Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geneza mediacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-WPK-U2-GM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geneza mediacji
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy: Grupa przedmiotów fakultatywnych POWER
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W16; PK_W17;

PK_U07;

PK_K03; PK_K06; PK_K08;


Skrócony opis:

Student zapoznaje się z historyczną i międzynarodową perspektywą mediacji.

Ujęcie historyczne ADR-ów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 – student ma rozszerzoną wiedzę o sposobach rozwiązywania praktycznych kwestii prawnych. EK 2 – student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zasad i norm etycznych zawodu mediatora.

Umiejętności:

EK 3 – student potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązania konkretnych problemów.

Student zna – alternatywne metody rozwiązywania sporów. Student zna techniki mediacyjne.

Student zna techniki wychodzenia z impasu. Student zna techniki wyrównania sił w dynamice sporu.

Kompetencje:

EK 4 – student odpowiednio określa priorytety i wie co jest ważne.

EK 5 – student ma świadomość roli etyki zawodowej w działaniach mediatora.

EK 6 – student zna język niewerbalny w komunikacji. Student potrafi aktywnie słuchać.

Student zna możliwości rynku pracy dla mediatorów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)