Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Information and communication technology in teaching mathematics

General data

Course ID: WM-MA-N-S2-TI
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Information and communication technology in teaching mathematics
Name in Polish: Technologia informacyjno-komunikacyjna w nauczaniu matematyki
Organizational unit: Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

mathematics

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) licencjat z matematyki

Full description: (in Polish)

Cele przedmiotu

1. Dostarczenie niezbędnych narzędzi pozwalających na realizację treści programowych w procesie dydaktycznym z wykorzystaniem:

a. zasobów edukacyjnych Internetu,

b. programów matematycznych i programów użytkowych (np. Excel). 2.Poznanie warsztatu metodycznego nauczyciela matematyki.

3. Analiza celów, treści, procesu, zasad, metod, środków i form organizacyjnych nauczania matematyki z wykorzystaniem mediów cyfrowych.

4. Zastosowanie powyższych w praktyce.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

1. sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej, z uwzględnieniem zasad

projektowania uniwersalnego: środki dydaktyczne (podręczniki i pakiety

edukacyjne), pomoce dydaktyczne – dobór i wykorzystanie zasobów edukacyjnych, w tym elektronicznych i obcojęzycznych, edukacyjne zastosowania mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnej; myślenie komputacyjne w rozwiązywaniu problemów w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć; potrzebę wyszukiwania, adaptacji i tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych i projektowania multimediów;

2. metody kształcenia w odniesieniu do nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, a także znaczenie kształtowania postawy odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej;

3. potrzebę kształtowania u ucznia pozytywnego stosunku do nauki, rozwijania

ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej, logicznego i krytycznego

myślenia, kształtowania motywacji do uczenia się danego przedmiotu i nawyków

systematycznego uczenia się, korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z

Internetu, oraz przygotowania ucznia do uczenia się przez całe życie przez

stymulowanie go do samodzielnej pracy.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

1. dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów;

2.dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, w tym z zakresu technologii

informacyjno-komunikacyjnej, aktywizujące uczniów i uwzględniające ich

zróżnicowane potrzeby edukacyjne;

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

1. adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów;

2. budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz

kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Klasyczne ćwiczenia z wykorzystaniem programów użytkowych i matematycznych.

Ocenie podlega - przygotowanie działającego apletu w GeoGebrze, konspektu lekcji z wykorzystaniem zasobów stron WWW, Excela jak również matematycznych programów komputerowych, z wykorzystaniem różnorodnych metod i form nauczania. Przeprowadzenie lekcji. Tworzenie sprawdzianów, testów, kryteriów oceniania z uwzględnieniem konkretnych aktywności uczącego się w zakresie posługiwania się językiem matematyki, z użyciem mediów cyfrowych.

bdb - wykonanie bardzo dobrze wszystkich zadań

db+ - wykonanie zadań z niewielkimi usterkami

db - wykonanie zadań poprawnie

dst+ - brak jednego z zadań

dst - brak jednego zadań a pozostałe wykonane z usterkami

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Coordinators: Joanna Kandzia
Group instructors: Joanna Kandzia
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Wymagania wstępne: (in Polish)

brak

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Coordinators: Joanna Kandzia
Group instructors: Joanna Kandzia
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Short description: (in Polish)

I. Prawa autorskie i pokrewne, bezpieczeństwo pracy w Internecie.

II. Zadania oraz konstrukcje geometryczne z wykorzystaniem programu – GeoGebra:

a. geometrię analityczną,

b. funkcje,

c. geometrię przestrzenną,

d. dowodzenie twierdzeń w GeoGebrze.

III. Matematyka w Excelu dla szkół średnich – ćwiczenia praktyczne – wybrane tematy.

IV. Platforma Moodle.

Wymagania wstępne: (in Polish)

brak

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Coordinators: Joanna Kandzia
Group instructors: Joanna Kandzia
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Coordinators: Joanna Kandzia
Group instructors: Joanna Kandzia
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania przedmiotu:

Zorganizowane/wykład/laboratorium - 15 godzin dydaktycznych

Praca własna:

Przygotowanie do laboratorium: 45 godz.

Powtórzenie do zaliczenia: 10 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

brak

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Coordinators: Joanna Kandzia
Group instructors: Joanna Kandzia
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)