Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium naukowe: Ks. prof. dr hab. Wiesław Kiwior

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-SM-5-L-Kiwior
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium naukowe: Ks. prof. dr hab. Wiesław Kiwior
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W014, PK_W015, PK_W017, PK_W018, PK_U09, PK_U10,PK_U11, PK_K03, PK_K04, PK_K06, PK_K08

Wymagania wstępne:

Zaliczenie zajęć: Metodologia prawa kanonicznego i Metodyka prawa kanonicznego.

Skrócony opis:

Redagowanie pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Zredagowanie pracy magisterskiej.

Dyskusja nad poszczególnymi pracami magisterskimi.

Przedstawienie pracy magisterskiej.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.BIELECKI J.E., Metodologia. Seminaryjne i dyplomowe prace z teologii. Praktyczne wskazówki metodologiczne, Kraków 1993.

2.GRZECHOWIAK S., Wprowadzenie di pisania prac magisterskich z nauk teologicznych, Gniezno 1995.

3. Lektura źródeł i literatury dotyczących pracy magisterskiej.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.SASTRE SANTOS E., Metodologia giuridica. La tesi e lo studio del diritto canonico, Roma 2002 (fragmenty w zależności od potrzeby).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

EK 1 - student zna podstawy kanonicznego prawa procesowego

EK 2 - student zna podstawy metodologii pracy naukowej w zakresie prawa kanonicznego, a w szczególności w zakresie kanonicznego prawa procesowego

EK 3 - student posiada wiedzę na temat źródeł i literatury w zakresie kanonicznego prawa procesowego

UMIEJĘTNOŚCI:

EK 4 - student potrafi właściwie zinterpretować teksty źródłowe z zakresu kanonicznego prawa procesowego

EK 5 - student potrafi znaleźć właściwe źródła i odpowiednią literaturę kanonistyczną dotyczące wybranego tematu pracy magisterskiej i przedstawić wyniki kwerendy

EK 6 - student formułuje w mowie i na piśmie badane zagadnienie będące przedmiotem pracy magisterskiej i potrafi je właściwie przedstawić w świetle odpowiednich przepisów i literatury kanonistycznej

KOMPETENCJE:

EK 7 - student potrafi konsekwentnie realizować zaplanowaną pracę badawczą, poszerzając samodzielnie wiedzę w zakresie tematu pracy magisterskiej

EK 8 - student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonego seminarium, uczestnicząc w dyskusjach

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

udział w seminarium i konsultacje: 30 godz.

studium źródeł i literatury do pracy magisterskiej: 250 godz.

redagowanie pracy magisterskiej: 250 godz.

relacje z postępu w redagowaniu pracy magisterskiej: 5 godz.

suma godzin: 535 godz.

SUMA ECTS: 22

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Ocena EK 1-8.

ocena 2 (ndst):

- student nie zna podstaw kanonicznego prawa procesowego; nie zna podstaw metodologii pracy naukowej w zakresie prawa kanonicznego, a w szczególności w zakresie kanonicznego prawa procesowego; nie ma wiedzy na temat źródeł i literatury w zakresie kanonicznego prawa procesowego.

- student nie potrafi właściwie zinterpretować tekstów źródłowych z zakresu kanonicznego prawa procesowego; nie potrafi znaleźć właściwych źródeł i odpowiedniej literatury dotyczących wybranego tematu pracy magisterskiej i przedstawić wyników kwerendy; nie potrafi formułować w mowie i na piśmie badanego zagadnienia będącego przedmiotem pracy magisterskiej i nie potrafi go przedstawić w świetle odpowiednich przepisów.

- student nie potrafi realizować zaplanowanej pracy badawczej mającej na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z zakresu tematu pracy magisterskiej; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, nie uczestniczy w dyskusjach.

ocena 3 (dst):

- student zna w ograniczonym stopniu podstawy kanonicznego prawa procesowego; zna w ograniczonym stopniu podstawy metodologii pracy naukowej w zakresie prawa kanonicznego, a w szczególności w zakresie kanonicznego prawa procesowego; ma słabą wiedzę na temat źródeł i literatury w zakresie kanonicznego prawa procesowego.

- student potrafi w ograniczonym stopniu zinterpretować teksty źródłowe z zakresu kanonicznego prawa procesowego; potrafi w ograniczonym stopniu znaleźć właściwe źródła i odpowiednią literaturę dotyczące tematu pracy magisterskiej i przedstawić wyniki kwerendy; potrafi słabo formułować w mowie i na piśmie badane zagadnienie będące przedmiotem pracy magisterskiej i potrafi słabo przedstawić go w świetle odpowiednich przepisów.

- student potrafi w ograniczonym stopniu realizować zaplanowaną pracę badawczą mającą na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z zakresu tematu pracy magisterskiej; sporadycznie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, uczestnicząc w dyskusjach.

ocena 4 (db):

- student zna dobrze podstawy kanonicznego prawa procesowego; zna dobrze podstawy metodologii pracy naukowej w zakresie prawa kanonicznego, a w szczególności w zakresie kanonicznego prawa procesowego; ma częściową wiedzę na temat źródeł i literatury w zakresie kanonicznego prawa procesowego.

