Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zwalczanie cyberprzestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-U2-ZC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zwalczanie cyberprzestępczości
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Strona przedmiotu: http://wmp.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o bezpieczeństwie

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P7S_WK, P7S_WG, P7S_UW

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu teorii i praktyki cyberprzestępczości.

Pełny opis:

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu teorii i praktyki cyberprzestępczości ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z wykorzystaniem sieci oraz systemów komputerowych. Adresatami tego kierunku są studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którzy są zainteresowani tematyką cyberprzestępczości. W razie potrzeb lub zainteresowania przez studentów innymi tematami czy zagadnieniami tematy te mogą ulec modyfikacji lub zmianie.

Literatura:

1) Brunon Hołyst, Jacek Pomykała Cyberprzestępczość i ochrona informacji : bezpieczeństwo w Internecie. T. 2 /, Wyd. WSM 2013

2) J. Stokłosa, T. Bliski, T. Pankowski, Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych. PWN, 2001

3) W. Stallings, Network Security Essentials. Prentice Hall, 2003

4) W. R. Cheswick. Firewalle i bezpieczeństwo w sieci. Helion, 2003

5) Brunon Hołyst, Jerzy Pejaś, Jacek Pomykała Cyberprzestępczość i bezpieczne systemy zarządzania informacją klasyfikowaną /, wyd. WSM 2013

6) N. Ferguson, B. Schneier, Kryptografia w praktyce., Helion, 2004

7) S. Garfinkel, G. Spafford, Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie. Wyd. RM, 1997

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty wiedzowe

1) Zna struktury systemu bezpieczeństwa państwa, uwarunkowania polityczno-prawne oraz zależności ekonomiczne w szczególności pomiędzy podstawowymi elementami systemu.

Posiada teoretyczną oraz praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych, rodzajów zagrożeń i ataków oraz przeciwdziałania im.

2) Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur oraz instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem.

Zna i rozumie prawne możliwości ścigania cyberprzestępstw.

3) Zna podstawowe elementy składowe struktur zarządzających bezpieczeństwem, a także konsekwencje wynikające ze zmian przyczynowo-skutkowych i prawidłowościach implikujących te zmiany.

Zna i rozumie podstawowe metody działania cyberprzestępców.

Efekty umiejętności

1) Umie stosować w praktyce wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisywania przyczynowo skutkowego procesów i procedur bezpieczeństwa;

Potrafi rozpoznać i przeciwdziałać zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

2) Potrafi dokonywać właściwej analizy procedur bezpieczeństwa specyficznych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

Potrafi wskazać cechy charakterystyczne społeczeństwa informacyjnego i zagrożenia z tym związane.

3) Posiada umiejętność rozumienia, diagnozowania i analizowania, a także oceniania zjawisk w wybranych procedurach bezpieczeństwa z uwypukleniem wskazanych dyscyplin naukowych

Wskazuje podstawowe kierunki rozwoju cyberprzestępczości.

Kompetencje społeczne

1) Umie prawidłowo wyznaczać główne priorytety służące realizacji zadań grupowych i indywidualnych.

Jest gotowy pracować w zespole w celu wypracowania optymalnego rozwiązania postawionego zadania.

2) Potrafi przewidywać wszelkie uwarunkowania: polityczne, gospodarcze, obywatelskie we wszelkich inicjatywach społecznych w aspekcie bezpieczeństwa narodowego

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przejmując w niej różne role.

3) Rozumie znaczenie ciągłego doskonalenia posiadanych umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Pre i Posttest

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Kurkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Wojciechowski
Strona przedmiotu: http://wmp.uksw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu teorii i praktyki cyberprzestępczości.

Pełny opis:

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu teorii i praktyki cyberprzestępczości ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z wykorzystaniem sieci oraz systemów komputerowych. Adresatami tego kierunku są studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którzy są zainteresowani tematyką cyberprzestępczości. W razie potrzeb lub zainteresowania przez studentów innymi tematami czy zagadnieniami tematy te mogą ulec modyfikacji lub zmianie.

Literatura:

1) Brunon Hołyst, Jacek Pomykała Cyberprzestępczość i ochrona informacji : bezpieczeństwo w Internecie. T. 2 /, Wyd. WSM 2013

2) J. Stokłosa, T. Bliski, T. Pankowski, Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych. PWN, 2001

3) W. Stallings, Network Security Essentials. Prentice Hall, 2003

4) W. R. Cheswick. Firewalle i bezpieczeństwo w sieci. Helion, 2003

5) Brunon Hołyst, Jerzy Pejaś, Jacek Pomykała Cyberprzestępczość i bezpieczne systemy zarządzania informacją klasyfikowaną /, wyd. WSM 2013

6) N. Ferguson, B. Schneier, Kryptografia w praktyce., Helion, 2004

7) S. Garfinkel, G. Spafford, Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie. Wyd. RM, 1997

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Łęski
Prowadzący grup: Mirosław Kurkowski, Zbigniew Łęski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)