Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Biophysics

General data

Course ID: WMCM-LE-BF
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Biophysics
Name in Polish: Biofizyka
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.50 OR 1.00 OR 3.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

medical science

Subject level:

advanced

Learning outcome code/codes:

WMKL_B.W05, WMKL_B.W06, WMKL_B.W07, WMKL_B.W08, WMKL_B.W09

Short description: (in Polish)

Zajęcia z biofizyki obejmować będą wykłady, na których student pozna prawa fizyki, które leżą u podstaw funkcjonowania organizmu człowieka. Tematyka wykładów obejmować będzie również omówienie zjawisk fizycznych mających wpływ na organizmy żywe i wykorzystywanych do diagnostyki i terapii chorób. Zajęcia prowadzone w formie seminariów i ćwiczeń pozwolą studentowi w sposób praktyczny zweryfikować wiedzę zdobytą na wykładach oraz rozszerzyć ją min. zapoznać się z zasadami działania: narządów i układów narządów oraz aparatury i metod diagnostycznych i terapeutycznych, u podstaw działania, których leżą prawa fizyki.

Full description: (in Polish)

Celem nauczania przedmiotu biofizyka jest :

1. Zdobycie podstawowej wiedzy nt. biofizycznych podstaw budowy i funkcjonowania podstawowych struktur komórkowych, narządów oraz organizmu, jako całości.

2. Nabycie zdolności do interpretowania i rozumienia podstawowych zjawisk fizycznych zachodzących w organizmach żywych

3. Zdobycie podstawowej wiedzy nt. mechanizmu działania i wpływu czynników fizycznych na organizm

4. Zapoznanie z fizycznymi podstawami działania aparatury do diagnostyki i terapii

5. Zdobycie wiedzy nt. sposobu prowadzenia eksperymentów naukowych, w tym zapoznanie z obsługą prostych przyrządów pomiarowych i podstawami rachunku błędów.

6. Zdobycie umiejętności samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków.

Zakres tematów:

1. Biofizyka – historia, zakres zainteresowań.

2. Wielkości fizyczne i ich jednostki, pomiar, błąd pomiarowy.

3. Podstawy termodynamiki, przydatność termodynamiki do opisu układów żywych.

4. Oddziaływanie prądu elektrycznego i pól elektromagnetycznych na organizm człowieka, oddziaływanie temperatury, wilgotności, ciśnienia.

5. Promieniowanie niejonizujące: promieniowanie laserowe, wykorzystanie w medycynie.

6. Elementy biofizyki molekularnej: budowa materii, oddziaływania międzycząsteczkowe.

7. Elementy biofizyki molekularnej: budowa białek i DNA.

8. Elementy biofizyki molekularnej: poszukiwanie nowych leków metodami in silico i in vitro.

9. Błony biologiczne: budowa, funkcje, transport przez błony.

10.Potencjał spoczynkowy i czynnościowy. Biofizyka układu nerwowego.

11. Biofizyka układu krążenia. Biofizyka układu oddechowego.

12. Narząd wzroku – elementy optyki.

13. Narząd słuchu – elementy akustyki.

14. Podstawy fizyczne metod diagnostycznych i terapeutycznych: promieniowanie jonizujące. Diagnostyka i medycyna nuklearna.

15. Podstawy fizyczne metod diagnostycznych i terapeutycznych: metody spektroskopowe, mikroskopowe, rezonansowe i ultradźwięki.

