Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Seminarium naukowe 2

General data

Course ID: WM-MA-S2-E3-SN2
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Seminarium naukowe 2
Organizational unit: Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

mathematics

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) brak wymagań

Full description: (in Polish)

celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do egzaminu magisterskiego i pogłębienie jego wiedzy w zakresie matematyki

Bibliography: (in Polish)

nie dotyczy

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

e1 - ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej

lub stosowanej (ma2_w04)

e2 - posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w mowie i na

piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze (ma2_u02)

e3 - posiada umiejętność sprawdzania poprawności wnioskowań w

budowaniu dowodów formalnych (ma2_u03)

e4 - w zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne

związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie

ich własności (ma2_u04)

e5 - umie, na poziomie zaawansowanym i obejmującym matematykę

współczesną, stosować oraz przedstawiać w mowie i na piśmie, metody

co najmniej jednej wybranej gałęzi matematyki: analizy matematycznej

i analizy funkcjonalnej, teorii równań różniczkowych i układów

dynamicznych, algebry i teorii liczb, geometrii i topologii, rachunku

prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki dyskretnej i teorii grafów,

logiki i teorii mnogości (ma2_u13)

e6 - w wybranej dziedzinie potrafi przeprowadzać dowody, w których

stosuje w razie potrzeby również narzędzia z innych działów

matematyki (ma2_u14)

e7 - potrafi korzystać z literatury fachowej dla wybranej dziedziny

matematyki zarówno w języku polskim jak i w wybranych językach

obcych (ma2_u23)

e8 - jest gotów do identyfikacji ograniczeń własnej wiedzy i dalszego

samokształcenia (ma2_k01)

e9 - jest gotów formułować pytania, służące pogłębieniu własnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów

rozumowania (ma2_k02)

e10 - jest przygotowany do stosowania zasad uczciwości intelektualnej w

działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie (ma2_k04)

e11 - potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w

językach obcych (ma2_k06)

e12 - jest gotów wyrażać opinie na temat zagadnień matematycznych, także

tematów badawczych (ma2_k07)

e13 - jest gotów sprostać zadaniom społecznym związanym z wybraną

specjalnością (ma2_k08)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Dla wszystkich efektów uczenia się obowiązują następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

- osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć): ocena 5,

- osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny: ocena 4+,

- osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny: ocena 4,

- osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny: ocena 3+,

- osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny: ocena 3,

- nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją: ocena 2.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Tomasz Weiss
Group instructors: Tomasz Weiss
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Tomasz Weiss
Group instructors: Tomasz Weiss
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)