Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do Pisma Świętego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-WPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do Pisma Świętego
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W02

Wymagania wstępne:

Znajomość literatury języka polskiego i historii na poziomie szkoły średniej.

Skrócony opis:

Przedmiot ma charakter wprowadzający w problematykę związaną z Pismem świętym jako źródłem wiary, a jednocześnie dziełem literackim. Z myśli chrześcijańskiej opartej na Biblii wyrastają także liczne normy prawne, w tym prawa kanonicznego. Znajomość zagadnień wstępnych z zakresu Pisma Świętego służy zrozumieniu prawa kanonicznego.

Pełny opis:

Pismo Święte lub inaczej Biblia, choć często wydawana obecnie w jednym tomie, to przecież nie jedna „księga”, lecz raczej „księgozbiór”, to cała „biblioteka”, która narastała z wolna przez ponad tysiąc lat (od X w. przed Chr. do końca I w. po Chr.). Zawiera dzieła reprezentujące najprzeróżniejsze gatunki i formy literackie, i to w trzech językach (oryginalnych): hebrajskim, aramejskim i greckim. Tak złożony utwór jakim jest Biblia zaznaczył się w prawie każdej przestrzeni: sztuce, literaturze, sposobie myślenia, językach, nauce, również w zakresie prawa kanonicznego. Pełniejsze odczytanie Pisma Świętego wymaga sięgania do źródeł powstawania Biblii. Konieczne jest zobiektywizowane spojrzenie na Pismo Święte, aby w dalszej kolejności przenieść myśli biblijne, np. na kontekst norm prawnych, mających swój antyczny rodowód. Wprowadzenie do Pisma Świętego pozwoli spojrzeć na świat biblijny, w którym to dzieło powstawało. Następnie należy pochylić się nad zagadnieniem różnorodnego sensu zapisanego tekstu. Na koniec zostaną omówione wybrane relacje pomiędzy Pismem Świętym a problematyką prawną, w tym z prawem kanonicznym.

Literatura:

Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1, Ewangelie apokryficzne. Opowiadania o Jezusie, Maryi, Józefie i Janie Chrzcicielu, red, M. Starowieyski, Kraków 2003.

Bartoszewicz D., Introdukcja biblijna, Warszawa 2007.

Bukowski K., Biblia a literatura polska. Antologia, Poznań 1988.

Chrostowski W., „Biblia polska”, w Chrześcijaństwo a kultura, red. Bartnicki R., Kawecki W., Warszawa 2006, s. 117-131.

Di Berardino A., „Apokryfy chrześcijańskie i ich znaczenie”, w: Historia teologii, I, Epoka patrystyczna, red. Di Berardino A., Studer B., Kraków 2003, s. 291-323.

Ghirlanda G., Wprowadzenie do prawa kościelnego, tłum. S. Kobiałka, Kraków 1996.

Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, przekład i redakcja R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999.

Jankowski S., Sztuk D., Przewodnik po Ziemi Świętej, Warszawa 2021.

Jasiński A. S., Dziedziczna własność księcia (Ez 45,7-8; 46,16-18), w: Omnium artifex docuit me sapientia. Księga pamiątkowa dla Księdza Doktora Stanisława Jankowskiego w 75. Rocznicę urodzin, red. D. Sztuk, Warszawa 2019, s. 67-83.

Jędrzejewski S., Świętowanie jubileuszów w świetle Biblii, w: Omnium artifex docuit me sapientia. Księga pamiątkowa dla Księdza Doktora Stanisława Jankowskiego w 75. Rocznicę urodzin, red. D. Sztuk, Warszawa 2019, s. 84-94.

Linsenbarth, A., Mozaika z Madaby - bezcenny, najstarszy obraz kartograficzny Ziemi Świętej, w: Omnium artifex docuit me sapientia. Księga pamiątkowa dla Księdza Doktora Stanisława Jankowskiego w 75. Rocznicę urodzin, red. D. Sztuk, Warszawa 2019, s. 152-161.

Maier J., Między Starym a Nowym Testamentem. Historia i religia w okresie drugiej świątyni, Myśl Teologiczna 36, Kraków 2002.

Manipulacja Biblią, red. Stabryła M., Tychy 2011.

Muszyński H., Biblia - księga natchniona (Radiowa Katecheza Biblijna), Gniezno 1995.

Muszyński H., Natchnienie biblijne, Pelplin 1984.

