Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

I Physics laboratory II

General data

Course ID: WM-FI-263
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: I Physics laboratory II
Name in Polish: I Pracownia fizyczna II
Organizational unit: Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 7.00 OR 3.00 OR 6.00 OR 4.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Wykonywanie prostych pomiarów fizycznych, a następnie analiza danych, sporządzanie opisów wykonanych ćwiczeń, prezentacja ustna uzyskanych wyników.

Full description: (in Polish)

Kierunek fizyka:

Spis ćwiczeń w semestrze letnim

" Prawo Ohma i prawa Kirchoffa dla oporników.

" Mostek Wheatstone'a.

" Charakterystyki prądowo-napięciowe diod półprzewodnikowych.

" Zależność oporu metalu od temperatury.

" Prostowanie prądu zmiennego – mostek Graetza.

" Rezonans w obwodach RLC.

" Waga Mohra.

" Wahadło rewersyjne.

" Badanie polaryzacji światła laserowego.

" Wyznaczanie długości fali światła laserowego przy użyciu siatek dyfrakcyjnych.

" Zwierciadło Lloyda - interferencja fal dźwiękowych.

" Efekt Dopplera.

" Prawo Lamberta.

" Wyznaczanie potencjału elektrycznego naładowanych ciał.

" Wyznaczanie pola elektrycznego naładowanych ciał.

Kierunek chemii

Spis ćwiczeń w semestrze letnim:

Pomiar podstawowych wielkości fizycznych: czas, masa, objętość, gęstość, długość

" Badanie polaryzacji światła laserowgo.

" Wyznaczanie długości fali światła laserowego przy użyciu siatek dyfrakcyjnych.

" Zwierciadło Lloyda - interferencja fal dźwiękowych.

" Efekt Dopplera.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

H. Szydłowski, Pracownia fizyczna.

G. L. Squires, Praktyczna fizyka.

J. R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego.

Literatura uzupełniająca:

T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Kierunek fizyka:

Wie na czym polega metodyka badań eksperymentalnych.

Zna podstawową terminologię, nomenklaturę, zwyczajowe konwencje i jednostki fizyczne.

Zna główne metody pomiarowe z zakresu fizyki.

Potrafi przeprowadzić proste pomiary fizyczne.

Potrafi planować pomiary i oceniać niepewność pomiarową.

Potrafi korzystać z aparatury pomiarowej.

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.

Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizycznych.

Kierunek chemia:

Wymienia rodzaje i źródła niepewności pomiarowych.

Wykonuje rachunek niepewności pomiarowych.

Przeprowadza we właściwy sposób pomiary, obsługuje podstawowe przyrządy: zasilacze, mierniki, generatory itp.

Opracowuje wyniki pomiarów, sporządza sprawozdania i prezentacje ustne.

Potrafi pracować w grupie i ma świadomość użyteczności podstaw fizyki w życiu codziennym.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ćwiczenia wykonywane są w jedno- lub dwuosobowych zespołach. Oceniane jest indywidualnie: przygotowanie do ćwiczenia (pisemny wstęp na ocenę oraz możliwy krótki sprawdzian ustny lub testy elektroniczne zaliczone na 100%); współpraca przy przeprowadzeniu eksperymentu (umiejętności praktyczne); pisemne opracowanie wyników. Każde z wykonywanych ćwiczeń podlega osobnej ocenie i konieczne jest uzyskanie zaliczających ocen z pięciu ćwiczeń w każdym semestrze. Ponadto w semestrze odbywa się pisemny sprawdzian ujawniający indywidualną znajomość metod opracowania eksperymentu oraz krótka prezentacja jednego z wybranych ćwiczeń. Końcowa ocena jest średnią ważoną ocen uzyskanych w danym semestrze.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 60 hours more information
Coordinators: Adam Zakrzewski
Group instructors: Serhiy Kobyakov, Paweł Pęczkowski, Adam Zakrzewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykonywanie prostych pomiarów fizycznych, a następnie analiza danych, sporządzanie opisów wykonanych ćwiczeń, prezentacja ustna uzyskanych wyników.

Full description: (in Polish)

Kierunek fizyka:

Spis ćwiczeń w semestrze letnim

" Prawo Ohma i prawa Kirchoffa dla oporników.

" Mostek Wheatstone'a.

" Charakterystyki prądowo-napięciowe diod półprzewodnikowych.

" Zależność oporu metalu od temperatury.

" Prostowanie prądu zmiennego – mostek Graetza.

" Rezonans w obwodach RLC.

" Waga Mohra.

" Wahadło rewersyjne.

" Badanie polaryzacji światła laserowego.

" Wyznaczanie długości fali światła laserowego przy użyciu siatek dyfrakcyjnych.

" Zwierciadło Lloyda - interferencja fal dźwiękowych.

" Efekt Dopplera.

" Prawo Lamberta.

" Wyznaczanie potencjału elektrycznego naładowanych ciał.

" Wyznaczanie pola elektrycznego naładowanych ciał.

Kierunek chemii

Spis ćwiczeń w semestrze letnim:

Pomiar podstawowych wielkości fizycznych: czas, masa, objętość, gęstość, długość

" Badanie polaryzacji światła laserowgo.

" Wyznaczanie długości fali światła laserowego przy użyciu siatek dyfrakcyjnych.

" Zwierciadło Lloyda - interferencja fal dźwiękowych.

" Efekt Dopplera.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

H. Szydłowski, Pracownia fizyczna.

G. L. Squires, Praktyczna fizyka.

J. R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego.

Literatura uzupełniająca:

T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość zagadnień fizycznych związanych z wykonywanym ćwiczeniem, znajomość obsługi przyrządów pomiarowych oraz metod analizy wyników nabyta w semestrze zimowym

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 60 hours more information
Coordinators: Iaroslav Shopa
Group instructors: Iaroslav Shopa
Course homepage: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=19949#section-15
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykonywanie prostych pomiarów fizycznych, a następnie analiza danych, sporządzanie opisów wykonanych ćwiczeń, prezentacja ustna uzyskanych wyników.

Full description: (in Polish)

Spis ćwiczeń w semestrze letnim

"Potencjał i natężenie pola elektrycznego

" Polaryzacja światła widzialnego

" Histereza magnetyczna

" Ziemskie pole magnetyczne

" Rezonans w obwodach RLC.

" Interferometr Michelsona i współczynnik załamania CO2

" Rezonans akustyczny w jednostronnie zamkniętej rurze

"Eksperyment Franck'a-Hertz'a

" Pole magnetyczne pojedynczej cewki

" Indukcja elektromagnetyczna

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

H. Szydłowski, Pracownia fizyczna.

G. L. Squires, Praktyczna fizyka.

J. R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego.

Literatura uzupełniająca:

T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość zagadnień fizycznych związanych z wykonywanym ćwiczeniem, znajomość obsługi przyrządów pomiarowych oraz metod analizy wyników nabyta w semestrze zimowym

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 60 hours more information
Coordinators: Agata Kamińska
Group instructors: Nikola Cichocka, Agata Kamińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Coordinators: Nikola Cichocka
Group instructors: Nikola Cichocka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)