Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody numeryczne fizyki II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-FI-S2-E2-MNF2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne fizyki II
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Omówienie podstawowych metod numerycznych, a także tych stosowanych w mechanice kwantowej i fizyce ciała stałego. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem programu MATHEMATICA oraz (dla znających podstawy programowania w C, C++, Python) obejmują pisanie własnych programów do obliczeń numerycznych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do programu MATHEMATICA cz. 3

2. Rozwiązania asymptotyczne równań różniczkowych zwyczajnych

3. Metoda rozdzielenia zmiennych

3. Studnie kwantowe

4. Kropki kwantowe

5. Wiązania w kryształach

6. Przybliżenie adiabatyczne

7. Falki

8. Zwykła i szybka transformacja Fouriera

9. Arytmetyka modulrna

10 Kalkulator teorioliczbowy PARI

11.Wstęp do kryptografii

Literatura:

1. A. Szatkowski, J. Cichosz, Metody numeryczne. Podstawy teoretyczne. Gdańsk 2002

2. A. Bjorck, G. Dahlquist, Metody numeruczne, Warszawa 2007

3. D. Horia, Metody obliczeniowe optymalizacji w zadaniach, Poznań, 2008

4. Z. Fortuna et al., Metody numeryczne, Warszawa, 2006

5.W. H. Press et al. Numerical recipes in C++, Cambridge, 2007

6. E. Dudek-Dyduch, Matody numeryczne. Wybrane zagadnienia, Kraków 2011

7. P. Harrison, Quantum Wells, Wires and Dots, Chichester, 2009

8. I. Białynicki-Birula et al. Teoria kwantów. Mechanika falowa, Warszawa 2001

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1 Znajomość podstawowych metod numerycznych

2.Znajomość elementów fizyki kwantowej

3. Znajomość elementów fizyki ciała stałego

4. Znajomość programu MATHEMATICA na poziomie podstawowym

Umiejętności:

1. Zdolność do stosowanie wiedzy teoretycznej z analizy numerycznej do rozwiązywania praktycznych problemów z użyciem programu MATHEMATICA i języków programowania.

Kompetencje:

1. Student uczy się krytycznego podejścia do uzyskanych wyników.

2. Ze względu na pandemię i konieczność zachowania dystansu kontakty osobiste są maksymalnie ograniczone. W związku z tym tzw. praca zespołowa bezpośrednio w laboratorium jest niemożliwa do czasu zniesienia przez Rektora UKSW restrykcji. W związku z tym student uczy się pracy indywidualnej i ponoszenia indywidualnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki.

Metody i kryteria oceniania:

Średnia arytmetyczna ocen z dwóch kolokwiów i pisemnych raportów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Zakrzewski
Prowadzący grup: Adam Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

vide Podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

vide Podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

vide Podstawowe informacje o przedmiocie

Wymagania wstępne:

Podstawowa umiejętność programowania (C, C++, Python)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Zakrzewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)