Omnium artifex docuit me sapientia. Księga pamiątkowa dla Księdza Doktora Stanisława Jankowskiego w 75. Rocznicę urodzin, red. D. Sztuk, Warszawa 2019.

Paciorek A., Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Pomoce naukowe IT w Tarnowie 17, Tarnów 1994.

Piekarz D., Wstęp do Pisma Świętego, Szkoła Teologii (dominikanie.pl).

Pietkiewicz R., Biblia Polonorum, Historia Biblii w języku polskim, t. V, Biblia Tysiąclecia (1965-2015), Poznań 2015.

Pietkiewicz R., Znaczenie Biblii Tysiąclecia dla rozwoju kultury biblijnej w Polsce, w: Tenże, Biblia Polonorum. Historia Biblii w języku polskim, t. V, Poznań 2015, s. 345-383.

Romaniuk K., Wprowadzenie do krytyki tekstu Starego i Nowego Testamentu, Poznań – Warszawa - Lublin 1975.

Sanecki A., Kanon biblijny w perspektywie historycznej, teologicznej i egzegetycznej, Kraków 2008.

Starowieyski M., Biblia i kultura, Studia Bydgoskie 5 (2011), s. 7-15.

Studer B., Biblia odczytywana w Kościele, w: Historia teologii, I, Epoka patrystyczna, red. Di Berardino A., Studer B., Kraków 2003, s. 465-493.

Sznajderski T., Reformacja i polskie przekłady Biblii, Zagadnienia Rodzajów Literackich 60/124 (2017), z.4, s. 69-84.

Szymanek E., Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990.

Szymik S., Qumran a kanon Biblii Hebrajskiej, w: Qumran. Pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, (Analecta Biblica Lublinensia 2), red. H. Drawnel, A. Piwowar, Lublin 2009, s. 77-91.

Szymik S., Sensy biblijne. Podział, charakterystyka, kontrowersje, RT KUL XLVII/1(2000), s. 5-25.

Świderkówna A., Rozmowy o Biblii, Warszawa 1994.

„Tak mówi Bóg”. Ogólne wiadomości o Piśmie Świętym, red. M. Peter, Poznań 1981.

Warylewski J., Biblijne prawo karne, Gdańskie Studia Prawnicze 15 (2006), s. 91-109.

Wstęp do Starego Testamentu, red. L. Stachowiak, Poznań 1990.

Wstęp ogólny do Pisma Świętego, (Wstęp do Pisma 1), red. Szlaga B., Poznań - Warszawa 1986.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PK_W02

Student nabywa pogłębioną wiedzę o aksjologicznej, a szczególnie etycznej istocie prawa oraz o teologicznej naturze prawa kanonicznego, dla których Pismo Święte jest zasadniczą podstawą w myśli chrześcijańskiej. Z treści biblijnych wynika wiele wskazań dla znaczenia prawa oraz dla poszczególnych osób, społeczeństwa, państwa, Kościoła.

W zakresie wiedzy oznacza to, że student poznaje elementarną terminologię używaną dla określenia nazewnictwa, porządku, podziałów Pisma Świętego i języków biblijnych; nabywa uporządkowaną wiedzę na temat tekstów Starego i Nowego Testamentu; zdobywa podstawową wiedzę z zakresu wybranych zagadnień z Pisma Św.

W zakresie umiejętności oznacza to, że student potrafi prawidłowo posługiwać się normami i regułami Kościoła katolickiego opartymi na Piśmie Św. w celu rozwiązywania konkretnych problemów prawnych; potrafi nawiązać i utrzymać współpracę z różnymi podmiotami na rzecz Kościoła katolickiego; potrafi twórczo włączyć się w różne formy działalności ewangelizacyjnej Kościoła katolickiego.

W zakresie kompetencji społecznych oznacza to, że student zyskuje świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego); docenia znaczenie nauki płynącej z Pisma Św. dla realizowania działań Kościoła katolickiego, którego jednym z fundamentów jest prawo kanoniczne. Potrafi dyskutować z wykorzystaniem podstawowej wiedzy biblijnej.

opis ECTS:

udział w wykładach: 30 godz.

lektura literatury przedmiotu: 10 godz.

przygotowanie do egzaminu i prac w trakcie semestru: 20 godz.

Suma godzin: 60

2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu.

Weryfikacja: egzamin, przygotowanie prezentacji studenckich do kolejnych zajęć oraz aktywny udział w zajęciach.

Efekty umiejętności:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, prezentacje studentów.

