Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

General chemistry 1

General data

Course ID: WM-NS-105
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: General chemistry 1
Name in Polish: Chemia ogólna I
Organizational unit: Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a124f11d475ae41099eb32c208dca2479%40thread.tacv2/conversations?groupId=3063d960-d006-4ff4-8e26-9f6d69c64a91&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 6.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Na wykładzie zaprezentowane zostaną podstawowe zagadnienia z chemii ogólnej

Full description: (in Polish)

Powtórzenie wiadomości z chemii ogólnej i nieorganicznej. Podstawowe pojęcia chemiczne.

Wstęp do właściwości pierwiastków chemicznych. Budowa atomu.

Struktura elektronowa pierwiastków. Trendy w układzie okresowym pierwiastków.

Klasyfikacja związków nieorganicznych. Reakcje i nazewnictwo.

Roztwory. Stężenia. Stopień dysocjacji. Stała dysocjacji. Pojęcie pH.

Oddziaływanie międzycząsteczkowe.

Rozpuszczalność. Iloczyn rozpuszczalności.

Reakcje utleniania i redukcji.

Budowa i właściwości związków organicznych. Grupy funkcyjne, reakcje, izomeria.

Polimery i biopolimery.

Kinetyka reakcji chemicznych. Kataliza.

Termodynamika. Funkcje termodynamiczne. Procesy samorzutne.

Podstawy chemii analitycznej i analizy instrumentalnej.

dotyczy ćwiczeń

1. Cyfry znaczące, zaokrąglanie liczb. Masa atomowa/molowa. Nazewnictwo związków

2. Stężenie procentowe, analiza spaleniowa, obliczenia stechiometryczne, wydajność reakcji chemicznych

3. Stechiometria mieszanin

4. Stężenie molowe, ułamek molowy, przeliczanie stężeń

5. Rozcieńczanie i mieszanie roztworów o różnym stężeniu

6. Rozcieńczanie i mieszanie roztworów o różnym stężeniu

7. KOLOKWIUM 1

8. Siła jonowa i aktywność jonów. Autodysocjacja wody, iloczyn jonowy wody, pH

9. Roztwory wodne mocnych elektrolitów

10. Równowaga chemiczna. Równowagi kwasowo-zasadowe

11. Słabe kwasy i zasady (jednoprotonowe) stała dysocjacji stopień dysocjacji [i protolizy] teoria Bronsteda

12. Słabe kwasy i zasady (jednoprotonowe) stała dysocjacji stopień dysocjacji [i protolizy] teoria Bronsteda

13. Iloczyn rozpuszczalności, rozpuszczalność

14. Iloczyn rozpuszczalności, rozpuszczalność

15. KOLOKWIUM 2

Bibliography: (in Polish)

„Chemia ogólna – cząsteczki, materia, reakcje” – Loretta Jones, Peter Atkins, PWN

„Chemical structure and reactivity- an integrated approach”, 2nd Edn - James Keeler, Peter Wothers, Oxford

dotyczy ćwiczeń:

Z. Galus (ed.) "Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej". PWN Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

„Akademicki zbiór zadań z chemii ogólnej” Krzysztof M. Pazdro, Anna Rola-Noworyta, Oficyna Edukacyjna Krzysztof M. Pazdro Sp. z o.o., Warszawa 2013

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student:

-wymienia podstawowe pojęcia i prawa chemiczne

-rozpoznaje wiązania chemiczne oraz podstawowe rodzaje reakcji chemicznych

-omawia elementy współczesnej teorii budowy atomów i cząsteczek

-tłumaczy właściwości pierwiastków na podstawie układu okresowego

-omawia podstawowe aspekty związane z chemią organiczną, kinetyką i termodynamiką

-charakteryzuje podstawowe stany materii, opisuje właściwości roztworów, wyjaśnia równowagi kwasowozasadowe, jonowe i redoksowe

-opanował zestaw umiejętności właściwych dla ćwiczeń przewidzianych do przedmiotu

uczestnictwo w zajęciach: 60h

ECTS: 2.1

przygotowanie do zajęć: 20h

przygotowanie do weryfikacji: 28h

konsultacje z prowadzącym: 2h

ECTS: 1.9

dotyczy ćwiczeń:

uczestnictwo w zajęciach: 30h

ECTS 1,0

przygotowanie do zajęć: 20h

przygotowanie do weryfikacji: 4h

konsultacje z prowadzącym: 1h

ECTS 1,0

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zajęcia w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Moodle i MS Teams.

