Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

General physics III

General data

Course ID: WM-FI-211
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: General physics III
Name in Polish: Fizyka ogólna III
Organizational unit: Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 OR 8.00 OR 7.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

physical sciences

Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

(in Polish) Dla wykładu: FIZ1_W02 FIZ1_W03

FIZ1_W04 FIZ1_W05

FIZ1_W06 FIZ1_W09

FIZ1_W10


Dla ćwiczeń: FIZ1_U01 FIZ1_U03

FIZ1_U04 FIZ1_K02

FIZ1_K06

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wykład fizyki ogólnej, analizy matematycznej funkcji jednej zmiennej, liczb zespolonych oraz elementów algebry liniowej

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu średnio zaawansowany. Cele przedmiotu: Rozwijanie zainteresowania fizyką u studentów poprzez ukazanie nowych spektakularnych

zagadnień fizycznych (optyka i teoria względności).Oprócz tego ugruntowanie wcześniej poznanych pojęć i nauka stosowania ich do rozwiązywania konkretnych zagadnień.

Full description: (in Polish)

W ramach zajęć będą omówione najbardziej fundamentalne aspekty fizyki fal i optyki, między innymi:

1) Drgania, energia drgań, potencjał i potencjał efektywny

2) Drgania tłumione i wymuszone

3) Fale, fale stojące, równanie falowe

4) Propagacja fal

5) Światło jako przykład fali, równania Maxwella, polaryzacja

6) Transformacja Lorentza, prędkość światła jako wielkość niezmiennicza

7) Wektor Poyntinga, ciśnienie promieniowania, natężenie światła.

8) Efekt Dopplera w fizyce klasycznej i relatywistycznej

9) Odbicie i załamanie światła

10) Dyfrakcja

11) Interferencja

12) Podstawy fizyki laserów

13) Lustra

14) Soczewki

15) Układy optyczne

Bibliography: (in Polish)

D. Halliday, R. Resnick. J. Walker, Podstawy fizyki, PWN Warszawa 2003, 2004

J. Orear, Fizyka, tom 1 i 2, WNT Warszawa

A.K. Wróblewski, J.A Zakrzewski, Wstęp do fizyki, PWN 1984

Berkeleyowski kurs fizyki, PWN

Efekty kształcenia i opis ECTS:

lecture - 30 h

exercises - 60 h

preparation to exercises - 15 h

preparation to exam - 30 h

home works - 30 h

Number of ECTS points - 6

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody ocenienia efektów kształcenia:

Dla wykładu:

EK1-EK6:egzamin pisemny

Kryteria oceny efektów kształcenia:

EK1:

5.0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opisuje nomenklaturę, właściwości i zastosowania podstawowych elementów optyki falowej i geometrycznej

4.5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni opisuje nomenklaturę, właściwości i zastosowania podstawowych elementów optyki falowej i geometrycznej

4.0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu opisuje nomenklaturę, właściwości i zastosowania podstawowych elementów optyki falowej i geometrycznej

3.5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opisuje nomenklaturę, właściwości i zastosowania podstawowych elementów optyki falowej i geometrycznej

3.0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków opisuje nomenklaturę, właściwości i zastosowania podstawowych elementów optyki falowej i geometrycznej

2.0 - weryfikacja nie wykazuje, że opisuje nomenklaturę, właściwości i zastosowania podstawowych elementów optyki falowej i geometrycznej

EK2:

5.0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opisuje podstawy oscylacji harmonicznych i ruchu falowego

4.5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni opisuje podstawy oscylacji harmonicznych i ruchu falowego

4.0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu opisuje podstawy oscylacji harmonicznych i ruchu falowego

3.5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opisuje podstawy oscylacji harmonicznych i ruchu falowego

3.0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków opisuje podstawy oscylacji harmonicznych i ruchu falowego

2.0 - weryfikacja nie wykazuje, że opisuje podstawy oscylacji harmonicznych i ruchu falowego

EK3:

5.0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opisuje sposób działania lasera

4.5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni opisuje sposób działania lasera

4.0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu opisuje sposób działania lasera

3.5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opisuje sposób działania lasera

3.0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków opisuje sposób działania lasera

2.0 - weryfikacja nie wykazuje, że opisuje podstawy sposób działania lasera

EK4:

5.0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opisuje równania Maxwella i ich związek ze światłem i mechaniką relatywistyczną

4.5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni opisuje równania Maxwella i ich związek ze światłem i mechaniką relatywistyczną