Efekty kompetencji społecznych:

Realizacja: metody dydaktyczne – dyskusja, praca i aktywność studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna w kontekście prowadzonej dyskusji i stawianych pytań.

Kryteria oceniania:

Wiedza:

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu zna elementarną terminologię używaną dla określenia nazewnictwa, porządku, podziałów Pisma Świętego i języków biblijnych; nie w pełni posiada wiedzę na temat tekstów Starego i Nowego Testamentu oraz z zakresu wybranych zagadnień z Pisma Św.

Ocena 4 (db) – student zna elementarną terminologię używaną dla określenia nazewnictwa, porządku, podziałów Pisma Świętego i języków biblijnych; posiada wiedzę na temat tekstów Starego i Nowego Testamentu oraz z zakresu wybranych zagadnień z Pisma Św.

Ocena 5 (bdb) – student dokładnie zna elementarną terminologię używaną dla określenia nazewnictwa, porządku, podziałów Pisma Świętego i języków biblijnych; potrafi dokonać pełnej charakterystyki tekstów Starego i Nowego Testamentu oraz wybranych zagadnień z Pisma Św.

Umiejętności:

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu potrafi prawidłowo posługiwać się normami i regułami Kościoła katolickiego opartymi na Piśmie Św. w celu rozwiązywania konkretnych problemów prawnych; w ograniczonym stopniu potrafi nawiązywać i utrzymywać współpracy z różnymi podmiotami; w niepełnym stopniu potrafi twórczo włączyć się w różne formy działalności ewangelizacyjnej Kościoła katolickiego.

Ocena 4 (db) – student prawidłowo potrafi prawidłowo posługiwać się normami i regułami Kościoła katolickiego opartymi na Piśmie Św. w celu rozwiązywania konkretnych problemów prawnych; potrafi nawiązywać i utrzymywać współpracy z różnymi podmiotami; potrafi twórczo włączyć się w różne formy działalności ewangelizacyjnej Kościoła katolickiego.

Ocena 5 (bdb) – student w pełni potrafi prawidłowo posługiwać się normami i regułami Kościoła katolickiego opartymi na Piśmie Św. w celu rozwiązywania konkretnych problemów prawnych; w pełni potrafi nawiązywać i utrzymywać współpracy z różnymi podmiotami działalności religijnej; potrafi twórczo włączyć się w różne formy działalności ewangelizacyjnej Kościoła katolickiego.

Kompetencje społeczne:

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie w niepełnym zakresie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego), student nie w pełni docenia znaczenia nauki płynącej z Pisma Św.

Ocena 4 (db) – student posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego), student docenia znaczenie nauki płynącej z Pisma Św. dla nauk prawnych.

Ocena 5 (bdb) – student w pełni posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, w pełni rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego), student w pełnym zakresie docenia znaczenie nauki płynącej z Pisma Św. dla realizowania działań, bardzo często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułuje własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

Na ocenę końcową składają się:

1. ocena z egzaminu;

2. obecność na zajęciach - dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności; większa ilość nieobecności skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia;

3. aktywny udział w zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Domaszk
Prowadzący grup: Arkadiusz Domaszk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aY0TOhWWEqUeukrPzpUarwYFQJc2iVptljgYslTjnkOk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=df745520-0a4c-4b09-8979-a987d9a0e5ea&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Pełny opis:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Literatura:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Wymagania wstępne:

Zainstalowana (na własnym sprzęcie) aplikacja Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Domaszk
Prowadzący grup: Arkadiusz Domaszk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aNJHGJdnO1jUY1Ks3bWonpgxPB87GUUMOUR5PLteZbLM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f8e6a13a-fcd8-43a5-8d22-1c0215c60bd0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładach: 30 godz.

lektura literatury przedmiotu: 10 godz.

przygotowanie do egzaminu i prac w trakcie semestru: 20 godz.

Suma godzin: 60

2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma charakter wprowadzający w problematykę związaną z Pismem świętym jako źródłem wiary, a jednocześnie dziełem literackim. Z myśli chrześcijańskiej opartej na Biblii wyrastają także liczne normy prawne, w tym prawa kanonicznego. Znajomość zagadnień wstępnych z zakresu Pisma Świętego służy zrozumieniu prawa kanonicznego.

