Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalistyczne II (licencjat)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-SEM-II Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalistyczne II (licencjat)
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki chemiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W19, CH1_W22, CH1_U01; CH1_U03, CH1_U05, CH1_U11, CH1_U12, CH1_U13, CH1_U17, CH1_U20, CH1_U21, CH1_K04, CH1_K05.

Wymagania wstępne:

Seminarium specjalistyczne I (Seminarium licencjackie I).

Skrócony opis:

Na Seminarium specjalistycznym II (seminarium licencjackim II) student ma trzy wystąpienia ustne. Celem Seminarium jest doskonalenie przez studenta(kę) ustnej prezentacji, wspomaganej środkami audiowizualnymi, wyników najnowszych badań naukowych w dziedzinie chemii opisanych w literaturze przedmiotu i wyników swoich badań. Opiekun naukowy wskazuje studentowi(ce) temat i zakres Seminarium specjalistycznego II (seminarium licencjackie II).

Pełny opis:

Seminarium specjalistyczne II (seminarium licencjackie II) jest obowiązkowe.

Ma ono na celu doskonalenie student(ki) w publicznym wygłaszaniu, wspomaganym środkami audiowizualnymi, syntetycznego sprawozdania z najnowszych badań opisanych w literaturze i z badań własnych przeprowadzonych na pracowni licencjackiej. Student(ka) przedstawia dwie prezentacje. Każde wystąpienie na seminarium jest anonimowo oceniane, w pięciu kategoriach, przez pozostałych studentów i nauczycieli akademickich obecnych na seminarium. Seminarium specjalistyczne II (Seminarium licencjackie II) jest zaliczane na ocenę, po ustnym przedstawieniu wszystkich trzech prezentacji i złożeniu pracy licencjackiej u opiekuna naukowego.

Wystąpienie nr 1. Ustna prezentacja obejmująca właściwości wybranej grupy związków chemicznych. Student(ka) ma pełną swobodę wyboru przedstawianego tematu, po konsultacji z opiekunem naukowym pracy licencjackiej. Student(ka) sam(a) podejmuje decyzję odnośnie materiałów źródłowych do przygotowania seminarium. Prezentacja powinna zaciekawić słuchaczy - pozostałych studentów - i zainspirować ich do dyskusji.

Wystąpienie nr 2. Ustna prezentacja wyników badań własnych podparta niezbędnymi informacjami zaczerpniętymi z literatury. Opiekun naukowy wskazuje studentowi(ce) temat i zakres tego wystąpienia. Prezentacja powinna zaciekawić słuchaczy - pozostałych studentów - i zainspirować ich do dyskusji.

Literatura:

Literatura podstawowa

G. Królik, Autoprezentacja. Podręcznik., Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2004.

Literatura uzupełniająca

B. Lunden, L. Rosell, Techniki Prezentacji, BL Info Polska, 2006

3. Literatura specjalistyczna

Monografie oraz oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe wskazane przez opiekuna naukowego jak również wyniki badań własnych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia.

EK1. Prezentuje informacje uzyskane z chemicznej literatury specjalistycznej.

EK2. Opracowuje materiał dotyczący wykonanej pracy licencjackiej w formie prezentacji, po której odpowiada na zadawane mu pytania i broni swoich tez podczas dyskusji.

EK3. Bierze udział w dyskusji i dąży do wyjaśnienia problemów dla niego niezrozumiałych.

EK4. Dba o rzetelny sposób przedstawienia swoich osiągnięć na tle dokonań poprzedników i innych grup badawczych.

EK5. Dostrzega konieczność opanowania języka angielskiego jako narzędzia umożliwiającego dostęp do aktualnego stanu wiedzy branży chemicznej.

Opis ECTS.

1. Uczestnictwo w zajęciach: 30 godz.

2. Przygotowanie do zajęć: 1 godz.

3. Przygotowanie do weryfikacji: 9 godz.

4. Konsultacje z prowadzącym: 2 godz.

-------------------------------------------------------------------

Razem: 42 godz., tj. 1 punkt ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

