Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instrumentalne metody analizy chemicznej II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-472 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instrumentalne metody analizy chemicznej II
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki chemiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH2_W05; CH2_U06; CH2_U08; CH2_K07

Skrócony opis:

Wykłady są obowiązkowe. Mają one na celu zapoznanie studentów z podstawami najważniejszych instrumentalnych metod anailzy chemicznej w zastosowaniu do analizy składu roztworów i gazów w analitycznych układach przepływowych tak, aby w przyszłej pracy zawodowej mogli samodzielnie rozwiązać problemy oznaczania wybranych analitów w próbkach rzeczywistych, a zwłaszcza świadomie wybrać właściwą metodę analityczną i zaproponować najbardziej odpowiednią procedurę oznaczania.

Wymagania wstępne.

Instrumentalne metody analizy chemicznej I.

Pełny opis:

Przepływowe metody zagęszczania, rozdzielania i oznaczania

1. Analiza przepływowo-wstrzykowa.

2. Polowe frakcjonowanie przepływowe.

3. Podstawy rozdzielania chromatograficznego.

4. Chromatografia gazowa.

5. Wysokosprawna chromatografia cieczowa podziałowa.

6. Wysokosprawna chromatografia cieczowa adsorpcyjna.

7. Wysokosprawna chromatografia cieczowa jonowymienna.

8. Wysokosprawna chromatografia cieczowa wykluczania.

9. Chromatografia z eluentem w stanie nadkrytycznym.

10. Chromatografia cienkowarstwowa.

11. Kapilarna elektroforeza strefowa.

12. Micelarna chromatografia elektrokinetyczna.

13. Kapilarna elektroforeza przesiewowa.

14. Kapilarne ogniskowanie izoelektryczne.

15. Mikrofluidyka.

Literatura:

1. Literatura podstawowa

1.1 D. A. Skoog, F. J. Holler, S. R. Crouch, "Principles of Instrumental Analysis", 7th edition, Cengage Learning, 2017.

1.2 J. Minczewski, Z. Marczenko, "Chemia analityczna", tom 3 "Analiza instrumentalna", PWN, Warszawa, 1985.

1.3 G. W. Ewing, "Metody instrumentalne w analizie chemicznej”, PWN, Warszawa, 1967.

1.4 D. C. Harris, "Quantitative Chemical Analysis." New York, NY: Serpens, 8th Ed., 2017.

1.5 H. H. Willard, L. L. Merritt, Jr., J. A. Dean, and F. A. Settle, Jr., "Instrumental methods of analysis", Wadsworth Publishing Company, A Division of Wadsworth, Inc., Belmont, CA, 1988.

2. Literatura uzupełniająca

2.1 J. J. Kirkland, "Współczesna chromatografia cieczowa", PWN, Warszawa, 1976.

2.2 Z. Witkiewicz, J. Kałuża-Czaplińska, "Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych", WNT, Warszawa, 2011.

2.3 B. Buszewski, E. Dziubakiewicz, M. Szumski (redaktorzy), "Techniki eletromigracyjne. Teoria i praktyka", MALAMUT, Warszawa, 2012.

2.4 D. R. Barker, Capillary Electrophoresis, Wiley-Interscience, New York, 1995.

2.5 W. Rödel, G. Wölm, "Chromatografia gazowa", PWN, Warszawa, 1992.

2.6 E. Heftman (ed.), "Chromatography, fundamentals and applications of chromatographic and electrophoretic methods", Journal of Chromatography Library, Vols. 22A, 22B, Elsevier, 1983.

2.7 S. F. Y. Li, "Capillary electrophoresis - principles, practice, and applications," Journal of Chromatography Library, Vol. 23, Elsevier Scientific Publishers, Amsterdam, 1992.

2.8 P. D. Grossman, J. C. Colburn, eds., "Capillary electrophoresis - theory and practice", Academic Press, Inc., San Diego, 1992.

2.9 B. Karlberg, G. E. Pacey, "Wstrzykowa analiza przepływowa dla praktyków", WNT, Warszawa, 1994.

2.10 H. Abramowicz, "Jak analizować wyniki pomiarów", PWN, Warszawa, 1992.

2.11 "Techniki elektromigracyjne - teoria i praktyka", pod red. B. Buszewski, E. Dzibakiewicz, M. Szumski, Malamut, Warszawa, 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia.

EK1. Opisuje i objaśnia zjawiska fizykochemiczne leżące u podstaw różnych metod analizy przepływowej.

EK2. Wskazuje najbardziej charakterystyczne zastosowania poszczególnych metod analizy przepływowej.

EK3. Proponuje najbardziej odpowiednie analityczne układy przepływowe do oznaczania wybranych analitów w mieszaninach gazów i roztworach.

EK4. Ustala kryteria wyboru warunków oznaczeń (np. w chromatografii: faza ruchoma, faza stacjonarna, typ detektora, itd.) za pomocą wybranej analitycznej metody przepływowej.

EK5. Jest zdolny do samodzielnego podejmowania decyzji odnośnie wyboru najbardziej odpowiednich analitycznych metod przepływowych do rozwiązania konkretnego problemu analitycznego.

Opis ECTS.