Pełny opis:

Pismo Święte lub inaczej Biblia, choć często wydawana obecnie w jednym tomie, to przecież nie jedna „księga”, lecz raczej „księgozbiór”, to cała „biblioteka”, która narastała z wolna przez ponad tysiąc lat (od X w. przed Chr. do końca I w. po Chr.). Zawiera dzieła reprezentujące najprzeróżniejsze gatunki i formy literackie, i to w trzech językach (oryginalnych): hebrajskim, aramejskim i greckim. Tak złożony utwór jakim jest Biblia zaznaczył się w prawie każdej przestrzeni: sztuce, literaturze, sposobie myślenia, językach, nauce, również w zakresie prawa kanonicznego. Pełniejsze odczytanie Pisma Świętego wymaga sięgania do źródeł powstawania Biblii. Konieczne jest zobiektywizowane spojrzenie na Pismo Święte, aby w dalszej kolejności przenieść myśli biblijne, np. na kontekst norm prawnych, mających swój antyczny rodowód. Wprowadzenie do Pisma Świętego pozwoli spojrzeć na świat biblijny, w którym to dzieło powstawało. Następnie należy pochylić się nad zagadnieniem różnorodnego sensu zapisanego tekstu. Na koniec zostaną omówione wybrane relacje pomiędzy Pismem Świętym a problematyką prawną, w tym z prawem kanonicznym.

Literatura:

Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1, Ewangelie apokryficzne. Opowiadania o Jezusie, Maryi, Józefie i Janie Chrzcicielu, red, M. Starowieyski, Kraków 2003.

Bartoszewicz D., Introdukcja biblijna, Warszawa 2007.

Bukowski K., Biblia a literatura polska. Antologia, Poznań 1988.

Chrostowski W., „Biblia polska”, w Chrześcijaństwo a kultura, red. Bartnicki R., Kawecki W., Warszawa 2006, s. 117-131.

Di Berardino A., „Apokryfy chrześcijańskie i ich znaczenie”, w: Historia teologii, I, Epoka patrystyczna, red. Di Berardino A., Studer B., Kraków 2003, s. 291-323.

Ghirlanda G., Wprowadzenie do prawa kościelnego, tłum. S. Kobiałka, Kraków 1996.

Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, przekład i redakcja R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999.

Jankowski S., Sztuk D., Przewodnik po Ziemi Świętej, Warszawa 2021.

Jasiński A. S., Dziedziczna własność księcia (Ez 45,7-8; 46,16-18), w: Omnium artifex docuit me sapientia. Księga pamiątkowa dla Księdza Doktora Stanisława Jankowskiego w 75. Rocznicę urodzin, red. D. Sztuk, Warszawa 2019, s. 67-83.

Jędrzejewski S., Świętowanie jubileuszów w świetle Biblii, w: Omnium artifex docuit me sapientia. Księga pamiątkowa dla Księdza Doktora Stanisława Jankowskiego w 75. Rocznicę urodzin, red. D. Sztuk, Warszawa 2019, s. 84-94.

Linsenbarth, A., Mozaika z Madaby - bezcenny, najstarszy obraz kartograficzny Ziemi Świętej, w: Omnium artifex docuit me sapientia. Księga pamiątkowa dla Księdza Doktora Stanisława Jankowskiego w 75. Rocznicę urodzin, red. D. Sztuk, Warszawa 2019, s. 152-161.

Maier J., Między Starym a Nowym Testamentem. Historia i religia w okresie drugiej świątyni, Myśl Teologiczna 36, Kraków 2002.

Manipulacja Biblią, red. Stabryła M., Tychy 2011.

Muszyński H., Biblia - księga natchniona (Radiowa Katecheza Biblijna), Gniezno 1995.

Muszyński H., Natchnienie biblijne, Pelplin 1984.

Omnium artifex docuit me sapientia. Księga pamiątkowa dla Księdza Doktora Stanisława Jankowskiego w 75. Rocznicę urodzin, red. D. Sztuk, Warszawa 2019.

Paciorek A., Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Pomoce naukowe IT w Tarnowie 17, Tarnów 1994.

Piekarz D., Wstęp do Pisma Świętego, Szkoła Teologii (dominikanie.pl).

Pietkiewicz R., Biblia Polonorum, Historia Biblii w języku polskim, t. V, Biblia Tysiąclecia (1965-2015), Poznań 2015.

Pietkiewicz R., Znaczenie Biblii Tysiąclecia dla rozwoju kultury biblijnej w Polsce, w: Tenże, Biblia Polonorum. Historia Biblii w języku polskim, t. V, Poznań 2015, s. 345-383.

