Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Informatics lab

General data

Course ID: WM-FI-PI1
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Informatics lab
Name in Polish: Pracownia informatyczna
Organizational unit: Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.
Course groups:
Course homepage: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=14626
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) FIZ1_W13 Zna podstawowe zasady BHP w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w laboratorium.

FIZ1_W14 Wie jak korzystać z literatury fachowej i specjalistycznych baz danych w celu zdobycia niezbędnych informacji.

FIZ1_U14 Potrafi przedstawiać w formie pisemnej i ustnej treści naukowe skierowane do fachowego odbiorcy.

FIZ1_U15 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę.

FIZ1_U16 Potrafi stosować metody numeryczne do rozwiązania problemów z obszaru fizyki.

FIZ1_U17 Potrafi przekazywać w mowie i piśmie informacje oraz wyrażać swoje zdanie podając argumenty za i przeciw. Potrafi bronić swoich tez w dyskusji.

FIZ1_U18 Potrafi demonstrować swoje zrozumienie podstawowych faktów, pojęć, zasad i teorii odnoszących się do zakresów przedmiotowych, określonych dla efektów z zakresu wiedzy.

FIZ1_K01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.

FIZ1_K02 Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania.

FIZ1_K03 Potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter.

Short description: (in Polish)

Zajęcia służą praktycznemu wprowadzeniu do zastosowań informatyki w naukach przyrodniczych.

Full description: (in Polish)

1. Edytor tekstu MS Word:

a) edycja tekstu – kopiowanie, przenoszenie, wklejanie

b) formatowanie tekstu – ustawienia stylu, marginesów, orientacji strony, akapity

c) listy numerowane, punktowe, symbole

d) tabulatory, tworzenie kolumn, style

e) tabele – wstawianie, scalanie komórek, style tabeli

f) podział dokumentu na sekcje, nagłówki i stopki, numeracja stron

g) tworzenie przypisów, spisu treści, podpisów tabel i rysunków, indeksy, kody pól

h) edytor równań matematycznych

i) rysowanie i wstawianie grafiki

j) tworzenie bibliografii

2. Program MS PowerPoint i MS Publisher:

a) tworzenie szablonów prezentacji

b) wstawianie tekstu, wykresów i grafiki do slajdów

c) ustawienie slajdów do pokazu

d) tworzenie animacji i przejść między slajdami

e) sposoby poprawnego wystąpienia i przygotowania prezentacji

3. Arkusz kalkulacyjny MS Excel

a) pojęcia i opis środowiska arkusza kalkulacyjnego

b) wprowadzanie danych liczbowych i tekstu, formatowanie

c) tworzenie i edycja formuł

d) adresowanie względne, bezwzględne i mieszane w formułach

e) stosowanie sortowania i filtrowania danych

f) podstawowe zagadnienia oraz funkcje i rozkłady statystyczne

g) tworzenie i formatowanie wykresów

h) tabele i wykresy przestawne

4. Podstawy pracy w programie Mathematica

a) podstawowe funkcje

b) wykresy

c) równania

5. Program MS Access (*)

a) tworzenie bazy danych – podstawy teoretyczne

b) tworzenie tabel (omówienie rodzajów danych i atrybutów pól)

c) tworzenie formularzy

d) tworzenie kwerend - podstawy języka SQL

e) tworzenie raportów

Bibliography: (in Polish)

[1] A. Jaronicki, ABC MS Office 2016 PL, 2016.

[2] L. Joan, Microsoft Word 2016. Krok po kroku, 2016.

[3] D. Mendrala, M. Szeliga, Access 2016 PL. Kurs, 2016.

[4] M. Pęczkowski, Excel podstawy, UW WNE, 2007.

[5] M. Sej-Kolasa, A. Zielińska, Excel w statystyce, WAE, 2004.

[4] J. Walkenbach, Excel 2016 PL. Biblia, 2016.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

1. umiejętność wyjaśnienia podstawy budowy i obsługi komputera.

2. umiejętność opisania możliwości wykorzystania podstawowego oprogramowania biurowego.

3. umiejętność przetwarzania dokumentów w formie elektronicznej.

4. umiejętność posługiwania się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym oraz

oprogramowaniem służącym do przygotowania prezentacji: Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher.

5. umiejętność stosowania oprogramowania komputerowego w naukach przyrodniczych.

6. otwartość na rozwój nowoczesnych technologii

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

W ramach Pracowni Informatycznej Student jest zobowiązany wykonać samodzielnie 10 projektów (zadań zawartych w kartach pracy). Karty pracy będą zamieszczane na platformie Moodle. Po wykonaniu zadań zawartych w karcie pracy, Student zamieszcza pliki z rozwiązaniami zadań na platformie Moodle, celem sprawdzenia i zaliczenia danego projektu.

Ponadto każdy Student jest zobowiązany do przygotowania i wygłoszenia przez MSTeams prezentacji na zadany temat, celem zaliczenia części dotyczącej MS PowerPoint. Tematy prezentacji zostaną rozesłane e-mailem.

Ocena z zajęć jest średnią arytmetyczną ocen z projektów (wg.x1) i z prezentacji (wg. x2).

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Coordinators: Paweł Pęczkowski
Group instructors: Paweł Pęczkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Paweł Pęczkowski
Group instructors: Paweł Pęczkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Coordinators: Marek Muzyk
Group instructors: Marek Muzyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Coordinators: Marek Muzyk
Group instructors: Marek Muzyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)