Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-U2-SAC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa
Jednostka: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Strona przedmiotu: https://wmp.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P7S_WK, P7S_WG, P7S_UW

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Przedmiot „Społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa” skierowany jest do wszystkich studentów zainteresowanych nie tylko prawnym i technicznym aspektem cyberprzestrzeni, ale również tą jej stroną, która ma bezpośredni wpływ na nasze społeczne funkcjonowanie, rozwój osobowości, psychologię czy edukację.

Pełny opis:

Przedmiot „Społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa” skierowany jest do wszystkich studentów zainteresowanych nie tylko prawnym i technicznym aspektem cyberprzestrzeni, ale również tą jej stroną, która ma bezpośredni wpływ na nasze społeczne funkcjonowanie, rozwój osobowości, psychologię, edukację, itd. Już ponad 20 lat temu B. Reeves i C. Nass w swoich badaniach naukowych (Reevess, Nass, 2000) udowodnili, że kontakt człowiek – nowe media ma charakter specyficznej relacji. Że człowiek traktuje je nie tylko jako nowoczesne i bardzie rozbudowane narzędzia pracy czy rozrywki, ale jako swego rodzaju znajomych, współpracowników, a czasem nawet przyjaciół. Mają one na niego wpływ w każdym obszarze jego społecznego funkcjonowania, zmieniają sposób myślenia, poszerzają przestrzeń społeczną, otwierają nowe szanse oraz generują nowe, nieznane wcześniej zagrożenia. Przedmiot ma na celu ukazanie genezy tego zjawiska, wskazanie na najważniejsze obszary, w których nowe technologie mogą mieć wpływ na zmiany funkcjonowania człowieka w perspektywie cyberbezpieczeństwa. Przybliżone zostaną również koncepcje oraz sposoby umożliwiające prowadzenie badań naukowych dotyczących społecznego aspektu cyberbezpieczeństwa.

Literatura:

Wallace P (2010). Psychologia Internetu. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis

Spitzer M (2013). Cyfrowa demencja. Słupsk: Dobra literatura

Łęski Z. (2016). Duch w maszynie. Kim jest dla nas komputer. Charakterystyka relacji w języku AT. Częstochowa: Wydawnictwo AJD

Łęski Z. (2018) Nowe technologie-nowe czasy-nowe pokolenia. Charakterystyka młodych użytkowników nowych mediów z perspektywy analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo UJD

Raporty z badań prowadzonych przez NASK - https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma wiedzę o społecznym aspekcie funkcjonowania człowieka w środowisku cyberprzestrzeni, związaną z jego sferą emocjonalną oraz osobowościową.

Student zna zasady pozwalające na bezpieczne poruszanie się w środowisku cyberprzestrzeni z perspektywy nauk społecznych

Student ma wiedzę na temat bezpieczeństwa danych w aspekcie technologicznym, społecznym i psychologicznym oraz ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą metody prowadzenia badań naukowych

Student sprawnie komunikuje się w środowisku cyberprzestrzeni oraz potrafi w sposób efektywny wyszukiwać oraz selekcjonować informacje

Student potrafi wykorzystać możliwości cyberprzestrzeni do realizacji zadań związanych z przyszłą pracą zawodową

Student ma umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji a także wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie oraz umiejętność prowadzenia badań naukowych

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych w organizacji, w której pracuje, którą kieruje, w której uczestniczy

Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, a także do dbałości o dorobek i tradycje zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Pretest i Posttest

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Kurkowski
Prowadzący grup: Zbigniew Łęski
Strona przedmiotu: https://wmp.uksw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS odpowiada nakładowi 25h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną.


Skrócony opis:

Przedmiot „Społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa” skierowany jest do wszystkich studentów zainteresowanych nie tylko prawnym i technicznym aspektem cyberprzestrzeni, ale również tą jej stroną, która ma bezpośredni wpływ na nasze społeczne funkcjonowanie, rozwój osobowości, psychologię czy edukację.

Pełny opis:

Przedmiot „Społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa” skierowany jest do wszystkich studentów zainteresowanych nie tylko prawnym i technicznym aspektem cyberprzestrzeni, ale również tą jej stroną, która ma bezpośredni wpływ na nasze społeczne funkcjonowanie, rozwój osobowości, psychologię, edukację, itd. Już ponad 20 lat temu B. Reeves i C. Nass w swoich badaniach naukowych (Reevess, Nass, 2000) udowodnili, że kontakt człowiek – nowe media ma charakter specyficznej relacji. Że człowiek traktuje je nie tylko jako nowoczesne i bardzie rozbudowane narzędzia pracy czy rozrywki, ale jako swego rodzaju znajomych, współpracowników, a czasem nawet przyjaciół. Mają one na niego wpływ w każdym obszarze jego społecznego funkcjonowania, zmieniają sposób myślenia, poszerzają przestrzeń społeczną, otwierają nowe szanse oraz generują nowe, nieznane wcześniej zagrożenia. Przedmiot ma na celu ukazanie genezy tego zjawiska, wskazanie na najważniejsze obszary, w których nowe technologie mogą mieć wpływ na zmiany funkcjonowania człowieka w perspektywie cyberbezpieczeństwa. Przybliżone zostaną również koncepcje oraz sposoby umożliwiające prowadzenie badań naukowych dotyczących społecznego aspektu cyberbezpieczeństwa.

Literatura:

Wallace P (2010). Psychologia Internetu. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis

Spitzer M (2013). Cyfrowa demencja. Słupsk: Dobra literatura

Łęski Z. (2016). Duch w maszynie. Kim jest dla nas komputer. Charakterystyka relacji w języku AT. Częstochowa: Wydawnictwo AJD

Łęski Z. (2018) Nowe technologie-nowe czasy-nowe pokolenia. Charakterystyka młodych użytkowników nowych mediów z perspektywy analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo UJD

Raporty z badań prowadzonych przez NASK - https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Łęski
Prowadzący grup: Mirosław Kurkowski, Zbigniew Łęski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)