Romaniuk K., Wprowadzenie do krytyki tekstu Starego i Nowego Testamentu, Poznań – Warszawa - Lublin 1975.

Sanecki A., Kanon biblijny w perspektywie historycznej, teologicznej i egzegetycznej, Kraków 2008.

Starowieyski M., Biblia i kultura, Studia Bydgoskie 5 (2011), s. 7-15.

Studer B., Biblia odczytywana w Kościele, w: Historia teologii, I, Epoka patrystyczna, red. Di Berardino A., Studer B., Kraków 2003, s. 465-493.

Sznajderski T., Reformacja i polskie przekłady Biblii, Zagadnienia Rodzajów Literackich 60/124 (2017), z.4, s. 69-84.

Szymanek E., Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990.

Szymik S., Qumran a kanon Biblii Hebrajskiej, w: Qumran. Pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, (Analecta Biblica Lublinensia 2), red. H. Drawnel, A. Piwowar, Lublin 2009, s. 77-91.

Szymik S., Sensy biblijne. Podział, charakterystyka, kontrowersje, RT KUL XLVII/1(2000), s. 5-25.

Świderkówna A., Rozmowy o Biblii, Warszawa 1994.

„Tak mówi Bóg”. Ogólne wiadomości o Piśmie Świętym, red. M. Peter, Poznań 1981.

Warylewski J., Biblijne prawo karne, Gdańskie Studia Prawnicze 15 (2006), s. 91-109.

Wstęp do Starego Testamentu, red. L. Stachowiak, Poznań 1990.

Wstęp ogólny do Pisma Świętego, (Wstęp do Pisma 1), red. Szlaga B., Poznań - Warszawa 1986.

Wymagania wstępne:

Zainstalowana (na własnym sprzęcie) aplikacja Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Domaszk
Prowadzący grup: Arkadiusz Domaszk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aNJHGJdnO1jUY1Ks3bWonpgxPB87GUUMOUR5PLteZbLM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f8e6a13a-fcd8-43a5-8d22-1c0215c60bd0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładach: 30 godz.

lektura literatury przedmiotu: 10 godz.

przygotowanie do egzaminu i prac w trakcie semestru: 20 godz.

Suma godzin: 60

2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma charakter wprowadzający w problematykę związaną z Pismem świętym jako źródłem wiary, a jednocześnie dziełem literackim. Z myśli chrześcijańskiej opartej na Biblii wyrastają także liczne normy prawne, w tym prawa kanonicznego. Znajomość zagadnień wstępnych z zakresu Pisma Świętego służy zrozumieniu prawa kanonicznego.

Pełny opis:

Pismo Święte lub inaczej Biblia, choć często wydawana obecnie w jednym tomie, to przecież nie jedna „księga”, lecz raczej „księgozbiór”, to cała „biblioteka”, która narastała z wolna przez ponad tysiąc lat (od X w. przed Chr. do końca I w. po Chr.). Zawiera dzieła reprezentujące najprzeróżniejsze gatunki i formy literackie, i to w trzech językach (oryginalnych): hebrajskim, aramejskim i greckim. Tak złożony utwór jakim jest Biblia zaznaczył się w prawie każdej przestrzeni: sztuce, literaturze, sposobie myślenia, językach, nauce, również w zakresie prawa kanonicznego. Pełniejsze odczytanie Pisma Świętego wymaga sięgania do źródeł powstawania Biblii. Konieczne jest zobiektywizowane spojrzenie na Pismo Święte, aby w dalszej kolejności przenieść myśli biblijne, np. na kontekst norm prawnych, mających swój antyczny rodowód. Wprowadzenie do Pisma Świętego pozwoli spojrzeć na świat biblijny, w którym to dzieło powstawało. Następnie należy pochylić się nad zagadnieniem różnorodnego sensu zapisanego tekstu. Na koniec zostaną omówione wybrane relacje pomiędzy Pismem Świętym a problematyką prawną, w tym z prawem kanonicznym.

Literatura:

Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1, Ewangelie apokryficzne. Opowiadania o Jezusie, Maryi, Józefie i Janie Chrzcicielu, red, M. Starowieyski, Kraków 2003.

Bartoszewicz D., Introdukcja biblijna, Warszawa 2007.

Bukowski K., Biblia a literatura polska. Antologia, Poznań 1988.

Chrostowski W., „Biblia polska”, w Chrześcijaństwo a kultura, red. Bartnicki R., Kawecki W., Warszawa 2006, s. 117-131.

