Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny - Kanonistyka polska XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-WM-KPL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny - Kanonistyka polska XX wieku
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Cel przedmiotu: Dostarczenie studentowi pogłębionej wiedzy na temat kanonistyki polskiej w XX wieku.

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Kanonistyka jako dyscyplina nauk prawnych -pojęcie, geneza i rozwój. Ośrodki nauczania prawa kanonicznego w Polsce. Podręczniki i komentarze do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku, Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich. Badania w zakresie historii prawa kanonicznego (źródeł i instytucji). Badania w zakresie pozostałych obszarów prawa kanonicznego: a) w latach 1900-1917, b) w latach 1917-1965; c) w latach 1965-1983; d) w latach 1983-2000.

ECTS [1 ECTS - 30 (25) godz.]

- udział w wykładzie - 30 godz.

- przygotowanie do zajęć - 10 godz.

- przygotowanie referatu - 20 godz.

- lektura bibliografii przedmiotu - 25 godz.

- konsultacje - 5 godz.

Suma godzin: 90, Liczba ECTS: 3

Literatura:

1. W. Góralski, Wprowadzenie do studiów nad dziejami synodów prowincjalnych, w: Kościół i prawo, t. 13, pod red. J. Krukowskiego, F. Lempy, F.J. Mazurka, Lublin 1998, s. 121 – 133.

2. W. Góralski, Dziś i jutro kanonistyki polskiej. Aspekt naukowy, w: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, t. 2: Materiały spotkań sekcyjnych, Lublin 2004, s. 221-265.

3. W. Góralski, Wkład prof. Remigiusza Sobańskiego w rozwój nauki kanonicznego prawa małżeńskiego materialnego (szkic do badań szczegółowych), w: Wkład Księdza Profesora Remigiusza Sobańskiego w rozwój kanonistyki. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w dniu 11 grudnia 2013 roku, red, T. Gałkowski, Warszawa-Kraków 2014, s. 87-110.

4. W. Góralski, La canonistica polacca oggi, Ius Ecclesiae 24 (2012), n. 2, s. 349-358.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

EK 1 - student zna podstawową terminologię z zakresu kanonistyki polskiej XX w.

EK 2 - student posiada wiedzę pozwalająca mu na scharakteryzowanie zagadnień z zakresu kanonistyki polskiej XX w.

W zakresie umiejętności:

EK 3 - student potrafi krytycznie ocenić teksty źródłowe i bibliograficzne z zakresu kanonistyki polskiej XX w.

EK 4 - student potrafi znaleźć i właściwie wykorzystać bibliografię z zakresu kanonistyki polskiej XX w.

W zakresie kompetencji:

EK 5 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu kanonistyki polskiej XX w.

EK 6 - student aktywnie angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie wiedzy:

- na ocenę 2 (ndst.) - student nie zna podstawowej terminologii z zakresu kanonistyki polskiej XX w; nie posiada wiedzy pozwalającej mu na scharakteryzowanie zagadnień z zakresu kanonistyki polskiej XX w.

- na ocenę 3 (dst.) - student zna dostatecznie podstawową terminologię z zakresu kanonistyki polskiej XX w; posiada dostateczną wiedzę pozwalająca mu na scharakteryzowanie zagadnień z zakresu kanonistyki polskiej XX w.

- na ocenę 4 (db.) - student zna dobrze podstawową terminologię z zakresu kanonistyki polskiej XX w; posiada dobrą wiedzę pozwalająca mu na scharakteryzowanie zagadnień z zakresu kanonistyki polskiej XX w.

- na ocenę 5 (bdb.) - student zna bardzo dobrze podstawową terminologię z zakresu kanonistyki polskiej XX w; posiada bardzo dobrą wiedzę pozwalająca mu na scharakteryzowanie zagadnień z zakresu kanonistyki polskiej XX w.

W zakresie umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.) - student nie potrafi krytycznie ocenić tekstów źródłowych i bibliograficznych z zakresu kanonistyki polskiej XX w.; nie potrafi znaleźć i właściwie wykorzystać bibliografii z zakresu kanonistyki polskiej XX w.

- na ocenę 3 (dst.) - student w stopniu dostatecznym potrafi krytycznie ocenić teksty źródłowe i bibliograficzne z zakresu kanonistyki polskiej XX w.; potrafi znaleźć i wykorzystać bibliografię z zakresu kanonistyki polskiej XX w. w stopniu dostatecznym.

- na ocenę 4 (db.) - student w stopniu dobrym potrafi krytycznie ocenić teksty źródłowe i bibliograficzne z zakresu kanonistyki polskiej XX w.; potrafi znaleźć i wykorzystać bibliografię z zakresu kanonistyki polskiej XX w. w stopniu dobrym.

- na ocenę 5 (bdb.) - student w stopniu bardzo dobrym potrafi krytycznie ocenić teksty źródłowe i bibliograficzne z zakresu kanonistyki polskiej XX w.; potrafi znaleźć i wykorzystać bibliografię z zakresu kanonistyki polskiej XX w. w stopniu bardzo dobrym.

W zakresie kompetencji:

- na ocenę 2 (ndst.) - student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu przyswojenie treści z zakresu kanonistyki polskiej XX w.; nie angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

- na ocenę 3 (dst.) - student potrafi dostatecznie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu kanonistyki polskiej XX w.; dostatecznie angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

- na ocenę 4 (db.) - student potrafi dobrze zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu kanonistyki polskiej XX w.; dobrze angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

- na ocenę 5 (bdb.) - student potrafi bardzo dobrze zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu kanonistyki polskiej XX w.; bardzo dobrze angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.