Egzamin pisemny i ustny z wykorzystaniem platformy online.

Kryteria oceniania:

5 -weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wymienia podstawowe pojęcia i prawa chemiczne

4,5- weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wymienia podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, ale nie spełnia kryteriów

na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wymienia podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, ale nie spełnia

kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wymienia podstawowe pojęcia i prawa

chemiczne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wymienia podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, ale nie

spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że wymienia podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć rozpoznaje wiązania chemiczne oraz podstawowe rodzaje reakcji chemicznych

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie rozpoznaje wiązania chemiczne oraz podstawowe rodzaje reakcji chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie rozpoznaje wiązania chemiczne oraz podstawowe rodzaje reakcji chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie rozpoznaje wiązania chemiczne oraz

podstawowe rodzaje reakcji chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych rozpoznaje wiązania chemiczne oraz podstawowe rodzaje

reakcji chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że rozpoznaje wiązania chemiczne oraz podstawowe rodzaje reakcji chemicznych, ani że spełnia

kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć omawia elementy współczesnej teorii budowy atomów i cząsteczek

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie omawia elementy współczesnej teorii budowy atomów i cząsteczek, ale nie

spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie omawia elementy współczesnej teorii budowy atomów i cząsteczek,

ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie omawia elementy współczesnej teorii budowy

atomów i cząsteczek, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych omawia elementy współczesnej teorii budowy atomów i

cząsteczek, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że omawia elementy współczesnej teorii budowy atomów i cząsteczek, ani że spełnia kryteria na

wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć tłumaczy właściwości pierwiastków na podstawie układu okresowego

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie tłumaczy właściwości pierwiastków na podstawie układu okresowego, ale

nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie tłumaczy właściwości pierwiastków na podstawie układu

okresowego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie tłumaczy właściwości pierwiastków na

podstawie układu okresowego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych tłumaczy właściwości pierwiastków na podstawie układu

okresowego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że tłumaczy właściwości pierwiastków na podstawie układu okresowego, ani że spełnia kryteria na

wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć omawia podstawowe aspekty związane z chemią organiczną

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie omawia podstawowe aspekty związane z chemią organiczną, ale nie spełnia

kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie omawia podstawowe aspekty związane z chemią organiczną, ale nie

spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie omawia podstawowe aspekty związane z

chemią organiczną, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych omawia podstawowe aspekty związane z chemią organiczną, ale

nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że omawia podstawowe aspekty związane z chemią organiczną, ani że spełnia kryteria na wyższą

ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć charakteryzuje podstawowe stany materii, opisuje właściwości

roztworów, wyjaśnia równowagi kwasowozasadowe, jonowe i redoksowe

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie charakteryzuje podstawowe stany materii, opisuje właściwości roztworów,

wyjaśnia równowagi kwasowozasadowe, jonowe i redoksowe, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie charakteryzuje podstawowe stany materii, opisuje właściwości

roztworów, wyjaśnia równowagi kwasowozasadowe, jonowe i redoksowe, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie charakteryzuje podstawowe stany materii,

opisuje właściwości roztworów, wyjaśnia równowagi kwasowozasadowe, jonowe i redoksowe, ale nie spełnia kryteriów na

wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych charakteryzuje podstawowe stany materii, opisuje właściwości

roztworów, wyjaśnia równowagi kwasowozasadowe, jonowe i redoksowe, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że charakteryzuje podstawowe stany materii, opisuje właściwości roztworów, wyjaśnia równowagi

kwasowozasadowe, jonowe i redoksowe, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opanował zestaw umiejętności właściwych dla ćwiczeń

przewidzianych do przedmiotu

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie opanował zestaw umiejętności właściwych dla ćwiczeń przewidzianych do

przedmiotu, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie opanował zestaw umiejętności właściwych dla ćwiczeń

przewidzianych do przedmiotu, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opanował zestaw umiejętności właściwych dla

