Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Fundamentals of mathematics didactics

General data

Course ID: WM-MA-S2-E1-PDM
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Fundamentals of mathematics didactics
Name in Polish: Podstawy dydaktyki matematyki
Organizational unit: Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 3.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

mathematics

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) licencjat z matematyki

Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu:

przygotowanie studentów do pracy w szkole na wszystkich poziomach edukacyjnych. Podjęcie próby nauczenia przyszłych pedagogów przetwarzania teorii w konkretne projekty dydaktyczne. Przedstawienie podstawowych zagadnień z dydaktyki matematyki oraz współczesnych koncepcji kształcenia matematycznego.

Druga połowa XX wieku, to ogromny rozwój dydaktyki matematyki, który trwa do tej pory, powodując kolejne reformy nauczania matematyki. Dzisiejsza szkoła wymaga profesjonalnie przygotowanych nauczycieli, znających koncepcje teoretyczne wyjaśniające procesy poznania matematycznego oraz umiejących je stosować w praktyce edukacyjnej.

Full description: (in Polish)

Cele przedmiotu:

przygotowanie studentów do pracy w szkole na wszystkich poziomach edukacyjnych. Podjęcie próby nauczenia przyszłych pedagogów przetwarzania teorii w konkretne projekty dydaktyczne. Przedstawienie podstawowych zagadnień z dydaktyki matematyki oraz współczesnych koncepcji kształcenia matematycznego.

Druga połowa XX wieku, to ogromny rozwój dydaktyki matematyki, który trwa do tej pory, powodując kolejne reformy nauczania matematyki. Dzisiejsza szkoła wymaga profesjonalnie przygotowanych nauczycieli, znających koncepcje teoretyczne wyjaśniające procesy poznania matematycznego oraz umiejących je stosować w praktyce edukacyjnej.

Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania przedmiotu:

Zorganizowane -wykład - 30 godzin dydaktycznych (30)

Praca własna:

Przygotowanie do zajęć: 15 godz.

Powtórzenie do zdania egzaminu: 25 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

1. kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela, w tym

potrzebę zawodowego rozwoju, także z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz dostosowywania sposobu komunikowania się do poziomu rozwoju uczniów i stymulowania aktywności poznawczej uczniów, w tym kreowania sytuacji dydaktycznych; znaczenie autorytetu nauczyciela oraz zasady interakcji ucznia i nauczyciela w toku lekcji; moderowanie interakcji między uczniami; rolę nauczyciela jako popularyzatora wiedzy oraz znaczenie współpracy nauczyciela w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym;

2. konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody

aktywizujące i metodę projektów, proces uczenia się przez działanie, odkrywanie lub dociekanie naukowe oraz pracę badawczą ucznia, a także zasady doboru metod nauczania typowych dla danego przedmiotu lub rodzaju zajęć;

3. rolę diagnozy, kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej; ocenianie i jego rodzaje: ocenianie bieżące, semestralne i roczne, ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne; funkcje oceny.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

1. kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy;

2. dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, aktywizujące uczniów i uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

1. popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w środowisku szkolnym oraz

pozaszkolnym;

2. rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia;

3. stymulowania uczniów do uczenia się przez całe życie przez samodzielną pracę.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

1. udział w wykładach - dopuszcza się dwie nieobecności,

2. wykonanie zadanych prac,

3. aktywne uczestnictwo w zajęciach,

3. zdanie egzaminu obejmującego materiał prezentowany na wykładach.

Ocena końcowa z egzaminu:

50% - 65% ocena dostateczna

66% - 75% ocena dostateczna +

76% - 82% ocena dobra

83% - 90% ocena dobra +

91% - 100% ocena bardzo dobra

Wiedza:

ocena dst (3,0) - student posiada elementarną wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących dydaktyki matematyki, rozumie charakteryzuje podstawowe pojęcia dotyczące dydaktyki matematyki.

ocena dst. plus (3,5) - student posiada elementarną wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących dydaktyki matematyki, rozumie i charakteryzuje podstawowe pojęcia dotyczące dydaktyki matematyki.

ocena db (4,0) - student posiada wiedzę (na poziomie dobrym) z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących dydaktyki matematyki, rozumie i charakteryzuje podstawowe pojęcia dotyczące dydaktyki matematyki, rozumie kryteria podstawowych elementów występujące w kursie dydaktyki matematyki na I II etapie edukacyjnym, charakteryzuje kryteria oraz definiuje cele nauczania, etapy procesu uczenia się, modele kształcenia, ewaluację systemu kształcenia, systemy oceniania, metody nauczania kształcone na I II etapie kształcenia.

ocena db plus (4,5) - student posiada wiedzę (na poziomie dobrym) z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących dydaktyki matematyki, rozumie i charakteryzuje podstawowe pojęcia dotyczące dydaktyki matematyki, rozumie kryteria podstawowych elementów występujące w kursie dydaktyki matematyki na I II etapie edukacyjnym, charakteryzuje kryteria oraz definiuje cele nauczania, etapy procesu uczenia się, modele kształcenia, ewaluację systemu kształcenia, systemy oceniania, metody nauczania kształcone na I II etapie kształcenia.

ocena bdb (5,0) - student posiada wiedzę (na poziomie bardzo dobrym) z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących dydaktyki matematyki, rozumie i charakteryzuje podstawowe pojęcia dotyczące dydaktyki matematyki, rozumie kryteria podstawowych elementów występujące w kursie dydaktyki matematyki na I II etapie edukacyjnym; w wyczerpujący sposób charakteryzuje kryteria oraz definiuje cele nauczania, etapy procesu uczenia się, modele kształcenia, ewaluację systemu kształcenia, systemy oceniania, metody nauczania kształcone na I II etapie kształcenia.