Di Berardino A., „Apokryfy chrześcijańskie i ich znaczenie”, w: Historia teologii, I, Epoka patrystyczna, red. Di Berardino A., Studer B., Kraków 2003, s. 291-323.

Ghirlanda G., Wprowadzenie do prawa kościelnego, tłum. S. Kobiałka, Kraków 1996.

Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, przekład i redakcja R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999.

Jankowski S., Sztuk D., Przewodnik po Ziemi Świętej, Warszawa 2021.

Jasiński A. S., Dziedziczna własność księcia (Ez 45,7-8; 46,16-18), w: Omnium artifex docuit me sapientia. Księga pamiątkowa dla Księdza Doktora Stanisława Jankowskiego w 75. Rocznicę urodzin, red. D. Sztuk, Warszawa 2019, s. 67-83.

Jędrzejewski S., Świętowanie jubileuszów w świetle Biblii, w: Omnium artifex docuit me sapientia. Księga pamiątkowa dla Księdza Doktora Stanisława Jankowskiego w 75. Rocznicę urodzin, red. D. Sztuk, Warszawa 2019, s. 84-94.

Linsenbarth, A., Mozaika z Madaby - bezcenny, najstarszy obraz kartograficzny Ziemi Świętej, w: Omnium artifex docuit me sapientia. Księga pamiątkowa dla Księdza Doktora Stanisława Jankowskiego w 75. Rocznicę urodzin, red. D. Sztuk, Warszawa 2019, s. 152-161.

Maier J., Między Starym a Nowym Testamentem. Historia i religia w okresie drugiej świątyni, Myśl Teologiczna 36, Kraków 2002.

Manipulacja Biblią, red. Stabryła M., Tychy 2011.

Muszyński H., Biblia - księga natchniona (Radiowa Katecheza Biblijna), Gniezno 1995.

Muszyński H., Natchnienie biblijne, Pelplin 1984.

Omnium artifex docuit me sapientia. Księga pamiątkowa dla Księdza Doktora Stanisława Jankowskiego w 75. Rocznicę urodzin, red. D. Sztuk, Warszawa 2019.

Paciorek A., Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Pomoce naukowe IT w Tarnowie 17, Tarnów 1994.

Piekarz D., Wstęp do Pisma Świętego, Szkoła Teologii (dominikanie.pl).

Pietkiewicz R., Biblia Polonorum, Historia Biblii w języku polskim, t. V, Biblia Tysiąclecia (1965-2015), Poznań 2015.

Pietkiewicz R., Znaczenie Biblii Tysiąclecia dla rozwoju kultury biblijnej w Polsce, w: Tenże, Biblia Polonorum. Historia Biblii w języku polskim, t. V, Poznań 2015, s. 345-383.

Romaniuk K., Wprowadzenie do krytyki tekstu Starego i Nowego Testamentu, Poznań – Warszawa - Lublin 1975.

Sanecki A., Kanon biblijny w perspektywie historycznej, teologicznej i egzegetycznej, Kraków 2008.

Starowieyski M., Biblia i kultura, Studia Bydgoskie 5 (2011), s. 7-15.

Studer B., Biblia odczytywana w Kościele, w: Historia teologii, I, Epoka patrystyczna, red. Di Berardino A., Studer B., Kraków 2003, s. 465-493.

Sznajderski T., Reformacja i polskie przekłady Biblii, Zagadnienia Rodzajów Literackich 60/124 (2017), z.4, s. 69-84.

Szymanek E., Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990.

Szymik S., Qumran a kanon Biblii Hebrajskiej, w: Qumran. Pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, (Analecta Biblica Lublinensia 2), red. H. Drawnel, A. Piwowar, Lublin 2009, s. 77-91.

Szymik S., Sensy biblijne. Podział, charakterystyka, kontrowersje, RT KUL XLVII/1(2000), s. 5-25.

Świderkówna A., Rozmowy o Biblii, Warszawa 1994.

„Tak mówi Bóg”. Ogólne wiadomości o Piśmie Świętym, red. M. Peter, Poznań 1981.

Warylewski J., Biblijne prawo karne, Gdańskie Studia Prawnicze 15 (2006), s. 91-109.

Wstęp do Starego Testamentu, red. L. Stachowiak, Poznań 1990.

Wstęp ogólny do Pisma Świętego, (Wstęp do Pisma 1), red. Szlaga B., Poznań - Warszawa 1986.

Wymagania wstępne:

Zainstalowana (na własnym sprzęcie) aplikacja Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)