Bibliography: (in Polish)

Podstawowa

1. F. Jaroszyk (red.), „Biofizyka – podręcznik dla studentów”, PZWL, Warszawa, 2008

2. Hrynkiewicz, E. Rokita, „Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii”, PWN, Warszawa, 2000

Uzupełniająca

1. Pilawski – Podstawy biofizyki, PZWL, Warszawa, 1985

2. Z. Jóźwiak, G. Bartosz, „Biofizyka. Wybrane zagadnienia z ćwiczeniami”, PWN, Warszawa, 2005

3. G. Ślósarek, „Biofizyka molekularna, Zjawiska Instrumenty Modelowanie”, PWN, Warszawa, 2011

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

- prawa fizyczne opisujące przepływ cieczy i czynniki wpływające na opór naczyniowy przepływu krwi;

- naturalne i sztuczne źródła promieniowania jonizującego oraz jego oddziaływanie z materią;

- fizykochemiczne i molekularne podstawy działania narządów zmysłów; układów organizmu człowieka, w tym układu krążenia, układu oddechowego oraz podstawy pobudzenia i przewodzenia w układzie nerwowym

- fizyczne podstawy nieinwazyjnych metod obrazowania;

- fizyczne podstawy wybranych technik terapeutycznych, w tym ultradźwięków i naświetlań;

- zasady prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in vitro służących rozwojowi medycyny.

- struktury I-, II-, III- i IV-rzędową białek i struktury I- i II-rzędową DNA oraz strukturę chromatyny;

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

- wykorzystywać znajomość praw fizyki do wyjaśnienia wpływu czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, przyspieszenie, ciśnienie, pole elektromagnetyczne i promieniowanie jonizujące, na organizm i jego elementy;

szkodliwość dawki promieniowania jonizującego i stosować się do zasad ochrony radiologicznej;

- obsługiwać proste przyrządy pomiarowe i oceniać dokładność wykonywanych pomiarów;

- korzystać z baz danych, w tym internetowych, i wyszukiwać potrzebne informacje za pomocą dostępnych narzędzi;

WYKŁAD 15 godz, SEMINARIUM 15 godz, ĆWICZENIA 10 godz

Bilans punktów 3 ECTS, w tym:

Udział w zajęciach 40 godz, konsultacje 2 godz, praca własna, przygotowanie do egzaminu 40 godz

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kryteria oceniania:

ocena niedostateczna (ndst.: 2)- student nie posiada wiedzy i umiejętności przewidzianych w efektach kształcenia.

ocena dostateczna (dst.: 3)- student posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane w efektach kształcenia w stopniu niewielkim.

ocena dobra (db.: 4)- student posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane w efektach kształcenia w stopniu wystarczającym.

ocena bardzo dobra (bdb.: 5)- student posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane w efektach kształcenia w stopniu pełnym.

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Agata Kamińska, Katarzyna Wiktorska
Group instructors: Agata Kamińska, Katarzyna Wiktorska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia z biofizyki obejmować będą wykłady, na których student pozna prawa fizyki, które leżą u podstaw funkcjonowania organizmu człowieka. Tematyka wykładów obejmować będzie również omówienie zjawisk fizycznych mających wpływ na organizm człowieka i wykorzystywanych do diagnostyki i terapii chorób człowieka. Zajęcia prowadzone w formie seminariów i ćwiczeń pozwolą studentowi w sposób praktyczny zweryfikować wiedzę zdobytą na wykładach oraz rozszerzyć ją min. zapoznać się z zasadami działania: narządów i układów narządów oraz aparatury i metod diagnostycznych i terapeutycznych, u podstaw działania, których leżą prawa fizyki.

Bibliography: (in Polish)