4.0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu opisuje równania Maxwella i ich związek ze światłem i mechaniką relatywistyczną

3.5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opisuje równania Maxwella i ich związek ze światłem i mechaniką relatywistyczną

3.0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków opisuje równania Maxwella i ich związek ze światłem i mechaniką relatywistyczną

2.0 - weryfikacja nie wykazuje, że opisuje równania Maxwella i ich związek ze światłem i mechaniką relatywistyczną

EK5:

5.0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć tłumaczy klasyczne i relatywistyczne zjawisko Dopplera

4.5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni tłumaczy klasyczne i relatywistyczne zjawisko Dopplera

4.0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu tłumaczy klasyczne i relatywistyczne zjawisko Dopplera

3.5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie tłumaczy klasyczne i relatywistyczne zjawisko Dopplera

3.0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków tłumaczy klasyczne i relatywistyczne zjawisko Dopplera

2.0 - weryfikacja nie wykazuje, że tłumaczy klasyczne i relatywistyczne zjawisko Dopplera

EK6:

5.0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć rozumie działanie luster, soczewek i prostych układów optycznych

4.5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni rozumie działanie luster, soczewek i prostych układów optycznych

4.0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu rozumie działanie luster, soczewek i prostych układów optycznych

3.5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie rozumie działanie luster, soczewek i prostych układów optycznych

3.0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków rozumie działanie luster, soczewek i prostych układów optycznych

2.0 - weryfikacja nie wykazuje, że rozumie działanie luster, soczewek i prostych układów optycznych

Ocena końcowa wystawiana jest na bazie egzaminów pisemnego i ustnego oceniającego efekty EK1-6. Każda forma egzaminu o wadze 50%. Warunki uzyskania poszczególnych ocen to

poniżej 50% - 2

50%-60% - 3

61%-66% - 3.5

67%-77% - 4

78%-83% - 4.5

84%-100% - 5

Dla ćwiczeń

EK1-EK6: weryfikacja ciągła, praca na zajęciach, prace domowe, kolokwia

Ek7 - praca na zajęciach, weryfikacja ciągła, prace domowe

Ek7:

5.0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć uczestniczy w zajęciach i odrabia prace domowe

4.5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni uczestniczy w zajęciach i odrabia prace domowe

4.0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu uczestniczy w zajęciach i odrabia prace domowe

3.5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie uczestniczy w zajęciach i odrabia prace domowe

3.0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków uczestniczy w zajęciach i odrabia prace domowe

2.0 - weryfikacja nie wykazuje, że uczestniczy w zajęciach i odrabia prace domowe

Ocena z ćwiczeń składa się z 30% z prac domowych i w 70% z 2 kolokwiów. Warunki uzyskania poszczególnych ocen to

poniżej 50% - 2

50%-60% - 3

61%-66% - 3.5

67%-77% - 4

78%-83% - 4.5

84%-100% - 5

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Pokaz, 15 hours more information
Classes, 60 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Krystyna Lukierska-Walasek
Group instructors: Krystyna Lukierska-Walasek, Iaroslav Shopa
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:

level of the course: semi-advanced.

Aims of the course: Development of students' interest in physics by showing new and spectacular topics (optics and theory of relativity). Additionally, to achieve deeper understanding of concepts encountered in the elementary physics course, to master its application in problem solving

initial requirements: elementary course in general physics, calculus of a single variable, complex numbers and elements of linear algebra.

Full description: (in Polish)

Tematy wykładu:

1.Fale elektromagnetyczne, równania Maxwella.

2.Doświadczenie Michelsona i Morleya.

3.Wektor Poyntinga, ciśnienie promieniowania, natężenie światła.

4.Odbicie i załamanie światła , polaryzacja.

5.Obrazy w zwierciadłach i soczewkach.

6.Przyrządy optyczne.

7.Intenferencja,doświadczenie Younga.

8.Dyfrakcja.siatki dyfrakcyjne, dyspersja i zdolność rozdzielcza.

9.Teoria względności: kontrakcja długości i dylatacja czasu.

10.Transformacja Lorentza.

11.Zjawisko Dopplera dla światła.

