Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium naukowe 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-S2-E3-SN2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium naukowe 2
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MA2_W04; MA2_U02, MA2_U03,

MA2_U04, MA2_U13, MA2_U14, MA2_U23;

MA2_K01, MA2_K02, MA2_K04, MA2_K06,

MA2_K07, MA2_K08

Wymagania wstępne:

brak wymagań

Pełny opis:

celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do egzaminu magisterskiego i pogłębienie jego wiedzy w zakresie matematyki

Literatura:

nie dotyczy

Efekty kształcenia i opis ECTS:

e1 - ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej

lub stosowanej (ma2_w04)

e2 - posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w mowie i na

piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze (ma2_u02)

e3 - posiada umiejętność sprawdzania poprawności wnioskowań w

budowaniu dowodów formalnych (ma2_u03)

e4 - w zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne

związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie

ich własności (ma2_u04)

e5 - umie, na poziomie zaawansowanym i obejmującym matematykę

współczesną, stosować oraz przedstawiać w mowie i na piśmie, metody

co najmniej jednej wybranej gałęzi matematyki: analizy matematycznej

i analizy funkcjonalnej, teorii równań różniczkowych i układów

dynamicznych, algebry i teorii liczb, geometrii i topologii, rachunku

prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki dyskretnej i teorii grafów,

logiki i teorii mnogości (ma2_u13)

e6 - w wybranej dziedzinie potrafi przeprowadzać dowody, w których

stosuje w razie potrzeby również narzędzia z innych działów

matematyki (ma2_u14)

e7 - potrafi korzystać z literatury fachowej dla wybranej dziedziny

matematyki zarówno w języku polskim jak i w wybranych językach

obcych (ma2_u23)

e8 - jest gotów do identyfikacji ograniczeń własnej wiedzy i dalszego

samokształcenia (ma2_k01)

e9 - jest gotów formułować pytania, służące pogłębieniu własnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów

rozumowania (ma2_k02)

e10 - jest przygotowany do stosowania zasad uczciwości intelektualnej w

działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie (ma2_k04)

e11 - potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w

językach obcych (ma2_k06)

e12 - jest gotów wyrażać opinie na temat zagadnień matematycznych, także

tematów badawczych (ma2_k07)

e13 - jest gotów sprostać zadaniom społecznym związanym z wybraną

specjalnością (ma2_k08)

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów uczenia się obowiązują następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

- osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć): ocena 5,

- osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny: ocena 4+,

- osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny: ocena 4,

- osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny: ocena 3+,

- osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny: ocena 3,

- nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją: ocena 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Weiss
Prowadzący grup: Tomasz Weiss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)