- student potrafi właściwie zinterpretować teksty źródłowe z zakresu kanonicznego prawa procesowego; potrafi znaleźć właściwe źródła i odpowiednią literaturę dotyczące tematu pracy magisterskiej i przedstawić wyniki kwerendy; potrafi zadowalająco formułować w mowie i na piśmie badane zagadnienie będące przedmiotem pracy magisterskiej i potrafi dobrze to przedstawić w świetle odpowiednich przepisów.

- student potrafi właściwie realizować zaplanowaną pracę badawczą mającej na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z zakresu tematu pracy magisterskiej; często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, uczestnicząc w dyskusjach.

ocena 5 (bdb):

- student zna w pełni podstawy kanonicznego prawa procesowego; zna w pełni podstawy metodologii pracy naukowej w zakresie prawa kanonicznego, a w szczególności w zakresie kanonicznego prawa procesowego; ma pełną wiedzę na temat źródeł i literatury w zakresie kanonicznego prawa procesowego.

- student potrafi całkowicie poprawnie zinterpretować teksty źródłowe z zakresu kanonicznego prawa procesowego; potrafi całkowicie poprawnie znaleźć właściwe źródła i odpowiednią literaturę dotyczące tematu pracy magisterskiej i przedstawić wyniki kwerendy; potrafi bezbłędnie formułować w mowie i na piśmie badane zagadnienie będące przedmiotem pracy magisterskiej i potrafi dobrze to przedstawić w świetle odpowiednich przepisów.

- student potrafi prawidłowo i kompleksowo realizować zaplanowaną pracę badawczą mającą na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z zakresu tematu pracy magisterskiej; bardzo często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na seminariach

2. aktywność podczas seminariów (dyskusje)

3. poprawna realizacja poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej i publiczne przedstawienie ich wyników.

4. Złożenie pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kiwior
Prowadzący grup: Wiesław Kiwior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

udział w seminarium i konsultacje: 30 godz.

studium źródeł i literatury do pracy magisterskiej: 250 godz.

redagowanie pracy magisterskiej: 250 godz.

relacje z postępu w redagowaniu pracy magisterskiej: 5 godz.

suma godzin: 535 godz.

SUMA ECTS: 22

liczba ECTS: 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Redagowanie pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Zredagowanie pracy magisterskiej.

Dyskusja nad poszczególnymi pracami magisterskimi.

Przedstawienie pracy magisterskiej.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.BIELECKI J.E., Metodologia. Seminaryjne i dyplomowe prace z teologii. Praktyczne wskazówki metodologiczne, Kraków 1993.

2.GRZECHOWIAK S., Wprowadzenie di pisania prac magisterskich z nauk teologicznych, Gniezno 1995.

3. Lektura źródeł i literatury dotyczących pracy magisterskiej.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.SASTRE SANTOS E., Metodologia giuridica. La tesi e lo studio del diritto canonico, Roma 2002 (fragmenty w zależności od potrzeby).

Wymagania wstępne:

Zaliczenie zajęć: Metodologia prawa kanonicznego i Metodyka prawa kanonicznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kiwior
Prowadzący grup: Wiesław Kiwior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

udział w seminarium i konsultacje: 30 godz.

studium źródeł i literatury do pracy magisterskiej: 250 godz.

redagowanie pracy magisterskiej: 250 godz.

relacje z postępu w redagowaniu pracy magisterskiej: 5 godz.

suma godzin: 535 godz.

SUMA ECTS: 22

liczba ECTS: 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Redagowanie pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Zredagowanie pracy magisterskiej.

Dyskusja nad poszczególnymi pracami magisterskimi.

Przedstawienie pracy magisterskiej.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.BIELECKI J.E., Metodologia. Seminaryjne i dyplomowe prace z teologii. Praktyczne wskazówki metodologiczne, Kraków 1993.

2.GRZECHOWIAK S., Wprowadzenie di pisania prac magisterskich z nauk teologicznych, Gniezno 1995.

3. Lektura źródeł i literatury dotyczących pracy magisterskiej.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.SASTRE SANTOS E., Metodologia giuridica. La tesi e lo studio del diritto canonico, Roma 2002 (fragmenty w zależności od potrzeby).

Wymagania wstępne:

Zaliczenie zajęć: Metodologia prawa kanonicznego i Metodyka prawa kanonicznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kiwior
Prowadzący grup: Wiesław Kiwior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

udział w seminarium i konsultacje: 30 godz.

studium źródeł i literatury do pracy magisterskiej: 250 godz.

redagowanie pracy magisterskiej: 250 godz.

relacje z postępu w redagowaniu pracy magisterskiej: 5 godz.

suma godzin: 535 godz.

SUMA ECTS: 22

liczba ECTS: 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Redagowanie pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Zredagowanie pracy magisterskiej.

Dyskusja nad poszczególnymi pracami magisterskimi.

Przedstawienie pracy magisterskiej.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.BIELECKI J.E., Metodologia. Seminaryjne i dyplomowe prace z teologii. Praktyczne wskazówki metodologiczne, Kraków 1993.

2.GRZECHOWIAK S., Wprowadzenie di pisania prac magisterskich z nauk teologicznych, Gniezno 1995.

3. Lektura źródeł i literatury dotyczących pracy magisterskiej.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.SASTRE SANTOS E., Metodologia giuridica. La tesi e lo studio del diritto canonico, Roma 2002 (fragmenty w zależności od potrzeby).

Wymagania wstępne:

Zaliczenie zajęć: Metodologia prawa kanonicznego i Metodyka prawa kanonicznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)