Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Biochemistry with elements of chemistry

General data

Course ID: WMCM-LE-BzEch-ćw-1
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0912) Medicine The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Biochemistry with elements of chemistry
Name in Polish: Biochemia z elementami chemii
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) WMKL_B.W01, WMKL_B.W04, WMKL_B.W05, WMKL_B.W10, WMKL_B.U03, WMKL_A.U04, WMKL_B.U05, WMKL_A.U06


Short description: (in Polish)

Celem ćwiczeń z biochemii jest wykorzystanie wiedzy na temat budowy chemicznej organizmów żywych, procesów chemicznych i energetycznych zachodzących w tych organizmach podczas zajęć praktycznych. Przygotowanie do pracy w laboratorium, nauka podstawowych umiejętności związanych z obsługą i nazewnictwem aparatury, sprzętu i szkła laboratoryjnego. Zapoznanie z podstawowymi technikami badawczymi, analizą i interpretacją wyników własnych otrzymanych w trakcie zajęć (obliczenia, analiza wykresów).

Full description: (in Polish)

Celem ćwiczeń z biochemii jest wykorzystanie wiedzy na temat budowy chemicznej organizmów żywych, procesów chemicznych i energetycznych zachodzących w tych organizmach podczas zajęć praktycznych. Przygotowanie do pracy w laboratorium, nauka podstawowych umiejętności związanych z obsługą i nazewnictwem aparatury, sprzętu i szkła laboratoryjnego. Zapoznanie z podstawowymi technikami badawczymi, analizą i interpretacją wyników własnych otrzymanych w trakcie zajęć (obliczenia, analiza wykresów). Zadania szczegółowe:

- student oblicza stężenia molowe i procentowe związków oraz stężenia substancji w roztworach izoosmotycznych, jedno- i wieloskładnikowych;

- oblicza rozpuszczalność związków nieorganicznych, określa chemiczne podłoże rozpuszczalności związków organicznych lub jej braku oraz jej praktyczne znaczenie dla dietetyki i terapii.

- określa pH roztworu i wpływ zmian pH na związki nieorganiczne i organiczne;

- przewiduje kierunek procesów biochemicznych w zależności od stanu energetycznego komórek

- posługuje się podstawowymi technikami laboratoryjnymi, takimi jak analiza jakościowa, miareczkowanie, kolorymetria, pehametria, chromatografia, elektroforeza;

- umie obsługiwać proste przyrządy pomiarowe i oceniać dokładność wykonywanych

pomiarów

- korzysta z baz danych, w tym internetowych, i wyszukuje potrzebną informację za pomocą dostępnych narzędzi w zakresie biochemii; planuje i wykonuje proste badanie naukowe, interpretuje jego wyniki i wyciąga wnioski

- potrafi planować i wykonywać proste badania naukowe oraz interpretować ich wyniki i wyciągać wnioski.

Bibliography: (in Polish)

Materiały udostępniane przez asystentów na platformie euksw.edu.pl

"Ćwiczenia z biochemii" pod redakcją L. Kłyszejko- Stefanowicz

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WMKL_B.U3. student oblicza stężenia molowe i procentowe związków oraz stężenia substancji w roztworach izoosmotycznych, jedno- i wieloskładnikowych;

WMKL_B.U4. oblicza rozpuszczalność związków nieorganicznych, określa chemiczne podłoże rozpuszczalności związków organicznych lub jej braku oraz jej praktyczne znaczenie dla dietetyki i terapii.

WMKL_B.U5. określa pH roztworu i wpływ zmian pH na związki nieorganiczne i organiczne;

WMKL_B.U6. przewiduje kierunek procesów biochemicznych w zależności od stanu energetycznego komórek

WMKL_B.U8. posługuje się podstawowymi technikami laboratoryjnymi, takimi jak analiza jakościowa, miareczkowanie, kolorymetria, pehametria, chromatografia, elektroforeza;

WMKL_B.U9. umie obsługiwać proste przyrządy pomiarowe i oceniać dokładność wykonywanych

pomiarów

WMKL_B.U10. korzysta z baz danych, w tym internetowych, i wyszukuje potrzebną informację za pomocą dostępnych narzędzi w zakresie biochemii; planuje i wykonuje proste badanie naukowe, interpretuje jego wyniki i wyciąga wnioski

WMKL_B.U13. potrafi planować i wykonywać proste badania naukowe oraz interpretować ich wyniki i wyciągać wnioski.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Student oceniany jest za aktywność na zajęciach i poprawność wykonania powierzonych zadań. Na zakończenie semestru odbywa się pisemne lub ustne zaliczenie ćwiczeń.

Przedmiot roczny z końcową liczbą punktów ECTS w semestrze letnim.

ćwiczenia 60h = 4 ECTS

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Beata Chełstowska
Group instructors: Anna Barańczyk-Kuźma, Beata Chełstowska, Adriana Muchowska, Maciej Sierakowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Classes - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem ćwiczeń z biochemii jest wykorzystanie wiedzy na temat budowy chemicznej organizmów żywych, procesów chemicznych i energetycznych zachodzących w tych organizmach podczas zajęć praktycznych. Przygotowanie do pracy w laboratorium, nauka podstawowych umiejętności związanych z obsługą i nazewnictwem aparatury, sprzętu i szkła laboratoryjnego. Zapoznanie z podstawowymi technikami badawczymi, analizą i interpretacją wyników własnych otrzymanych w trakcie zajęć (obliczenia, analiza wykresów).

Full description: (in Polish)

Celem ćwiczeń z biochemii jest wykorzystanie wiedzy na temat budowy chemicznej organizmów żywych, procesów chemicznych i energetycznych zachodzących w tych organizmach podczas zajęć praktycznych. Przygotowanie do pracy w laboratorium, nauka podstawowych umiejętności związanych z obsługą i nazewnictwem aparatury, sprzętu i szkła laboratoryjnego. Zapoznanie z podstawowymi technikami badawczymi, analizą i interpretacją wyników własnych otrzymanych w trakcie zajęć (obliczenia, analiza wykresów). Zadania szczegółowe:

- student oblicza stężenia molowe i procentowe związków oraz stężenia substancji w roztworach izoosmotycznych, jedno- i wieloskładnikowych;

- oblicza rozpuszczalność związków nieorganicznych, określa chemiczne podłoże rozpuszczalności związków organicznych lub jej braku oraz jej praktyczne znaczenie dla dietetyki i terapii.

- określa pH roztworu i wpływ zmian pH na związki nieorganiczne i organiczne;

- przewiduje kierunek procesów biochemicznych w zależności od stanu energetycznego komórek

- posługuje się podstawowymi technikami laboratoryjnymi, takimi jak analiza jakościowa, miareczkowanie, kolorymetria, pehametria, chromatografia, elektroforeza;

- umie obsługiwać proste przyrządy pomiarowe i oceniać dokładność wykonywanych

pomiarów

- korzysta z baz danych, w tym internetowych, i wyszukuje potrzebną informację za pomocą dostępnych narzędzi w zakresie biochemii; planuje i wykonuje proste badanie naukowe, interpretuje jego wyniki i wyciąga wnioski

- potrafi planować i wykonywać proste badania naukowe oraz interpretować ich wyniki i wyciągać wnioski.

Bibliography: (in Polish)

"Ćwiczenia z biochemii" pod redakcją L. Kłyszejko- Stefanowicz

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wiedza z biologii, chemii, fizyki w zakresie nauczania programowego szkoły średniej oraz opanowanie materiału wykładowego i seminaryjnego zgodnego z tematyką danego ćwiczenia.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)