Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjno-komunikacyjna w nauczaniu matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-N-S2-TI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjno-komunikacyjna w nauczaniu matematyki
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

D.1.W8.

D.1.W9.

D.1.W6.

Umiejętności:

D.1.U4.

D.1.U7.

Kompetencje społeczne:

D.1.K1.

D.1.K6.

Wymagania wstępne:

licencjat z matematyki

Pełny opis:

Cele przedmiotu

1. Dostarczenie niezbędnych narzędzi pozwalających na realizację treści programowych w procesie dydaktycznym z wykorzystaniem:

a. zasobów edukacyjnych Internetu,

b. programów matematycznych i programów użytkowych (np. Excel). 2.Poznanie warsztatu metodycznego nauczyciela matematyki.

3. Analiza celów, treści, procesu, zasad, metod, środków i form organizacyjnych nauczania matematyki z wykorzystaniem mediów cyfrowych.

4. Zastosowanie powyższych w praktyce.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

1. sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej, z uwzględnieniem zasad

projektowania uniwersalnego: środki dydaktyczne (podręczniki i pakiety

edukacyjne), pomoce dydaktyczne – dobór i wykorzystanie zasobów edukacyjnych, w tym elektronicznych i obcojęzycznych, edukacyjne zastosowania mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnej; myślenie komputacyjne w rozwiązywaniu problemów w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć; potrzebę wyszukiwania, adaptacji i tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych i projektowania multimediów;

2. metody kształcenia w odniesieniu do nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, a także znaczenie kształtowania postawy odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej;

3. potrzebę kształtowania u ucznia pozytywnego stosunku do nauki, rozwijania

ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej, logicznego i krytycznego

myślenia, kształtowania motywacji do uczenia się danego przedmiotu i nawyków

systematycznego uczenia się, korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z

Internetu, oraz przygotowania ucznia do uczenia się przez całe życie przez

stymulowanie go do samodzielnej pracy.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

1. dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów;

2.dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, w tym z zakresu technologii

informacyjno-komunikacyjnej, aktywizujące uczniów i uwzględniające ich

zróżnicowane potrzeby edukacyjne;

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

1. adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów;

2. budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz

kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;

Metody i kryteria oceniania:

Klasyczne ćwiczenia z wykorzystaniem programów użytkowych i matematycznych.

Ocenie podlega - przygotowanie działającego apletu w GeoGebrze, konspektu lekcji z wykorzystaniem zasobów stron WWW, Excela jak również matematycznych programów komputerowych, z wykorzystaniem różnorodnych metod i form nauczania. Przeprowadzenie lekcji. Tworzenie sprawdzianów, testów, kryteriów oceniania z uwzględnieniem konkretnych aktywności uczącego się w zakresie posługiwania się językiem matematyki, z użyciem mediów cyfrowych.

bdb - wykonanie bardzo dobrze wszystkich zadań

db+ - wykonanie zadań z niewielkimi usterkami

db - wykonanie zadań poprawnie

dst+ - brak jednego z zadań

dst - brak jednego zadań a pozostałe wykonane z usterkami

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kandzia
Prowadzący grup: Joanna Kandzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kandzia
Prowadzący grup: Joanna Kandzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

I. Prawa autorskie i pokrewne, bezpieczeństwo pracy w Internecie.

II. Zadania oraz konstrukcje geometryczne z wykorzystaniem programu – GeoGebra:

a. geometrię analityczną,

b. funkcje,

c. geometrię przestrzenną,

d. dowodzenie twierdzeń w GeoGebrze.

III. Matematyka w Excelu dla szkół średnich – ćwiczenia praktyczne – wybrane tematy.

IV. Platforma Moodle.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kandzia
Prowadzący grup: Joanna Kandzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kandzia
Prowadzący grup: Joanna Kandzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania przedmiotu:

Zorganizowane/wykład/laboratorium - 15 godzin dydaktycznych

Praca własna:

Przygotowanie do laboratorium: 45 godz.

Powtórzenie do zaliczenia: 10 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)