Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-Z-STA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MA1_W01, MA1_W03,MA1_W04, MA1_W05,MA1_W08;

MA1_U09, MA1_U11,MA1_U30, MA1_U31,MA1_U32, MA1_U33,MA1_U34, MA1_U35,MA1_U36;

MA1_K02;

Wymagania wstępne:

Znajomość: analizy matematycznej I, algebry z geometrią I, rachunku prawdopodobieństwa I.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej podstaw statystyki matematycznej oraz wnioskowania statystycznego. W ramach wykładu studenci opanowują wiedzę dotyczącą założeń i konstrukcji modeli statystycznych oraz ich roli we wnioskowaniu statystycznym.

W ramach ćwiczeń i laboratorium studenci opanowują metody praktycznego zastosowania modeli statystycznych w innych dziedzinach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W ramach wykładu student:

W1. Ma wiedzę odnośnie do miejsca statystyki w matematyce i jej zastosowań (MA1_W01).

W2. Ma wiedzę odnośnie do budowy oraz analizy prostych modeli matematyczno-statystycznych w oparciu o podstawowe teorie matematyczne oraz ich zastosowań w innych dziedzinach nauk (MA1_W03).

W3. Zna podstawowe twierdzenia statystyki opisowej i matematycznej (MA1_W04).

W4. Zna przykłady ilustrujące podstawowe pojęcia statystyczne (MA1_W05).

W5. Zna podstawy technik obliczeniowych w obszarze statystyki opisowej i matematycznej (MA1_W08).

W ramach ćwiczeń oraz laboratorium student:

U1. potrafi przyporządkować właściwe funkcje wraz z ich własnościami do zagadnień statystycznych (MA1_U09);

U2. potrafi interpretować oraz stosować ilościowe i graficzne metody prezentacji danych oraz ich współzależności (MA1_U11);

U3. potrafi zbudować i przeanalizować model matematyczny eksperymentu losowego oraz posługuje się pojęciami przestrzeni probabilistycznej i statystycznej (MA1_U30);

U4. zna praktyczne zastosowania podstawowych (dyskretnych oraz ciągłych) rozkładów prawdopodobieństwa (MA1_U31);

U5. potrafi zastosować wzory na p-stwo całkowite oraz Bayesa (MA1_U32);

U6. potrafi oszacować parametry rozkładów parametrycznych, również z wykorzystaniem CLT (MA1_U33);

U7. umie posłużyć się statystycznymi charakterystykami populacji i ich odpowiednikami próbkowymi (MA1_U34);

U8. umie prowadzić proste wnioskowania statystyczne, także z wykorzystaniem narzędzi komputerowych (MA1_U35);

U9. potrafi mówić o zagadnieniach statystycznych zrozumiałym językiem (MA1_U36)

oraz

K1. jest przygotowany do formułowania pytań służących pogłębieniu szerszego zrozumienia rozwiązywanego problemu (MA1_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oleg Tikhonenko
Prowadzący grup: Piotr Śliwka, Oleg Tikhonenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Śliwka, Oleg Tikhonenko
Prowadzący grup: Piotr Śliwka, Oleg Tikhonenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład

Szacunkowy nakład pracy studenta

uczestnictwo w zajęciach - 20 h

uczestnictwo w egzaminie - 2 h

konsultacje z prowadzącym - 3 h

przygotowanie do zajęć - 10 h.

przygotowanie do egzaminu - 40 h

razem 75 h, co odpowiada 3 ECTS


Ćwiczenia

Szacunkowy nakład pracy studenta

uczestnictwo w zajęciach - 10 h

uczestnictwo w zaliczeniu - 2 h

konsultacje z prowadzącym - 3 h

przygotowanie do zajęć - 10 h.

przygotowanie do zaliczenia - 25 h

razem 50 h, co odpowiada 2 ECTS


Laboratoria

uczestnictwo w zajęciach - 20 h

konsultacje z prowadzącym - 2 h

prace domowe - 33 h

przygotowanie do weryfikacji - 20 h

razem 75 h, co odpowiada 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 3, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład 2, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oleg Tikhonenko
Prowadzący grup: Piotr Śliwka, Oleg Tikhonenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład 2 - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład

Szacunkowy nakład pracy studenta

uczestnictwo w zajęciach - 20 h

uczestnictwo w egzaminie - 2 h

konsultacje z prowadzącym - 3 h

przygotowanie do zajęć - 10 h.

przygotowanie do egzaminu - 40 h

razem 75 h, co odpowiada 3 ECTS


Ćwiczenia

Szacunkowy nakład pracy studenta

uczestnictwo w zajęciach - 10 h

uczestnictwo w zaliczeniu - 2 h

konsultacje z prowadzącym - 3 h

przygotowanie do zajęć - 10 h.

przygotowanie do zaliczenia - 25 h

razem 50 h, co odpowiada 2 ECTS


Laboratoria

uczestnictwo w zajęciach - 20 h

konsultacje z prowadzącym - 2 h

prace domowe - 33 h

przygotowanie do weryfikacji - 20 h

razem 75 h, co odpowiada 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 3, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład 2, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład 2 - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)