ćwiczeń przewidzianych do przedmiotu, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych opanował zestaw umiejętności właściwych dla ćwiczeń

przewidzianych do przedmiotu, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że opanował zestaw umiejętności właściwych dla ćwiczeń przewidzianych do przedmiotu, ani że

spełnia kryteria na wyższą ocenę

dotyczy ćwiczeń:

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć rozpoznaje wiązania chemiczne oraz podstawowe rodzaje reakcji

chemicznych

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie rozpoznaje wiązania chemiczne oraz podstawowe rodzaje reakcji

chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie rozpoznaje wiązania chemiczne oraz podstawowe rodzaje reakcji

chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie rozpoznaje wiązania chemiczne oraz

podstawowe rodzaje reakcji chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych rozpoznaje wiązania chemiczne oraz podstawowe rodzaje

reakcji chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że rozpoznaje wiązania chemiczne oraz podstawowe rodzaje reakcji chemicznych, ani że spełnia

kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć omawia elementy współczesnej teorii budowy atomów i cząsteczek

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie omawia elementy współczesnej teorii budowy atomów i cząsteczek, ale nie

spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie omawia elementy współczesnej teorii budowy atomów i cząsteczek,

ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie omawia elementy współczesnej teorii budowy

atomów i cząsteczek, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych omawia elementy współczesnej teorii budowy atomów i

cząsteczek, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że omawia elementy współczesnej teorii budowy atomów i cząsteczek, ani że spełnia kryteria na

wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć posługuje się terminologią i nomenklaturą chemiczną

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie posługuje się terminologią i nomenklaturą chemiczną, ale nie spełnia

kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie posługuje się terminologią i nomenklaturą chemiczną, ale nie spełnia

kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie posługuje się terminologią i nomenklaturą

chemiczną, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych posługuje się terminologią i nomenklaturą chemiczną, ale nie

spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że posługuje się terminologią i nomenklaturą chemiczną, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć przeprowadza podstawowe obliczenia chemiczne oraz zapisuje

poznane reakcje chemiczne w postaci równań

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie przeprowadza podstawowe obliczenia chemiczne oraz zapisuje poznane

reakcje chemiczne w postaci równań, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie przeprowadza podstawowe obliczenia chemiczne oraz zapisuje

poznane reakcje chemiczne w postaci równań, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie przeprowadza podstawowe obliczenia

chemiczne oraz zapisuje poznane reakcje chemiczne w postaci równań, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych przeprowadza podstawowe obliczenia chemiczne oraz zapisuje

poznane reakcje chemiczne w postaci równań, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że przeprowadza podstawowe obliczenia chemiczne oraz zapisuje poznane reakcje chemiczne w

postaci równań, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć włącza się w rozwiązywanie problemów poruszanych podczas ćwiczeń

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie włącza się w rozwiązywanie problemów poruszanych podczas ćwiczeń, ale

nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie włącza się w rozwiązywanie problemów poruszanych podczas

ćwiczeń, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie włącza się w rozwiązywanie problemów

poruszanych podczas ćwiczeń, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych włącza się w rozwiązywanie problemów poruszanych podczas

ćwiczeń, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że włącza się w rozwiązywanie problemów poruszanych podczas ćwiczeń, ani że spełnia kryteria na

wyższą ocenę

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w . 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w . 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w . 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w . 3,25; st(w)= 2, jeśli w . 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

jeśli każda z ocen końcowych za zajęcia powiązane jest pozytywna i ich średnia wynosi y, to x wyznacza się ze wzoru x=st((y+z)/2), gdzie z jest

średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

jeśli choć jedną oceną końcową z zajęć powiązanych jest 2 lub nzal, to x=2.

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 60 hours more information
Coordinators: Krzysztof Nawara
Group instructors: Dominik Kurzydłowski, Krzysztof Nawara
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 60 hours more information
Coordinators: Krzysztof Nawara
Group instructors: Krzysztof Nawara, Renata Rybakiewicz-Sekita
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)