Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka nauczania matematyki II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-N-S2-MNMII
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania matematyki II
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

D.1.W6.

D.1.W7.

D.1.W8.

Umiejętności:

D.1.U2.

D.1.U6.

Kompetencje społeczne:

D.1.K1.

D.1.K5.

Wymagania wstępne:

licencjat z matematyki

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

1. przygotowanie studentów do pracy w szkole na poziomie szkoły ponadpodstawowej,

2. dostarczenie niezbędnych narzędzi pozwalających na realizację treści programowych w procesie dydaktycznym.,

3. poznanie warsztatu metodycznego nauczyciela matematyki,

4. analiza celów, treści, procesu, zasad, metod, środków i form organizacyjnych nauczania matematyki.,

5. zastosowanie powyższych w praktyce.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

1. metodykę realizacji poszczególnych treści kształcenia w obrębie przedmiotu lub zajęć – rozwiązania merytoryczne i metodyczne, dobre praktyki, dostosowanie oddziaływań do potrzeb i możliwości uczniów lub grup uczniowskich o różnym potencjale i stylu uczenia się, typowe dla przedmiotu lub rodzaju zajęć błędy uczniowskie, ich rolę i sposoby wykorzystania w procesie dydaktycznym;

2. organizację pracy w klasie szkolnej i grupach: potrzebę indywidualizacji nauczania, zagadnienie nauczania interdyscyplinarnego, formy pracy specyficzne dla danego przedmiotu lub rodzaju zajęć: wycieczki, zajęcia terenowe i laboratoryjne, doświadczenia i konkursy oraz zagadnienia związane z pracą domową;

3. sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej, z uwzględnieniem zasad

projektowania uniwersalnego: środki dydaktyczne (podręczniki i pakiety

edukacyjne), pomoce dydaktyczne – dobór i wykorzystanie zasobów edukacyjnych, w tym elektronicznych i obcojęzycznych, edukacyjne zastosowania mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnej; myślenie komputacyjne w rozwiązywaniu problemów w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć; potrzebę wyszukiwania, adaptacji i tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych i projektowania multimediów;

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

1. przeanalizować rozkład materiału;

2. podejmować skuteczną współpracę w procesie dydaktycznym z rodzicami lub

opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym;

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

1. adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów;

2. kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów;

Metody i kryteria oceniania:

Materiał semestru II dotyczy działań ukierunkowanych na szkołę ponadpodstawową.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

1. przygotowanie ankiety ewaluacyjnej zajęć prowadzonych przez praktykanta;

2. przygotowanie scenariusza lekcji, z wykorzystaniem różnorodnych metod i form nauczania;

3. przeprowadzenie lekcji;

4. tworzenie sprawdzianów, testów, kryteriów oceniania z uwzględnieniem konkretnych aktywności uczącego się w zakresie posługiwania się językiem matematyki;

5.przygotowanie prezentacji multimedialnej jednej z metod aktywizujących z zastosowaniem w matematyce;

6. obecność na ćwiczeniach, dopuszcza się dwie nieobecności na zajęciach.

7. wykonanie wszystkich prac praktycznych,

ocena końcowa z ćwiczeń:

50% - 65% ocena dostateczna

66% - 75% ocena dostateczna +

76% - 82% ocena dobra

83% - 90% ocena dobra +

91% - 100% ocena bardzo dobra

Wiedza:

ocena dst (3,0) - student posiada elementarną wiedzę z zakresu metodyki realizacji poszczególnych treści kształcenia, organizacji pracy w klasie szkolnej, sposobów organizowania przestrzeni klasy szkolnej.

ocena dst. plus (3,5) - student posiada elementarną wiedzę z zakresu metodyki realizacji poszczególnych treści kształcenia, organizacji pracy w klasie szkolnej, sposobów organizowania przestrzeni klasy szkolnej.

ocena db (4,0) - student posiada wiedzę (na poziomie dobrym) z zakresu metodyki realizacji poszczególnych treści kształcenia, organizacji pracy w klasie szkolnej, sposobów organizowania przestrzeni klasy szkolnej.

ocena db plus (4,5) - student posiada wiedzę (na poziomie dobrym) z zakresu metodyki realizacji poszczególnych treści kształcenia, organizacji pracy w klasie szkolnej, sposobów organizowania przestrzeni klasy szkolnej.

ocena bdb (5,0) - student posiada wiedzę (na poziomie bardzo dobrym) z zakresu metodyki realizacji poszczególnych treści kształcenia, organizacji pracy w klasie szkolnej, sposobów organizowania przestrzeni klasy szkolnej.

