Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Foundations of didactics

General data

Course ID: WM-MA-S2-E2-PD
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Foundations of didactics
Name in Polish: Podstawy dydaktyki
Organizational unit: Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) licencjat z matematyki

Short description: (in Polish)

Cele kształcenia:

Przygotowanie studentów do pracy w szkole na wszystkich poziomach edukacyjnych. Przedstawienie podstawowych zagadnień z podstaw dydaktyki oraz współczesnych koncepcji kształcenia matematycznego. Dzisiejsza szkoła wymaga profesjonalnie przygotowanych nauczycieli, znających koncepcje teoretyczne wyjaśniające procesy poznania dydaktycznego oraz umiejących je stosować w praktyce edukacyjnej.

Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania przedmiotu:

Zorganizowane - 30 godz.

Praca własna - przygotowanie do zaliczenia: 20 godz.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

1. usytuowanie dydaktyki w zakresie pedagogiki, a także przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki oraz relację dydaktyki ogólnej do dydaktyk szczegółowych;

2. współczesne koncepcje nauczania i cele kształcenia – źródła, sposoby ich formułowania

oraz ich rodzaje; zasady dydaktyki, metody nauczania, treści nauczania i organizację

procesu kształcenia oraz pracy uczniów;

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

1. zidentyfikować potrzeby dostosowania metod pracy do klasy zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, statusu społecznego lub materialnego;

2. dobierać metody nauczania do nauczanych treści i zorganizować pracę uczniów;

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

1. twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów;

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wiedza:

ocena dst (3,0) - student posiada elementarną wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących usytuowania dydaktyki w zakresie pedagogiki, współczesnych koncepcji nauczania i celów kształcenia, zasady dydaktyki, metody nauczania, treści nauczania i organizację procesu kształcenia oraz pracy uczniów.

ocena dst. plus (3,5) - student posiada elementarną wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących usytuowania dydaktyki w zakresie pedagogiki, współczesnych koncepcji nauczania i celów kształcenia, zasady dydaktyki, metody nauczania, treści nauczania i organizację procesu kształcenia oraz pracy uczniów.

ocena db (4,0) - student posiada wiedzę (na poziomie dobrym) z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących usytuowania dydaktyki w zakresie pedagogiki, współczesnych koncepcji nauczania i celów kształcenia, zasady dydaktyki, metody nauczania, treści nauczania i organizację procesu kształcenia oraz pracy uczniów.

ocena db plus (4,5) - student posiada wiedzę (na poziomie dobrym) z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących usytuowania dydaktyki w zakresie pedagogiki, współczesnych koncepcji nauczania i celów kształcenia, zna relację dydaktyki ogólnej do dydaktyk szczegółowych oraz zasady dydaktyki, metody nauczania, treści nauczania i organizację procesu kształcenia oraz pracy uczniów.

ocena bdb (5,0) - student posiada wiedzę (na poziomie bardzo dobrym dobrym) z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących usytuowania dydaktyki w zakresie pedagogiki, współczesnych koncepcji nauczania i celów kształcenia, zna relację dydaktyki ogólnej do dydaktyk szczegółowych oraz zasady dydaktyki, metody nauczania, treści nauczania i organizację procesu kształcenia oraz pracy uczniów.

Umiejętności:

ocena dst (3,0) - student potrafi (w stopniu dostatecznym) zidentyfikować potrzeby dostosowania metod pracy do klasy zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, statusu społecznego lub materialnego, dobierać metody nauczania do nauczanych treści i zorganizować pracę uczniów.

ocena dst. plus (3,5) - student potrafi (w stopniu dostatecznym) zidentyfikować potrzeby dostosowania metod pracy do klasy zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, statusu społecznego lub materialnego, dobierać metody nauczania do nauczanych treści i zorganizować pracę uczniów.

ocena db (4,0) - student potrafi (na poziomie dobrym) zidentyfikować potrzeby dostosowania metod pracy do klasy zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, statusu społecznego lub materialnego, dobierać metody nauczania do nauczanych treści i zorganizować pracę uczniów.

ocena db plus (4,5) - student potrafi zidentyfikować potrzeby dostosowania metod pracy do klasy zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, statusu społecznego lub materialnego, dobierać metody nauczania do nauczanych treści i zorganizować pracę uczniów.

ocena bdb (5,0) - student potrafi (na poziomie bardzo dobrym) zidentyfikować potrzeby dostosowania metod pracy do klasy zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, statusu społecznego lub materialnego, dobierać metody nauczania do nauczanych treści i zorganizować pracę uczniów.

Kompetencje społeczne:

ocena dst (3,0) - ma podstawową świadomość (na poziomie dostatecznym) twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów.

ocena dst. plus (3,5) - ma podstawową świadomość (na poziomie dostatecznym) twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów.

ocena db (4,0) - ma świadomość (na poziomie dobrym) twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów.

ocena db plus (4,5) - - ma świadomość (na poziomie dobrym) twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów.

ocena bdb (5,0) - - ma świadomość (na poziomie bardzo dobrym) twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Joanna Kandzia
Group instructors: Joanna Kandzia
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)