F. Jaroszyk (red.), „Biofizyka – podręcznik dla studentów”, PZWL, Warszawa, 2008

Z. Jóźwiak, G. Bartosz, „Biofizyka. Wybrane zagadnienia z ćwiczeniami”, PWN, Warszawa, 2005

A. Hrynkiewicz, E. Rokita, „Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii”, PWN, Warszawa, 2000

G. Ślósarek, „Biofizyka molekularna, Zjawiska Instrumenty Modelowanie”, PWN, Warszawa, 2011

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wiedza z zakresu szkoły średniej oraz zdobywana sukcesywnie podczas semestru 1 studiów na kierunku lekarskim.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 10 hours more information
Coordinators: Agata Kamińska, Katarzyna Wiktorska
Group instructors: Agata Kamińska, Katarzyna Wiktorska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1a04d035d842424c91d0da21ef805091%40thread.tacv2/conversations?groupId=2dd05542-a677-4fc7-a930-50de10cfe04f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia z biofizyki obejmować będą wykłady, na których student pozna prawa fizyki, które leżą u podstaw funkcjonowania organizmu człowieka. Tematyka wykładów obejmować będzie również omówienie zjawisk fizycznych mających wpływ na organizmy żywe i wykorzystywanych do diagnostyki i terapii chorób. Zajęcia prowadzone w formie seminariów i ćwiczeń pozwolą studentowi w sposób praktyczny zweryfikować wiedzę zdobytą na wykładach oraz rozszerzyć ją min. zapoznać się z zasadami działania: narządów i układów narządów oraz aparatury i metod diagnostycznych i terapeutycznych, u podstaw działania, których leżą prawa fizyki.

Full description: (in Polish)

Zajęcia z biofizyki obejmować będą wykłady, na których student pozna prawa fizyki, które leżą u podstaw funkcjonowania organizmu człowieka. Tematyka wykładów obejmować będzie również omówienie zjawisk fizycznych mających wpływ na organizmy żywe i wykorzystywanych do diagnostyki i terapii chorób. Zajęcia prowadzone w formie seminariów i ćwiczeń pozwolą studentowi w sposób praktyczny zweryfikować wiedzę zdobytą na wykładach oraz rozszerzyć ją min. zapoznać się z zasadami działania: narządów i układów narządów oraz aparatury i metod diagnostycznych i terapeutycznych, u podstaw działania, których leżą prawa fizyki.

Celem nauczania przedmiotu biofizyka jest:

1. Zdobycie podstawowej wiedzy nt. biofizycznych podstaw budowy i funkcjonowania podstawowych struktur komórkowych, narządów oraz organizmu, jako całości.

2. Nabycie zdolności do interpretowania i rozumienia podstawowych zjawisk fizycznych zachodzących w organizmach żywych

3. Zdobycie podstawowej wiedzy nt. mechanizmu działania i wpływu czynników fizycznych na organizm

4. Zapoznanie z fizycznymi podstawami działania aparatury do diagnostyki i terapii

5. Zdobycie wiedzy nt. sposobu prowadzenia eksperymentów naukowych, w tym zapoznanie z obsługą prostych przyrządów pomiarowych i podstawami rachunku błędów.

6. Zdobycie umiejętności samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków

Bibliography: (in Polish)

Podstawowe

1. F. Jaroszyk (red.), „Biofizyka – podręcznik dla studentów”, PZWL, Warszawa, 2008

2. Hrynkiewicz, E. Rokita, „Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii”, PWN, Warszawa, 2000

Uzupełniające

1. Pilawski – Podstawy biofizyki, PZWL, Warszawa, 1985

2. Z. Jóźwiak, G. Bartosz, „Biofizyka. Wybrane zagadnienia z ćwiczeniami”, PWN, Warszawa, 2005

3. G. Ślósarek, „Biofizyka molekularna, Zjawiska Instrumenty Modelowanie”, PWN, Warszawa, 2011

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wiedza z zakresu szkoły średniej

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Seminarium, 15 hours more information
Classes, 10 hours more information
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Agata Kamińska
Group instructors: Agata Kamińska, Serhiy Kobyakov, Łukasz Mioduszewski, Maciej Sierakowski, Katarzyna Wiktorska, Adam Zakrzewski
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aXFqclqJwX_JI27gFNy6AN3VJVm8leNUEkOmU7OkzoqQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4fb1dc00-081c-4e11-8ef1-c2295dc9c04e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
(in Polish) Seminarium - credit
Classes - credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 10 hours more information
Lectures, 15 hours more information
Seminar, 15 hours more information
Coordinators: Agata Kamińska, Maciej Sierakowski
Group instructors: Agata Kamińska, Serhiy Kobyakov, Paweł Pęczkowski, Maciej Sierakowski, Katarzyna Wiktorska, Adam Zakrzewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - credit
Lectures - examination
Seminar - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)