Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

I Physics laboratory I

General data

Course ID: WM-FI-262
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: I Physics laboratory I
Name in Polish: I Pracownia fizyczna I
Organizational unit: Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 5.00 OR 4.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

physical sciences

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) FIZ1_W04 FIZ1_W06

FIZ1_W08 FIZ1_W11

FIZ1_U06 FIZ1_U07

FIZ1_U10 FIZ1_U11

FIZ1_U16 FIZ1_K08

Preliminary Requirements:

(in Polish) Analiza matematyczna I

Analiza matematyczna II

Fizyka I

Fizyka II

Short description: (in Polish)

Zapoznanie się z podstawowymi technikami wykonania pomiarów oraz odpowiednimi sposobami szacowania niepewności pomiarowych.

Full description: (in Polish)

Zapoznanie się z podstawowymi technikami wykonania pomiarów oraz odpowiednimi sposobami szacowania niepewności pomiarowych.

Bibliography: (in Polish)

- H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999

- J. R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- Knowledge of the methodology of experimental research.

- Knowledge of basic terminology, nomenclature, customary conventions and physical units.

- Knowledge of measurement methods in the field of physics.

- Ability to carry out simple physical measurements.

- Ability to plan measurements and assess measurement uncertainties.

- Ability to use measuring equipment.

- The ability to form an opinion on basic physical issues.

- Ability to use Microsoft Office package and Origin, Mathematica program.

- Preparation of measurement results, preparation of a report and an oral presentation.

- Ability to work in a group and awareness of the usefulness of the basics of physics in everyday life.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

W ciągu semestru student zbiera punkty za wykonanie pracy. Punkty nalicza się na podstawie efektów uczenia się w sposób ciągły. Dopiero na końcu semestru wystawia się ocenę z przedmiotu jako średnią ważoną z otrzymanych punktów (wzór jest podany poniżej).

** Kolokwium: kilka pytań (1, 2 lub 3 punkty za pytanie). Ocena punktowa (pośrednia) z kolokwium to stosunek otrzymanych punktów do całkowitej liczby punktów pomnożony razy 5.

** Ćwiczenia: każde sprawozdanie ocenia się (w punktach od 0 do 5 punktów):

+1 punkt za wysłanie sprawozdania w należnym terminie (pierwsza wersja - w ciągu tygodnia od wykonania pomiarów)

+1 punkt dane pomiarowe podane w należny sposób

+1 punkt jak niepewności pomiarowe obliczone i podane w należny sposób

+1 punkt za poprawną linearyzacje danych oraz sporządzone w należny sposób wykresy

+1 punkt jak wyniki obliczeń i wnioski są sensowne

Sprawozdanie z każdego z ćwiczeń można poprawiać na lepszą ocenę maksymalnie 2 razy na każde ćwiczenie.

Przed przystąpieniem do wykonania każdego ćwiczenia studenci muszą zaliczyć krótki test wielokrotnego wyboru (wejściówka, 5 pytań). Niezaliczenie wejściówki skutkuje niedopuszczeniem do wykonania ćwiczenia i koniecznością odrabiania ćwiczenia w jednym z terminów poprawkowych.

** Ocena pośrednia z prezentacji: (w punktach od 0 do 5):

+1 punkty za wygłoszenie prezentacji

+1 punkt za brak pomyłek

+3 punkty za umiejętność wytłumaczyć swoje zdanie stosując argumenty i fakty

** Ocena końcowa za semestr to średnia ważona. Wagi są: kolokwium = 6, poszczególne ćwiczenie = 1, prezentacja = 2.

Wzór na ocenę końcową: (6 * ocena z kolokwium + oceny z ćwiczeń + 2 * ocena z prezentacji)/16

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 60 hours more information
Coordinators: Serhiy Kobyakov
Group instructors: Agata Kamińska, Serhiy Kobyakov, Adam Zakrzewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 60 hours more information
Coordinators: Paweł Pęczkowski
Group instructors: Paweł Pęczkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

0 OR 5.00 OR 9.00 (depending on the program)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:

Level of course: Intermediate

Objectives of the course:

The ability to design and carry out measurements aimed at determining a physical quantity. Ability to elaborate the results of the experiment.

Prerequisites:

Fundamental physics. Mathematical methods of error analysis.

Full description:

Problems and measurement methods in the field of classical and modern physics with the use of simple electronic techniques and methods of computer analysis of the experiment (measurement uncertainty discussion). Familiarization, acquisition and broadening of skills in the use of Microsoft Office, Mathematica, Origin.

List of exercises included in the laboratory sets available at the 1st Physical Laboratory:

- Checking Ohm's law and Kirchoff's law for resistors.

- Current-voltage characteristics of semiconductor diodes.

- Determination of the dependence of metal resistance on temperature.

- Study of resonances in RLC circuits and determination of the resonance frequency.