Umiejętności:

ocena dst (3,0) - student potrafi (w stopniu dostatecznym) wykorzystać podstawową wiedzę do kreowania sytuacji dydaktycznych, podejmować skuteczną współprace w procesie dydaktycznym z podmiotami procesu kształcenia, dobierać metody pracy i środki dydaktyczne na I II etapie kształcenia matematycznego.

ocena dst. plus (3,5) - student potrafi (w stopniu dostatecznym) wykorzystać podstawową wiedzę do kreowania sytuacji dydaktycznych, podejmować skuteczną współprace w procesie dydaktycznym z podmiotami procesu kształcenia, dobierać metody pracy i środki dydaktyczne na I II etapie kształcenia matematycznego.

ocena db (4,0) - student potrafi (na poziomie dobrym) wykorzystać wiedzę do kreowania sytuacji dydaktycznych, podejmować skuteczną współprace w procesie dydaktycznym z podmiotami procesu kształcenia, dobierać metody pracy i środki dydaktyczne na I II etapie kształcenia matematycznego.

ocena db plus (4,5) - student potrafi wykorzystać wiedzę do kreowania ciekawych sytuacji dydaktycznych, podejmować skuteczną współprace w procesie dydaktycznym z podmiotami procesu kształcenia, dobierać różne metody pracy (w tym aktywizujące) i środki dydaktyczne na I II etapie kształcenia matematycznego.

ocena bdb (5,0) - student potrafi (na poziomie bardzo dobrym) wykorzystać wiedzę do kreowania ciekawych/różnorodnych sytuacji dydaktycznych, inicjować skuteczną współpracę w procesie dydaktycznym z podmiotami procesu kształcenia, dobierać różnorodne, innowacyjne metody pracy i środki dydaktyczne na I II etapie kształcenia matematycznego

Kompetencje społeczne:

ocena dst (3,0) - ma podstawową świadomość potrzeby rozwijania swojej wiedzy i umiejętności dydaktycznych; odznacza się niską dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych.

ocena dst. plus (3,5) - ma podstawowa świadomość potrzeby rozwijania swojej wiedzy i umiejętności dydaktycznych; odznacza się niską dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych.

ocena db (4,0) - ma świadomość potrzeby rozwijania swojej wiedzy i umiejętności dydaktycznych; odznacza się dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych.

ocena db plus (4,5) - ma świadomość potrzeby rozwijania swojej wiedzy i umiejętności dydaktycznych; odznacza się dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych.

ocena bdb (5,0) - ma świadomość potrzeby rozwijania swojej wiedzy i umiejętności dydaktycznych; odznacza się wysoką dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Joanna Kandzia
Group instructors: Joanna Kandzia
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

Obowiązkowa:

Siwek H., Dydaktyka Matematyki, WSiP, Warszawa 2005

Uzupełniająca:

Turnau S., Wykład o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa 1980

Niemierko B. Między oceną szkolną a dydaktyką, Bliżej dydaktyki, WSiP, Warszawa 2001

Wymagania wstępne: (in Polish)

licencjat z matematyki

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Joanna Kandzia
Group instructors: Joanna Kandzia
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania przedmiotu:

Zorganizowane -wykład - 30 godzin dydaktycznych (30)

Praca własna:

Przygotowanie do zajęć: 15 godz.

Powtórzenie do zdania egzaminu: 25 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

Obowiązkowa:

Siwek H., Dydaktyka Matematyki, WSiP, Warszawa 2005

Uzupełniająca:

Turnau S., Wykład o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa 1980

Niemierko B. Między oceną szkolną a dydaktyką, Bliżej dydaktyki, WSiP, Warszawa 2001

Wymagania wstępne: (in Polish)

licencjat z matematyki

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Joanna Kandzia
Group instructors: Joanna Kandzia
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania przedmiotu:

Zorganizowane -wykład - 30 godzin dydaktycznych (30)

Praca własna:

Przygotowanie do zajęć: 15 godz.

Powtórzenie do zdania egzaminu: 25 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

Obowiązkowa:

Siwek H., Dydaktyka Matematyki, WSiP, Warszawa 2005

Uzupełniająca:

Turnau S., Wykład o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa 1980

Niemierko B. Między oceną szkolną a dydaktyką, Bliżej dydaktyki, WSiP, Warszawa 2001

Wymagania wstępne: (in Polish)

licencjat z matematyki

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Joanna Kandzia
Group instructors: Joanna Kandzia
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)