Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do prawoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-WP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do prawoznawstwa
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W01

PK_W03

PK_W10

PK_W12

PK_U01

PK_U13

Wymagania wstępne:

Egzamin dojrzałości, umiejętność myślenia kojarzeniowego i zapamiętywania, rozumienie tekstu. Faktyczne zainteresowanie zagadnieniami związanymi z prawem.

Skrócony opis:

Zajęcia z wstępu do nauk prawnych ukierunkowane są na zpaoznaie studentów z podstawowymi terminami i teoriami nauk prawnych.

Pełny opis:

Zajęcia ze studentami prowadzą do zaznajomienia ich z podstawową aparaturą pojęciową nauk prawnych, elementarnymi instytucjami i zasadami prawa, metodami stosowanymi w tych naukach, procesami tworzenia i stosowania prawa. Zagadnienia podejmowane podczas zajęć mają także na celu wprowadzenie studiującego w świat wartości, ocen i zasad, które tworzą podstawy europejskiej kultury prawnej.

Literatura:

Literatura podawana jest studentom w bieżącym cyklu nauczania przedmiotu i zamieszczona w aktualnym na każdy semestr opisie przedmiotu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PK_W01 - student definiuje, wyjaśnia, rozróżnia podstawowe terminy występujące w prawie i naukach prawnych.

PK-W03 - student opisuje, charakteryzuje sposoby określania obowiązywalności prawa, zasady stanowienia i stosowania prawa, struktury normy prawnej.

PK_W10 - student opisuje, wyjaśnia rodzaje wykładni prawnych i sposobów dokonywania interpretacji prawa.

W12 - student identyfikuje zasady i normy etyczne obowiązujące zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych.

PK_U01 - student porządkuje, porównuje, weryfikuje pojęcia i teorie nauk prawnych, wyjaśnia procesy interpretacji, stanowienia, stosowania prawa.

PK_U13 - student rozpoznaje motywy teorii, dyskutuje, porządkuje wiedzę celem dalszego jej pogłębiania.

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA

- ocena dostateczna: student objaśnia podstawową terminologię nauk prawnych oraz wymienia podstawowe ich teorie.

-ocena dobra: student wyjaśnia podobieństwa i różnice pomiędzy pojęciami i teoriami przedstawionymi podczas zajęć.

- ocena bardzo dobra: student zna całkowicie poprawnie podstawową terminologię z zakresu nauk prawnych i potrafi się nią prawidłowo posługiwać. Potrafi argumentować, wyjaśniać, wskazywać racje "za i przeciw" wybranym poglądom. Dostrzega wpływ norm prawnych na kształt życia społecznego i indywidualnego, potrafi prawidłowo ująć rolę prawa w porządku państwowym, potrafi określić zasady praworządności.

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena dostateczna: student wykorzystuje wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów i zjawisk prawnych; angażuje się w ograniczonym stopniu w samodzielną próbę rozwiązania konkretnych problemów prawnych.

- ocena dobra: student potrafi właściwie wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów i zjawisk prawnych; porządkuje wiedzę, wyprowadza wnioski, angażuje się właściwie w samodzielną próbę rozwiązania konkretnych problemów prawnych; potrafi wspólnie podejmować inicjatywy analizy problemów prawnych.

- ocena bardzo dobra: student potrafi całkowicie poprawnie wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów i zjawisk prawnych; dowodzi, wyprowadza wnioski, angażuje się poprawnie w samodzielną próbę rozwiązania konkretnych problemów prawnych; potrafi angażować się we wspólnie podejmowane inicjatywy analizy problemów prawnych oraz samodzielnie dowodzić własnych racji i do nich logicznie przekonać członków zespołu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gałkowski, Arkadiusz Mróz
Prowadzący grup: Tomasz Gałkowski, Arkadiusz Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

WYKŁAD - 2 ECTS

Udział w wykładzie: 45 godz.

przygotowanie do egzaminu: 15 godz.


ĆWICZENIA - 2 ECTS

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawową aparaturą pojęciową nauk prawnych, elementarnymi instytucjami i zasadami prawa, metodami stosowanymi w tych naukach, procesami tworzenia i stosowania prawa. Zagadnienia podejmowane podczas zajęć mają także na celu wprowadzenie studiującego w świat wartości, ocen i zasad, które tworzą podstawy europejskiej kultury prawnej.

Wymagania wstępne:

Egzamin dojrzałości, umiejętność myślenia kojarzeniowego i zapamiętywania, rozumienie tekstu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gałkowski, Arkadiusz Mróz
Prowadzący grup: Tomasz Gałkowski, Arkadiusz Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

WYKŁAD - 2 ECTS

Udział w wykładzie: 45 godz.

przygotowanie do egzaminu: 15 godz.


ĆWICZENIA - 2 ECTS

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gałkowski, Arkadiusz Mróz
Prowadzący grup: Tomasz Gałkowski, Arkadiusz Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

WYKŁAD - 2 ECTS

Udział w wykładzie: 45 godz.

przygotowanie do egzaminu: 15 godz.


ĆWICZENIA - 2 ECTS

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)