- Determination of the vibration period of the reversible pendulum.

- Study of the polarization of laser light.

- Determination of the wavelength of laser light using diffraction gratings.

- Lloyd's mirror - research on the interference of sound waves.

- Checking the Doppler effect for sound waves.

- Checking Lambert's law.

- Determination of the electric potential of charged bodies.

- Determination of the electric field of charged bodies.

- Checking Ohm's law for wires.

- Determination of the modulus of elasticity for springs.

- Determination of the gravitational acceleration from the vibration period of the mathematical pendulum and from the free fall.

- Measurement of the density of solutions using a Mohr scale.

- Determination of ferromagnetic hysteresis loops, determination of the coercivity and remanence fields.

Syllabus prepared by: Paweł Pęczkowski (course coordinator)

Bibliography:

Literature:

- H. Szydłowski, Physics Laboratory, Polish Scientific Publishers PWN, Warsaw 1999

J. R. Taylor, Introduction to the analysis of measurement error, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw, 2001.

A. Zawadzki, H. Hofmokl, Physical Laboratory, PWN, Warsaw, 1966.

J. Gaj, Physics laboratory at home, Wydawnictwo-Naukowo Techniczne, Warsaw, 1985.

A. Majhofer, Analysis of measurement uncertainties and preliminary work, Faculty of Physics, University of Warsaw, script, Warsaw 2010.

Supplementary literature:

A. Oleś, Experimental methods of solid state physics, Scientific and Technical Publishing House, Warsaw, 1983.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 60 hours more information
Coordinators: Paweł Pęczkowski
Group instructors: Paweł Pęczkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

0 OR 5.00 OR 9.00 (depending on the program)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:

Level of course: Intermediate

Objectives of the course:

The ability to design and carry out measurements aimed at determining a physical quantity. Ability to elaborate the results of the experiment.

Prerequisites:

Fundamental physics. Mathematical methods of error analysis.

Full description:

Problems and measurement methods in the field of classical and modern physics with the use of simple electronic techniques and methods of computer analysis of the experiment (measurement uncertainty discussion). Familiarization, acquisition and broadening of skills in the use of Microsoft Office, Mathematica, Origin.

List of exercises included in the laboratory sets available at the 1st Physical Laboratory:

- Checking Ohm's law and Kirchoff's law for resistors.

- Current-voltage characteristics of semiconductor diodes.

- Determination of the dependence of metal resistance on temperature.

- Study of resonances in RLC circuits and determination of the resonance frequency.

- Determination of the vibration period of the reversible pendulum.

- Study of the polarization of laser light.

- Determination of the wavelength of laser light using diffraction gratings.

- Lloyd's mirror - research on the interference of sound waves.

- Checking the Doppler effect for sound waves.

- Checking Lambert's law.

- Determination of the electric potential of charged bodies.

- Determination of the electric field of charged bodies.

- Checking Ohm's law for wires.

- Determination of the modulus of elasticity for springs.

- Determination of the gravitational acceleration from the vibration period of the mathematical pendulum and from the free fall.

- Measurement of the density of solutions using a Mohr scale.

- Determination of ferromagnetic hysteresis loops, determination of the coercivity and remanence fields.

Syllabus prepared by: Paweł Pęczkowski (course coordinator)

Bibliography:

Literature:

- H. Szydłowski, Physics Laboratory, Polish Scientific Publishers PWN, Warsaw 1999

- J. R. Taylor, Introduction to the analysis of measurement error, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw, 2001.

- A. Zawadzki, H. Hofmokl, Physical Laboratory, PWN, Warsaw, 1966.

- J. Gaj, Physics laboratory at home, Wydawnictwo-Naukowo Techniczne, Warsaw, 1985.

- A. Majhofer, Analysis of measurement uncertainties and preliminary work, Faculty of Physics, University of Warsaw, script, Warsaw 2010.

Supplementary literature:

- A. Oleś, Experimental methods of solid state physics, Scientific and Technical Publishing House, Warsaw, 1983.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 60 hours more information
Coordinators: Serhiy Kobyakov
Group instructors: Serhiy Kobyakov, Adam Zakrzewski
Course homepage: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=32125
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Wykład i zajęcia praktyczne: 16 godzin

Ćwiczenia i prezentacja: 44 godzin

Opracowanie danych i napisanie sprawozdania: 35 godzin

Konsultacje: 5 godzin


SUMA GODZIN: 100 = 4 ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim: 65 godz. (2 ECTS)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zapoznanie się z podstawowymi technikami wykonania pomiarów oraz odpowiednimi sposobami szacowania niepewności pomiarowych.

Full description: (in Polish)

Zapoznanie się z podstawowymi technikami wykonania pomiarów oraz odpowiednimi sposobami szacowania niepewności pomiarowych.

Bibliography: (in Polish)

Literatura:

- H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999

- J. R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)