Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-Z-S1-E5-WDF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do filozofii
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

filozofia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MA1_W12

MA1_U37

Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest omówienie głównych dyscyplin, problemów i epok filozoficznych. Lektura tekstów stanowić będzie podstawę do dyskusji nad głównymi zagadnieniami i kierunkami w filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej.

W ramach refleksji nad filozofią starożytną szczególną uwagę skupimy na działalności Sokratesa, Platona i Arystotelesa. Tok dyskusji związanych z filozofią chrześcijańską podporządkowany będzie pismom św. Augustyna z Hippony i św. Tomasza z Akwinu. Zwrotowi, od charakterystycznego dla filozofii średniowiecznej ontologizmu, do dominującego w nowożytności epistemologizmu, przyjrzymy się przy lekturze prac Kartezjusza, Davida Hume’a i Immanuela Kanta. Dzieła innych klasyków nowożytności: Błażeja Pascala i Jana Jakuba Rousseau, omawiać będziemy przede wszystkim przez pryzmat ich wpływu na nurty obecne w filozofii współczesnej (filozofia egzystencjalna, hermeneutyka, postmodernizm).

Student w trakcie zajęć ma nabyć ogólną wiedzę z zakresu historii filozofii oraz uzyskać podstawowe umiejętności związane z tą dyscypliną (myślenie abstrakcyjne, prowadzenie argumentacji zgodnie z zasadami logiki, umiejętność interpretacji tekstu filozoficznego, zestawianie i analiza problemów filozoficznych).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W1 - Student posiada ogólną wiedzę z zakresu historii filozofii oraz głównych dyscyplin filozoficznych.

U1 - Student potrafi analizować tekst filozoficzny, rekonstruować argumentację filozoficzną oraz zajmować stanowisko w sporach filozoficznych.

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu

z wyraźną przewagą pozytywów i nie są spełnione kryteria

przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania

wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Filcek
Prowadzący grup: Jan Filcek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

15 godzin - uczestnictwo w zajęciach


20 godzin - samodzielna lektura


15 godzin - przygotowanie do zajęć


15 godzin - przygotowanie do egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Filcek
Prowadzący grup: Martyna Filcek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

15 godzin - uczestnictwo w zajęciach


20 godzin - samodzielna lektura


15 godzin - przygotowanie do zajęć


15 godzin - przygotowanie do egzaminu

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)