Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Introduction to jurisprudence

General data

Course ID: WK-S-WP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Introduction to jurisprudence
Name in Polish: Wstęp do prawoznawstwa
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

canon law

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PK_W01, K_W03,

PK_W10, K_W12,

PK_U01, PK_U13

Preliminary Requirements:

(in Polish) Egzamin dojrzałości, umiejętność myślenia kojarzeniowego i zapamiętywania, rozumienie tekstu. Faktyczne zainteresowanie zagadnieniami związanymi z prawem.

Short description: (in Polish)

Zajęcia z wstępu do nauk prawnych ukierunkowane są na zpaoznaie studentów z podstawowymi terminami i teoriami nauk prawnych.

Full description:

Level of the course: basic

Objectives of the course:

The aim of this course is to acquaint students with the basic conceptual apparatus of law, main institutions, and elementary principles of law, the methods used in these sciences, the processes of creating and applying the law. Issues taken up during classes are also intended to introduce the student into the world of values, assessment, and principles that form the basis of the European legal culture.

Prerequisites:the 'matura' exam of the secondary school, associational thinking skills and memory, comprehension of the text

Bibliography: (in Polish)

Literatura podawana jest studentom w bieżącym cyklu nauczania przedmiotu i zamieszczona w aktualnym na każdy semestr opisie przedmiotu.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

PK_W01 - student definiuje, wyjaśnia, rozróżnia podstawowe terminy występujące w prawie i naukach prawnych.

PK-W03 - student opisuje, charakteryzuje sposoby określania obowiązywalności prawa, zasady stanowienia i stosowania prawa, struktury normy prawnej.

PK_W10 - student opisuje, wyjaśnia rodzaje wykładni prawnych i sposobów dokonywania interpretacji prawa.

W12 - student identyfikuje zasady i normy etyczne obowiązujące zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych.

PK_U01 - student porządkuje, porównuje, weryfikuje pojęcia i teorie nauk prawnych, wyjaśnia procesy interpretacji, stanowienia, stosowania prawa.

PK_U13 - student rozpoznaje motywy teorii, dyskutuje, porządkuje wiedzę celem dalszego jej pogłębiania.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

WIEDZA

- ocena dostateczna: student objaśnia podstawową terminologię nauk prawnych oraz wymienia podstawowe ich teorie.

-ocena dobra: student wyjaśnia podobieństwa i różnice pomiędzy pojęciami i teoriami przedstawionymi podczas zajęć.

- ocena bardzo dobra: student zna całkowicie poprawnie podstawową terminologię z zakresu nauk prawnych i potrafi się nią prawidłowo posługiwać. Potrafi argumentować, wyjaśniać, wskazywać racje "za i przeciw" wybranym poglądom. Dostrzega wpływ norm prawnych na kształt życia społecznego i indywidualnego, potrafi prawidłowo ująć rolę prawa w porządku państwowym, potrafi określić zasady praworządności.

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena dostateczna: student wykorzystuje wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów i zjawisk prawnych; angażuje się w ograniczonym stopniu w samodzielną próbę rozwiązania konkretnych problemów prawnych.

- ocena dobra: student potrafi właściwie wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów i zjawisk prawnych; porządkuje wiedzę, wyprowadza wnioski, angażuje się właściwie w samodzielną próbę rozwiązania konkretnych problemów prawnych; potrafi wspólnie podejmować inicjatywy analizy problemów prawnych.

- ocena bardzo dobra: student potrafi całkowicie poprawnie wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów i zjawisk prawnych; dowodzi, wyprowadza wnioski, angażuje się poprawnie w samodzielną próbę rozwiązania konkretnych problemów prawnych; potrafi angażować się we wspólnie podejmowane inicjatywy analizy problemów prawnych oraz samodzielnie dowodzić własnych racji i do nich logicznie przekonać członków zespołu.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 45 hours more information
Coordinators: Tomasz Gałkowski, Arkadiusz Mróz
Group instructors: Tomasz Gałkowski, Arkadiusz Mróz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) WYKŁAD - 2 ECTS

Udział w wykładzie: 45 godz.

przygotowanie do egzaminu: 15 godz.


ĆWICZENIA - 2 ECTS

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawową aparaturą pojęciową nauk prawnych, elementarnymi instytucjami i zasadami prawa, metodami stosowanymi w tych naukach, procesami tworzenia i stosowania prawa. Zagadnienia podejmowane podczas zajęć mają także na celu wprowadzenie studiującego w świat wartości, ocen i zasad, które tworzą podstawy europejskiej kultury prawnej.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Egzamin dojrzałości, umiejętność myślenia kojarzeniowego i zapamiętywania, rozumienie tekstu.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 45 hours more information
Coordinators: Tomasz Gałkowski, Arkadiusz Mróz
Group instructors: Tomasz Gałkowski, Arkadiusz Mróz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) WYKŁAD - 2 ECTS

Udział w wykładzie: 45 godz.

przygotowanie do egzaminu: 15 godz.


ĆWICZENIA - 2 ECTS

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 45 hours more information
Coordinators: Tomasz Gałkowski, Arkadiusz Mróz
Group instructors: Tomasz Gałkowski, Arkadiusz Mróz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) WYKŁAD - 2 ECTS

Udział w wykładzie: 45 godz.

przygotowanie do egzaminu: 15 godz.


ĆWICZENIA - 2 ECTS

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)