumentów z

dziedziny ustroju Kościoła powszechnego; zadowalająco potrafi opisywać zagadnienia prawne z zakresu ustroju Kościoła

powszechnego; prawidłowo znajduje i poprawnie wykorzystuje źródła informacji z dziedziny ustroju Kościoła powszechnego

ocena 5 (bdb.): student w pełni potrafi analizować i interpretować teksty norm kodeksowych i innych dokumentów z

dziedziny ustroju Kościoła powszechnego; bezbłędnie potrafi opisywać zagadnienia prawne z zakresu ustroju Kościoła

powszechnego; bezbłędnie i prawidłowo znajduje oraz wykorzystuje źródła informacji z dziedziny ustroju Kościoła

powszechnego

Kompetencje (EK 7-8):

ocena 2 (ndst.): student nie potrafi prawidłowo zaplanować i wykonać zadań, w tym zadań w zespole, mających na celu

zrealizowanie zadań badawczych i opanowanie treści z zakresu ustroju Kościoła powszechnego; zupełnie nie angażuje się

w przebieg prowadzonych zajęć, nie formułuje tez i nie wyciąga logicznych wniosków oraz nie wyraża konstruktywnych

uwag krytycznych

ocena 3 (dst.): student potrafi w ograniczonym stopniu prawidłowo zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w

zespole, mające na celu zrealizowanie zadań badawczych i opanowanie treści z zakresu ustroju Kościoła powszechnego;

okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, formułuje tez i wyciąga logiczne wnioski oraz wyraża

konstruktywne uwagi krytyczne

ocena 4 (db.): student właściwie potrafi zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w zespole, mające na celu

zrealizowanie zadań badawczych i opanowanie treści z zakresu ustroju Kościoła powszechnego; często aktywnie angażuje

się w przebieg prowadzonych zajęć, formułuje tezy i wyciąga logiczne wnioski oraz wyraża konstruktywne uwagi krytyczne

ocena 5 (bdb.): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w zespole, mające

na celu zrealizowanie zadań badawczych i opanowanie treści z zakresu ustroju Kościoła powszechnego; bardzo często

aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, formułuje tezy i wyciąga logiczne wnioski oraz wyraża

konstruktywne uwagi krytyczne

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Marek Stępień, Józef Wroceński
Group instructors: Marek Stępień, Józef Wroceński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Marek Stępień, Marek Stokłosa
Group instructors: Marek Stępień, Marek Stokłosa
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]

WYKŁADY: 3 ECTS

Udział w wykładach: 30 godz.

Indywidualne studium: 20 godz.

Konsultacje: 10

Przygotowanie do egzaminu: 30 godz


ĆWICZENIA: 2 ECTS

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 150godz.

Konsultacje: 5 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 15

Suma godzin: 210 [210/30(25)=7]

Liczba ECTS: 5

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

j.w.

Full description: (in Polish)

j.w.

Bibliography: (in Polish)

j.w.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Marek Stępień, Marek Stokłosa
Group instructors: Marek Stępień, Marek Stokłosa
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)