12. Energia i pęd.

Bibliography:

D. Halliday, R. Resnick. J. Walker, Podstawy fizyki, PWN Warszawa 2003, 2004

J. Orear, Fizyka, tom 1 i 2, WNT Warszawa

A.K. Wróblewski, J.A Zakrzewski, Wstęp do fizyki, PWN 1984

Berkeleyowski kurs fizyki, PWN

D. Halliday, R. Resnick. J. Walker, Podstawy fizyki, PWN Warszawa 2003, 2004

J. Orear, Fizyka, tom 1 i 2, WNT Warszawa

A.K. Wróblewski, J.A Zakrzewski, Wstęp do fizyki, PWN 1984

Berkeleyowski kurs fizyki, PWN

D. Halliday, R. Resnick. J. Walker, Podstawy fizyki, PWN Warszawa 2003, 2004

J. Orear, Fizyka, tom 1 i 2, WNT Warszawa

A.K. Wróblewski, J.A Zakrzewski, Wstęp do fizyki, PWN 1984

Berkeleyowski kurs fizyki, PWN

D. Halliday, R. Resnick. J. Walker, Podstawy fizyki, PWN Warszawa 2003, 2004

J. Orear, Fizyka, tom 1 i 2, WNT Warszawa

A.K. Wróblewski, J.A Zakrzewski, Wstęp do fizyki, PWN 1984

Berkeleyowski kurs fizyki, PWN

D. Halliday, R. Resnick. J. Walker, Podstawy fizyki, PWN Warszawa 2003, 2004

J. Orear, Fizyka, tom 1 i 2, WNT Warszawa

A.K. Wróblewski, J.A Zakrzewski, Wstęp do fizyki, PWN 1984

Berkeleyowski kurs fizyki, PWN

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znać kurs Fizyki II

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 60 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Krystyna Lukierska-Walasek
Group instructors: Krystyna Lukierska-Walasek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:

level of the course: semi-advanced.

Aims of the course: Development of students' interest in physics by showing new and spectacular topics (optics and theory of relativity). Additionally, to achieve deeper understanding of concepts encountered in the elementary physics course, to master its application in problem solving

initial requirements: elementary course in general physics, calculus of a single variable, complex numbers and elements of linear algebra.

Full description: (in Polish)

Tematy wykładu:

1.Fale elektromagnetyczne, równania Maxwella.

2.Doświadczenie Michelsona i Morleya.

3.Wektor Poyntinga, ciśnienie promieniowania, natężenie światła.

4.Odbicie i załamanie światła , polaryzacja.

5.Obrazy w zwierciadłach i soczewkach.

6.Przyrządy optyczne.

7.Intenferencja,doświadczenie Younga.

8.Dyfrakcja.siatki dyfrakcyjne, dyspersja i zdolność rozdzielcza.

9.Teoria względności: kontrakcja długości i dylatacja czasu.

10.Transformacja Lorentza.

11.Zjawisko Dopplera dla światła.

12. Energia i pęd.

Bibliography:

D. Halliday, R. Resnick. J. Walker, Podstawy fizyki, PWN Warszawa 2003, 2004

J. Orear, Fizyka, tom 1 i 2, WNT Warszawa

A.K. Wróblewski, J.A Zakrzewski, Wstęp do fizyki, PWN 1984

Berkeleyowski kurs fizyki, PWN

D. Halliday, R. Resnick. J. Walker, Podstawy fizyki, PWN Warszawa 2003, 2004

J. Orear, Fizyka, tom 1 i 2, WNT Warszawa

A.K. Wróblewski, J.A Zakrzewski, Wstęp do fizyki, PWN 1984

Berkeleyowski kurs fizyki, PWN

D. Halliday, R. Resnick. J. Walker, Podstawy fizyki, PWN Warszawa 2003, 2004

J. Orear, Fizyka, tom 1 i 2, WNT Warszawa

A.K. Wróblewski, J.A Zakrzewski, Wstęp do fizyki, PWN 1984

Berkeleyowski kurs fizyki, PWN

D. Halliday, R. Resnick. J. Walker, Podstawy fizyki, PWN Warszawa 2003, 2004

J. Orear, Fizyka, tom 1 i 2, WNT Warszawa

A.K. Wróblewski, J.A Zakrzewski, Wstęp do fizyki, PWN 1984

Berkeleyowski kurs fizyki, PWN

D. Halliday, R. Resnick. J. Walker, Podstawy fizyki, PWN Warszawa 2003, 2004

J. Orear, Fizyka, tom 1 i 2, WNT Warszawa

A.K. Wróblewski, J.A Zakrzewski, Wstęp do fizyki, PWN 1984

Berkeleyowski kurs fizyki, PWN

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znać kurs Fizyki II

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 60 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Michał Artymowski
Group instructors: Michał Artymowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Michał Artymowski
Group instructors: Michał Artymowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)