EK1.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć prezentuje informacje uzyskane z literatury specjalistycznej.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie prezentuje informacje uzyskane z literatury specjalistycznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie prezentuje informacje uzyskane z literatury specjalistycznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie prezentuje informacje uzyskane z literatury specjalistycznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych prezentuje informacje uzyskane z literatury specjalistycznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że prezentuje informacje uzyskane z literatury specjalistycznej, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK2.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opracowuje materiał dotyczący wykonanej pracy licencjackiej w formie prezentacji, po której odpowiada na zadawane mu pytania i broni swoich tez podczas dyskusji.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie opracowuje materiał dotyczący wykonanej pracy licencjackiej w formie prezentacji, po której odpowiada na zadawane mu pytania i broni swoich tez podczas dyskusji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie opracowuje materiał dotyczący wykonanej pracy licencjackiej w formie prezentacji, po której odpowiada na zadawane mu pytania i broni swoich tez podczas dyskusji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opracowuje materiał dotyczący wykonanej pracy licencjackiej w formie prezentacji, po której odpowiada na zadawane mu pytania i broni swoich tez podczas dyskusji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych opracowuje materiał dotyczący wykonanej pracy licencjackiej w formie prezentacji, po której odpowiada na zadawane mu pytania i broni swoich tez podczas dyskusji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że opracowuje materiał dotyczący wykonanej pracy licencjackiej w formie prezentacji, po której odpowiada na zadawane mu pytania i broni swoich tez podczas dyskusji, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK3.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć bierze udział w dyskusji i dąży do wyjaśnienia problemów dla niego niezrozumiałych.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie bierze udział w dyskusji i dąży do wyjaśnienia problemów dla niego niezrozumiałych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie bierze udział w dyskusji i dąży do wyjaśnienia problemów dla niego niezrozumiałych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie bierze udział w dyskusji i dąży do wyjaśnienia problemów dla niego niezrozumiałych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych bierze udział w dyskusji i dąży do wyjaśnienia problemów dla niego niezrozumiałych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że bierze udział w dyskusji i dąży do wyjaśnienia problemów dla niego niezrozumiałych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK4.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć dba o rzetelny sposób przedstawienia swoich osiągnięć na tle dokonań poprzedników i innych grup badawczych.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie dba o rzetelny sposób przedstawienia swoich osiągnięć na tle dokonań poprzedników i innych grup badawczych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie dba o rzetelny sposób przedstawienia swoich osiągnięć na tle dokonań poprzedników i innych grup badawczych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie dba o rzetelny sposób przedstawienia swoich osiągnięć na tle dokonań poprzedników i innych grup badawczych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych dba o rzetelny sposób przedstawienia swoich osiągnięć na tle dokonań poprzedników i innych grup badawczych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że dba o rzetelny sposób przedstawienia swoich osiągnięć na tle dokonań poprzedników i innych grup badawczych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK5.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć dostrzega konieczność opanowania języka angielskiego jako narzędzia umożliwiającego dostęp do aktualnego stanu wiedzy branży chemicznej.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie dostrzega konieczność opanowania języka angielskiego jako narzędzia umożliwiającego dostęp do aktualnego stanu wiedzy branży chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie dostrzega konieczność opanowania języka angielskiego jako narzędzia umożliwiającego dostęp do aktualnego stanu wiedzy branży chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie dostrzega konieczność opanowania języka angielskiego jako narzędzia umożliwiającego dostęp do aktualnego stanu wiedzy branży chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych dostrzega konieczność opanowania języka angielskiego jako narzędzia umożliwiającego dostęp do aktualnego stanu wiedzy branży chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że dostrzega konieczność opanowania języka angielskiego jako narzędzia umożliwiającego dostęp do aktualnego stanu wiedzy branży chemicznej, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

Student(ka) wygłasza seminarium, wspomagane środkami audiowizualnymi, z badań własnych. Wystąpienie na Seminarium specjalistycznym (licencjat) II jest anonimowo oceniane, w pięciu kategoriach, przez pozostałych studentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych za pomocą specjalnie do tego celu przygotowanych formularzy.Seminarium specjalistycznym (licencjat) II jest zaliczane na ocenę, po ustnym przedstawieniu prezentacji i złożeniu u opiekuna/promotora części "Wyniki i dyskusja" pracy licencjackiej.

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

● x wyznacza się ze wzoru x=st(z), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1.

Dla ułatwienia oceniania, stosuje się następujące postępowanie przybliżone.

Maksymalna ocena seminarium: 50 punktów.

1. Przygotowanie merytoryczne do seminarium. (maks. 10 pkt.)

- Czy referujący(a) wystarczająco opanował(a) niezbędną wiedzę?

2. Sposób wygłoszenia. (maks. 10 pkt.)

- Czy prezentacja była zrozumiała, przedstawiona logicznie, klarownie?

- Czy wyróżniony był wstęp, omówienie wyników, dyskusja, wnioski, kierunek dalszych badań, podziękowania?

3. Forma wygłoszenia. (maks. 10 pkt.)

- Czy wysławianie, tj. poprawność językowa, unikanie żargonu, modulacja głosu, słyszalność były zadowalające?

- Czy stosowane było nazewnictwo, terminologia i symbole (krój i wielkość czcionki) zalecane przez IUPAC?

- Czy odnośniki literaturowe były cytowane zgodnie z zaleceniami "the American Chemical Society Core Journal Coverage List"?

4. Jakość przygotowanych środków audiowizualnych. (maks. 10 pkt.)

- Czy obrazki zawierały wystarczającą ilość informacji, aby można je było zrozumieć? Czy na każdej było logo UKSW i (dopuszczalnie) instytucji, w której jest zatrudniony opiekun/promotor?

- Czy było na nich za mało, czy też za dużo szczegółów?

- Czy równania, wykresy, tabele, schematy były czytelne a zastosowane symbole opisane?

5. Aktywność w dyskusji. (maks. 10 pkt.)

- Czy odpowiedzi na pytania były na temat?

- Czy odpowiedzi na pytania były wyczerpujące?

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Kutner
Prowadzący grup: Włodzimierz Kutner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Kutner
Prowadzący grup: Włodzimierz Kutner
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afd5eab74e50a49e58abeb3a846dfc9da%40thread.tacv2/conversations?groupId=668a5ebe-e02f-4a8a-b59c-3d5b63748129&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Kutner
Prowadzący grup: Włodzimierz Kutner
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ai7mU6nYo6FeaegHQCXXQPAZ5OkV6u-Ga1-cqz0GSSqs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=dbf7596d-de16-477a-88fb-67e19d27a69d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Kutner
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ai7mU6nYo6FeaegHQCXXQPAZ5OkV6u-Ga1-cqz0GSSqs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=dbf7596d-de16-477a-88fb-67e19d27a69d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.