Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Methodology of teaching mathematics I

General data

Course ID: WM-MA-N-S2-MNMI
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Methodology of teaching mathematics I
Name in Polish: Metodyka nauczania matematyki I
Organizational unit: Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

mathematics

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Licencjat z matematyki

Full description: (in Polish)

Cele przedmiotu:

1. przygotowanie studentów do pracy w szkole na poziomie szkoły podstawowej i średniej,

2. dostarczenie niezbędnych narzędzi pozwalających na realizację treści programowych w procesie dydaktycznym,

3.poznanie warsztatu metodycznego nauczyciela matematyki,

analiza celów, treści, procesu, zasad, metod, środków i form organizacyjnych nauczania matematyki,

4.zastosowanie powyższych w praktyce..

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

1. metodykę realizacji poszczególnych treści kształcenia w obrębie przedmiotu lub zajęć – rozwiązania merytoryczne i metodyczne, dobre praktyki, dostosowanie oddziaływań do potrzeb i możliwości uczniów lub grup uczniowskich o różnym potencjale i stylu uczenia się, typowe dla przedmiotu lub rodzaju zajęć błędy uczniowskie, ich rolę i sposoby wykorzystania w procesie dydaktycznym;

2. organizację pracy w klasie szkolnej i grupach: potrzebę indywidualizacji nauczania, zagadnienie nauczania interdyscyplinarnego, formy pracy specyficzne dla danego przedmiotu lub rodzaju zajęć: wycieczki, zajęcia terenowe i laboratoryjne, doświadczenia i konkursy oraz zagadnienia związane z pracą domową;

3. sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej, z uwzględnieniem zasad

projektowania uniwersalnego: środki dydaktyczne (podręczniki i pakiety

edukacyjne), pomoce dydaktyczne – dobór i wykorzystanie zasobów edukacyjnych, w tym elektronicznych i obcojęzycznych, edukacyjne zastosowania mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnej; myślenie komputacyjne w rozwiązywaniu problemów w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć; potrzebę wyszukiwania, adaptacji i tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych i projektowania multimediów;

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

1. przeanalizować rozkład materiału;

2. podejmować skuteczną współpracę w procesie dydaktycznym z rodzicami lub

opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym;

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

1. adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów;

2. kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów;

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Materiał semestru I dotyczy działań ukierunkowanych na szkołę podstawową.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

1. przygotowanie ankiety ewaluacyjnej zajęć prowadzonych przez praktykanta;

2. przygotowanie scenariusza lekcji, z wykorzystaniem różnorodnych metod i form nauczania;

3. przeprowadzenie lekcji;

4. tworzenie sprawdzianów, testów, kryteriów oceniania z uwzględnieniem konkretnych aktywności uczącego się w zakresie posługiwania się językiem matematyki;

5.przygotowanie prezentacji multimedialnej jednej z metod aktywizujących z zastosowaniem w matematyce;

6. obecność na ćwiczeniach, dopuszcza się dwie nieobecności na zajęciach.

7. wykonanie wszystkich prac praktycznych,

ocena końcowa z ćwiczeń:

50% - 65% ocena dostateczna

66% - 75% ocena dostateczna +

76% - 82% ocena dobra

83% - 90% ocena dobra +

91% - 100% ocena bardzo dobra

Wiedza:

ocena dst (3,0) - student posiada elementarną wiedzę z zakresu metodyki realizacji poszczególnych treści kształcenia, organizacji pracy w klasie szkolnej, sposobów organizowania przestrzeni klasy szkolnej.

ocena dst. plus (3,5) - student posiada elementarną wiedzę z zakresu metodyki realizacji poszczególnych treści kształcenia, organizacji pracy w klasie szkolnej, sposobów organizowania przestrzeni klasy szkolnej.

ocena db (4,0) - student posiada wiedzę (na poziomie dobrym) z zakresu metodyki realizacji poszczególnych treści kształcenia, organizacji pracy w klasie szkolnej, sposobów organizowania przestrzeni klasy szkolnej.

ocena db plus (4,5) - student posiada wiedzę (na poziomie dobrym) z zakresu metodyki realizacji poszczególnych treści kształcenia, organizacji pracy w klasie szkolnej, sposobów organizowania przestrzeni klasy szkolnej.

ocena bdb (5,0) - student posiada wiedzę (na poziomie bardzo dobrym) z zakresu metodyki realizacji poszczególnych treści kształcenia, organizacji pracy w klasie szkolnej, sposobów organizowania przestrzeni klasy szkolnej.

Umiejętności:

ocena dst (3,0) - student potrafi (w stopniu dostatecznym) przeanalizować rozkład materiału SP, podejmować współpracę w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym.

ocena dst. plus (3,5) - student potrafi (w stopniu dostatecznym) przeanalizować rozkład materiału SP, podejmować współpracę w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym.

ocena db (4,0) - student potrafi (na poziomie dobrym) przeanalizować rozkład materiału SP, podejmować skuteczną współpracę w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym.

ocena db plus (4,5) - student potrafi (na poziomie dobrym) przeanalizować rozkład materiału SP, podejmować skuteczną współpracę w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym.

ocena bdb (5,0) - student potrafi (na poziomie bardzo dobrym) przeanalizować rozkład materiału SP, podejmować skuteczną współpracę w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym.

Kompetencje społeczne:

ocena dst (3,0) – student jest gotów (w stopniu dostatecznym) adaptowania metod pracy do potrzeb uczenia się uczniów, kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów.

ocena dst. plus (3,5) - student jest gotów (w stopniu dostatecznym) adaptowania metod pracy do potrzeb uczenia się uczniów, kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów.

ocena db (4,0) - student jest gotów (w stopniu dobrym) adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów, kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów.

ocena db plus (4,5) - student jest gotów (w stopniu dobrym) adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów, kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów.

ocena bdb (5,0) - student jest gotów (w stopniu bardzo dobrym) adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów, kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Joanna Kandzia
Group instructors: Joanna Kandzia
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

brak

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Joanna Kandzia
Group instructors: Joanna Kandzia
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania przedmiotu:

Zorganizowane - ćwiczenia: 30 godz.

Praca własna:

Przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz., konsultacje: 5 godz.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

brak

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Joanna Kandzia
Group instructors: Joanna Kandzia
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania przedmiotu:

Zorganizowane - ćwiczenia: 30 godz.

Praca własna:

Przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz., konsultacje: 5 godz.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

brak

Classes in period "Summer semester 2024/25" (future)

Time span: 2025-02-15 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Joanna Kandzia
Group instructors: Joanna Kandzia
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)