Umiejętności:

ocena dst (3,0) - student potrafi (w stopniu dostatecznym) przeanalizować rozkład materiału SP, podejmować współpracę w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym.

ocena dst. plus (3,5) - student potrafi (w stopniu dostatecznym) przeanalizować rozkład materiału SP, podejmować współpracę w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym.

ocena db (4,0) - student potrafi (na poziomie dobrym) przeanalizować rozkład materiału SP, podejmować skuteczną współpracę w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym.

ocena db plus (4,5) - student potrafi (na poziomie dobrym) przeanalizować rozkład materiału SP, podejmować skuteczną współpracę w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym.

ocena bdb (5,0) - student potrafi (na poziomie bardzo dobrym) przeanalizować rozkład materiału SP, podejmować skuteczną współpracę w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym.

Kompetencje społeczne:

ocena dst (3,0) – student jest gotów (w stopniu dostatecznym) adaptowania metod pracy do potrzeb uczenia się uczniów, kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów.

ocena dst. plus (3,5) - student jest gotów (w stopniu dostatecznym) adaptowania metod pracy do potrzeb uczenia się uczniów, kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów.

ocena db (4,0) - student jest gotów (w stopniu dobrym) adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów, kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów.

ocena db plus (4,5) - student jest gotów (w stopniu dobrym) adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów, kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów.

ocena bdb (5,0) - student jest gotów (w stopniu bardzo dobrym) adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów, kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kandzia
Prowadzący grup: Joanna Kandzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

przygotowanie studentów do pracy w szkole na wszystkich poziomach edukacyjnych. Dostarczenie niezbędnych narzędzi pozwalających na realizację treści programowych w procesie dydaktycznym. Poznanie warsztatu metodycznego nauczyciela matematyki. Analiza celów, treści, procesu, zasad, metod, środków i form organizacyjnych nauczania matematyki. Zastosowanie powyższych w praktyce.

Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania przedmiotu:

Zorganizowane - ćwiczenia: I semestr 30 godz., II semestr 30 godz. (60)

Praca własna:

Przygotowanie do ćwiczeń: 30 (15/15) godz.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kandzia
Prowadzący grup: Joanna Kandzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

przygotowanie studentów do pracy w szkole na wszystkich poziomach edukacyjnych. Dostarczenie niezbędnych narzędzi pozwalających na realizację treści programowych w procesie dydaktycznym. Poznanie warsztatu metodycznego nauczyciela matematyki. Analiza celów, treści, procesu, zasad, metod, środków i form organizacyjnych nauczania matematyki. Zastosowanie powyższych w praktyce.

Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania przedmiotu:

Zorganizowane - ćwiczenia: I semestr 30 godz., II semestr 30 godz. (60)

Praca własna:

Przygotowanie do ćwiczeń: 30 (15/15) godz.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kandzia
Prowadzący grup: Joanna Kandzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania przedmiotu:

Zorganizowane - ćwiczenia: 15 godz.,

Praca własna:

Przygotowanie do ćwiczeń: 20 (15/15) godz.

Konsultacje: 10

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

przygotowanie studentów do pracy w szkole na wszystkich poziomach edukacyjnych. Dostarczenie niezbędnych narzędzi pozwalających na realizację treści programowych w procesie dydaktycznym. Poznanie warsztatu metodycznego nauczyciela matematyki. Analiza celów, treści, procesu, zasad, metod, środków i form organizacyjnych nauczania matematyki. Zastosowanie powyższych w praktyce.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kandzia
Prowadzący grup: Joanna Kandzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)