1. Uczestnictwo w zajęciach: 30 godz.

2. Przygotowanie do zajęć: 10 godz.

3. Przygotowanie do weryfikacji: 20 godz.

4. Konsultacje z prowadzącym: 15 godz.

-------------------------------------------------------------------

Razem: 75 godz., tj. 3 punkty ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

EK1. Egzamin pisemny.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opisuje i objaśnia zjawiska fizykochemiczne leżące u podstaw różnych metod analizy przepływowej.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie opisuje i objaśnia zjawiska fizykochemiczne leżące u podstaw różnych metod analizy przepływowej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie opisuje i objaśnia zjawiska fizykochemiczne leżące u podstaw różnych metod analizy przepływowej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opisuje i objaśnia zjawiska fizykochemiczne leżące u podstaw różnych metod analizy przepływowej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych opisuje i objaśnia zjawiska fizykochemiczne leżące u podstaw różnych metod analizy przepływowej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że opisuje i objaśnia zjawiska fizykochemiczne leżące u podstaw różnych metod analizy przepływowej, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK2. Egzamin pisemny.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wskazuje najbardziej charakterystyczne zastosowania poszczególnych metod analizy przepływowej.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wskazuje najbardziej charakterystyczne zastosowania poszczególnych metod analizy przepływowej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wskazuje najbardziej charakterystyczne zastosowania poszczególnych metod analizy przepływowej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wskazuje najbardziej charakterystyczne zastosowania poszczególnych metod analizy przepływowej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wskazuje najbardziej charakterystyczne zastosowania poszczególnych metod analizy przepływowej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że wskazuje najbardziej charakterystyczne zastosowania poszczególnych metod analizy przepływowej, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK3. Egzamin pisemny.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć proponuje najbardziej odpowiednie analityczne układy przepływowe do oznaczania wybranych analitów w mieszaninach gazów i roztworach.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie proponuje najbardziej odpowiednie analityczne układy przepływowe do oznaczania wybranych analitów w mieszaninach gazów i roztworach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie proponuje najbardziej odpowiednie analityczne układy przepływowe do oznaczania wybranych analitów w mieszaninach gazów i roztworach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie proponuje najbardziej odpowiednie analityczne układy przepływowe do oznaczania wybranych analitów w mieszaninach gazów i roztworach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych proponuje najbardziej odpowiednie analityczne układy przepływowe do oznaczania wybranych analitów w mieszaninach gazów i roztworach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że proponuje najbardziej odpowiednie analityczne układy przepływowe do oznaczania wybranych analitów w mieszaninach gazów i roztworach, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK4. Egzamin pisemny.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć ustala kryteria wyboru warunków oznaczeń (np. w chromatografii: faza ruchoma, faza stacjonarna, typ detektora, itd.) za pomocą danej analitycznej metody przepływowej.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie ustala kryteria wyboru warunków oznaczeń (np. w chromatografii: faza ruchoma, faza stacjonarna, typ detektora, itd.) za pomocą danej analitycznej metody przepływowej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie ustala kryteria wyboru warunków oznaczeń (np. w chromatografii: faza ruchoma, faza

stacjonarna, typ detektora, itd.) za pomocą danej analitycznej metody przepływowej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie ustala kryteria wyboru warunków oznaczeń (faza ruchoma, faza stacjonarna, typ detektora, itp.) za pomocą danej analitycznej metody przepływowej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych ustala kryteria wyboru warunków oznaczeń (np. w chromatografii: faza ruchoma, faza

stacjonarna, typ detektora, itd.) za pomocą danej analitycznej metody przepływowej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że ustala kryteria wyboru warunków oznaczeń (np. w chromatografii: faza ruchoma, faza stacjonarna, typ detektora, itd.) za pomocą danej analitycznej metody przepływowej, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK5. Egzamin pisemny.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć jest zdolny do samodzielnego podejmowania decyzji odnośnie wyboru analitycznych metod przepływowych najbardziej odpowiednich do rozwiązania konkretnego problemu analitycznego.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie jest zdolny do samodzielnego podejmowania decyzji odnośnie wyboru analitycznych metod przepływowych najbardziej odpowiednich do rozwiązania konkretnego problemu analitycznego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie jest zdolny do samodzielnego podejmowania decyzji odnośnie wyboru analitycznych metod przepływowych najbardziej odpowiednich do rozwiązania konkretnego problemu analitycznego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie jest zdolny do samodzielnego podejmowania decyzji odnośnie wyboru analitycznych metod przepływowych najbardziej odpowiednich do rozwiązania konkretnego problemu analitycznego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie jest zdolny do samodzielnego podejmowania decyzji odnośnie wyboru analitycznych metod przepływowych najbardziej odpowiednich do rozwiązania konkretnego problemu analitycznego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że jest zdolny do samodzielnego podejmowania decyzji odnośnie wyboru analitycznych metod przepływowych najbardziej odpowiednich do rozwiązania konkretnego problemu analitycznego, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

Egzamin pisemny obejmujący opracowanie 10 zagadnień problemowych.

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości:

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

● x wyznacza się ze wzoru x=st(z), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1.

Egzamin pisemny obejmuje opracowanie 10 zagadnień problemowych.

Dla ułatwienia oceniania, stosuje się następujące przybliżenie.

Maksymalna ocena z egzaminu: 100 punktów

Ocena 2: wynik < 40 punktów

Ocena 3: 40 ≤ wynik < 50

Ocena 3,5: 50 ≤wynik < 60

Ocena 4: 60 ≤ wynik < 70

Ocena 4,5: 70 ≤ wynik <80

Ocena 5: 80 ≤ wynik ≤ 100

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Kutner
Prowadzący grup: Włodzimierz Kutner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Kutner
Prowadzący grup: Włodzimierz Kutner
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a38aff0cda37d4126b50dc44531cbaba9%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=96f07a70-1b45-4bb5-951b-1c81c2746815&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Kutner
Prowadzący grup: Włodzimierz Kutner
Strona przedmiotu: https://wmp.uksw.edu.pl/pl/node/86
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.