Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie matematyczne w medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-S2-E3-MMM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie matematyczne w medycynie
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MA2_W09, MA2_W16; MA2_U12, MA2_U24; MA2_K02, MA2_K08

Skrócony opis:

Wprowadzenie w metody modelowania matematycznego w biologii, chemii, medycynie; omówienie wybranych metod i modeli.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

MA2_W09 zna podstawy modelownia stochastycznego w matematyce finansowej i aktuarialnej lub w naukach przyrodniczych, w szczególności fizyce, chemii lub biologii

MA2_W16 ma wiedzą adekwatną do obranej specjalności

MA2_U12 orientuje się w podstawach statystyki (zagadnienia estymacji i

testowanie hipotez) oraz w podstawach statystycznej obróbki danych

MA2_U24 potrafi w teorii i praktyce stosować metody i techniki przynależne do

wybranej specjalności

MA2_K02 jest gotów formułować pytania, służące pogłębieniu własnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów

rozumowania

MA2_K08 jest gotów sprostać zadaniom społecznym związanym z wybraną

specjalnością

Metody i kryteria oceniania:

referaty, odpowiedź ustna, udział w dyskusji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)