Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy dydaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-S2-E2-PD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wiedza:

C.W1.

C.W3.

Umiejętności:

C.U1.

C.U3.

Kompetencje społeczne:

C.K1.

Wymagania wstępne:

licencjat z matematyki

Skrócony opis:

Cele kształcenia:

Przygotowanie studentów do pracy w szkole na wszystkich poziomach edukacyjnych. Przedstawienie podstawowych zagadnień z podstaw dydaktyki oraz współczesnych koncepcji kształcenia matematycznego. Dzisiejsza szkoła wymaga profesjonalnie przygotowanych nauczycieli, znających koncepcje teoretyczne wyjaśniające procesy poznania dydaktycznego oraz umiejących je stosować w praktyce edukacyjnej.

Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania przedmiotu:

Zorganizowane - 30 godz.

Praca własna - przygotowanie do zaliczenia: 20 godz.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

1. usytuowanie dydaktyki w zakresie pedagogiki, a także przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki oraz relację dydaktyki ogólnej do dydaktyk szczegółowych;

2. współczesne koncepcje nauczania i cele kształcenia – źródła, sposoby ich formułowania

oraz ich rodzaje; zasady dydaktyki, metody nauczania, treści nauczania i organizację

procesu kształcenia oraz pracy uczniów;

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

1. zidentyfikować potrzeby dostosowania metod pracy do klasy zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, statusu społecznego lub materialnego;

2. dobierać metody nauczania do nauczanych treści i zorganizować pracę uczniów;

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

1. twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów;

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

ocena dst (3,0) - student posiada elementarną wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących usytuowania dydaktyki w zakresie pedagogiki, współczesnych koncepcji nauczania i celów kształcenia, zasady dydaktyki, metody nauczania, treści nauczania i organizację procesu kształcenia oraz pracy uczniów.

ocena dst. plus (3,5) - student posiada elementarną wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących usytuowania dydaktyki w zakresie pedagogiki, współczesnych koncepcji nauczania i celów kształcenia, zasady dydaktyki, metody nauczania, treści nauczania i organizację procesu kształcenia oraz pracy uczniów.

ocena db (4,0) - student posiada wiedzę (na poziomie dobrym) z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących usytuowania dydaktyki w zakresie pedagogiki, współczesnych koncepcji nauczania i celów kształcenia, zasady dydaktyki, metody nauczania, treści nauczania i organizację procesu kształcenia oraz pracy uczniów.

ocena db plus (4,5) - student posiada wiedzę (na poziomie dobrym) z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących usytuowania dydaktyki w zakresie pedagogiki, współczesnych koncepcji nauczania i celów kształcenia, zna relację dydaktyki ogólnej do dydaktyk szczegółowych oraz zasady dydaktyki, metody nauczania, treści nauczania i organizację procesu kształcenia oraz pracy uczniów.

ocena bdb (5,0) - student posiada wiedzę (na poziomie bardzo dobrym dobrym) z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących usytuowania dydaktyki w zakresie pedagogiki, współczesnych koncepcji nauczania i celów kształcenia, zna relację dydaktyki ogólnej do dydaktyk szczegółowych oraz zasady dydaktyki, metody nauczania, treści nauczania i organizację procesu kształcenia oraz pracy uczniów.

Umiejętności:

ocena dst (3,0) - student potrafi (w stopniu dostatecznym) zidentyfikować potrzeby dostosowania metod pracy do klasy zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, statusu społecznego lub materialnego, dobierać metody nauczania do nauczanych treści i zorganizować pracę uczniów.

ocena dst. plus (3,5) - student potrafi (w stopniu dostatecznym) zidentyfikować potrzeby dostosowania metod pracy do klasy zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, statusu społecznego lub materialnego, dobierać metody nauczania do nauczanych treści i zorganizować pracę uczniów.

ocena db (4,0) - student potrafi (na poziomie dobrym) zidentyfikować potrzeby dostosowania metod pracy do klasy zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, statusu społecznego lub materialnego, dobierać metody nauczania do nauczanych treści i zorganizować pracę uczniów.

ocena db plus (4,5) - student potrafi zidentyfikować potrzeby dostosowania metod pracy do klasy zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, statusu społecznego lub materialnego, dobierać metody nauczania do nauczanych treści i zorganizować pracę uczniów.

ocena bdb (5,0) - student potrafi (na poziomie bardzo dobrym) zidentyfikować potrzeby dostosowania metod pracy do klasy zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, statusu społecznego lub materialnego, dobierać metody nauczania do nauczanych treści i zorganizować pracę uczniów.

Kompetencje społeczne:

ocena dst (3,0) - ma podstawową świadomość (na poziomie dostatecznym) twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów.

ocena dst. plus (3,5) - ma podstawową świadomość (na poziomie dostatecznym) twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów.

ocena db (4,0) - ma świadomość (na poziomie dobrym) twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów.

ocena db plus (4,5) - - ma świadomość (na poziomie dobrym) twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów.

ocena bdb (5,0) - - ma świadomość (na poziomie bardzo dobrym) twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kandzia
Prowadzący grup: Joanna Kandzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)