Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra z elementami kryptografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-N-S2-AEK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algebra z elementami kryptografii
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wykład: MA2_W01; MA2_W02; MA2_W03; MA2_W11;

ćwiczenia: MA2_U04; MA2_U10; MA2_U19; MA2_K02

Wymagania wstępne:

Algebra liniowa, Algebra.

Skrócony opis:

Teoria ciał, kryptosystemy z kluczem prywatnym i publicznym.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych pojęć, metod i twierdzeń teorii ciał ze szczególnym uwzględnieniem ciał skończonych oraz ich zastosowań m.in. w kryptografii. Omówione zostaną kryptosystemy z kluczem prywatnym i publicznym oraz algorytm RSA.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wykład:

student

W1 - zna podstawowe definicje i twierdzenia z zakresu algebry i kryptografii oraz ich wybrane zastosowania (MA2_W01, MA2_W02, MA2_W03, MA2_W11)

ćwiczenia:

student

U1 - dostrzega struktury algebraiczne w matematyce i informatyce (MA2_U04)

U2 - stosuje metody algebraiczne w kryptografii (MA2_U04, MA2_U10, MA2_U19)

K1 - jest gotów do pogłębiania własnej wiedzy z zakresu algebry i kryptografii (MA2_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kubiś
Prowadzący grup: Wiesław Kubiś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

wykład:

uczestnictwo w zajęciach : 30 godz

przygotowanie do zajęć: 8 godz.

przygotowanie do weryfikacji: 10 godz.

konsultacje z prowadzącym: 2 godz.

razem 50 godzin, co odpowiada 2 ECTS


ćwiczenia:

uczestnictwo w zajęciach : 30 godz

przygotowanie projektu: 10 godz.

przygotowanie do zajęć: 15 godz.

przygotowanie do weryfikacji: 18 godz.

konsultacje z prowadzącym: 2 godz.

razem 75 godzin, co odpowiada 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kubiś
Prowadzący grup: Wiesław Kubiś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

wykład:

uczestnictwo w zajęciach : 30 godz

przygotowanie do zajęć: 8 godz.

przygotowanie do weryfikacji: 10 godz.

konsultacje z prowadzącym: 2 godz.

razem 50 godzin, co odpowiada 2 ECTS


ćwiczenia:

uczestnictwo w zajęciach : 30 godz

przygotowanie projektu: 10 godz.

przygotowanie do zajęć: 15 godz.

przygotowanie do weryfikacji: 18 godz.

konsultacje z prowadzącym: 2 godz.

razem 75 godzin, co odpowiada 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)