Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Biochemistry with elements of chemistry

General data

Course ID: WMCM-LE-BzEch-1
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0912) Medicine The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Biochemistry with elements of chemistry
Name in Polish: Biochemia z elementami chemii
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) WMKL_B.W01, WMKL_B.W04, WMKL_B.W05, WMKL_B.W10, WMKL_B.W16, WMKL_B.U03, WMKL_B.U04,WMKL_B.U06, WMKL_B.U08, WMKL_A.U04, WMKL_B.U05, WMKL_A.U06


Preliminary Requirements:

(in Polish) wiedza z anatomii, histologii, biologii molekularnej i biofizyki

Short description: (in Polish)

Biochemia z elementami chemii to przedmiot interdyscyplinarny, stanowiący wstęp do zajęć klinicznych i niezbędne uzupełnienie wiedzy z zakresu innych nauk podstawowych takich jak histologia, fizjologia, cytofizjologia czy biologia molekularna. Student poznaje budowę chemiczną organizmów żywych, uczy się procesów biochemicznych i energetycznych mających kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu organizmu ludzkiego. Poznanie i zrozumienie współdziałania i regulacji poszczególnych reakcji i szlaków metabolicznych ułatwi zrozumienie złożonych procesów molekularnych zachodzących w stanie zdrowia i choroby. Dodatkowym elementem praktycznym jest zapoznanie studentów z podstawami biochemii klinicznej i rozwinięcie zagadnień stanowiących wstęp do diagnostyki laboratoryjnej. W trakcie zajęć szczególną uwagę zwraca się na rozwijanie u studentów umiejętności analitycznego myślenia poprzez studium przypadków klinicznych.

Full description: (in Polish)

Biochemia z elementami chemii to przedmiot interdyscyplinarny, stanowiący wstęp do zajęć klinicznych i niezbędne uzupełnienie wiedzy z zakresu innych nauk podstawowych takich jak histologia, fizjologia, cytofizjologia czy biologia molekularna. Student nabywa zamierzone efekty uczenia się uczestnicząc w wykładach, na których zapoznaje się z zagadnieniami, następnie na seminariach są one szczegółowo dyskutowane i wyjaśniane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem, zaś na ćwiczeniach student uczy się przez doświadczanie, samodzielnie wykonując oznaczenia związane tematycznie z zagadnieniami omawianymi podczas zajęć teoretycznych. Przedmiotem zajęć w semestrze zimowym są kluczowe zagadnienia/ procesy dotyczące molekularnego funkcjonowania organizmu ludzkiego:

Budowa i funkcje związków chemicznych czynnych metabolicznie;

Podstawy enzymologii i enzymy kluczowe w metabolizmie;

Bioenergetyka, pozyskiwanie energii i utlenianie tkankowe;

Trawienie, wchłanianie i metabolizm podstawowy węglowodanów;

Przemiany związków cukrowych;

Znaczenie fizjologiczne węglowodanów;

Trawienie, wchłanianie i metabolizm podstawowy lipidów;

Przemiany glicerolofosfolipidów i fosfolipidów;

Przemiany cholesterolu i znaczenie lipoprotein;

Podsumowanie wzajemnych przemian metabolicznych węglowodanów i lipidów. - podsumowanie

Przedmiot roczny z końcową liczbą punktów ECTS 11,5 w semestrze letnim, realizowany w następującym wymiarze godzin z następujących form zajęć:

wykłady 40h

seminaria 60h

ćwiczenia 50h

Sylabus w dwóch częściach - ten dotyczy semestru zimowego

Bibliography: (in Polish)

Podręcznik wiodący (wszelkie nieścisłości są korygowane względem treści tego podręcznika):

1.Biochemia, Lippincott Illustrated Reviews, Denise R. Ferrier; wydanie 7., 2017

Literatura dodatkowa:

2. Biochemia Harpera, Murray, D.K. Granner, P.A. Mayes, V.W. Rodwell. PZWL

3. Biochemia, Podręcznik dla studentów uczelni medycznych, E. Bańkowski, Wyd. Med., Urban & Partner, Wrocław

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WMKL_B.W1. student rozumie gospodarkę wodno-elektrolitową w układach biologicznych;

WMKL_B.W2. równowagę kwasowo-zasadową, działanie buforów;

WMKL_ B.W4. zna podstawowe reakcje związków nieorganicznych i organicznych w roztworach wodnych;

WMKL_B.W10. zna budowę prostych związków organicznych wchodzących w skład makrocząsteczek obecnych w komórkach, macierzy zewnątrzkomórkowej i płynów ustrojowych;

WMKL_ B.W11-13 zna funkcje i strukturę białek (I, II, II, IV-rzędową) , lipidów, polisacharydów, nukleotydów w komórce;

WMKL_C.W47- C.W49 - C.W 51 rozumie pojęcia: potencjał oksydacyjny organizmu i stres oksydacyjny; zna enzymy biorące udział w trawieniu, mechanizm wytwarzania kwasu solnego w żołądku, rolę żółci w procesie trawienia, przebieg wchłaniania produktów trawienia; zna mechanizm działania hormonów, udział witamin w metabolizmie

WMKL_B.W15 opisuje podstawowe szlaki kataboliczne i anaboliczne, sposoby ich regulacji oraz wpływ czynników genetycznych i środowiskowych;

WMKL_B.W16 zna profile metaboliczne podstawowych narządów i układów;

WMKL_B.W29 zna zasady prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in vitro służących rozwojowi medycyny w zakresie biochemii.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Do oceny kolokwium ustnego studentów stosowane są następujące kryteria:

- Ocena bardzo dobra (5): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu bardzo dobrym

- Ocena ponad dobra (4,5): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu ponad dobrym

- Ocena dobra (4): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia

i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu dobrym

- Ocena dość dobra (3,5): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu dość dobrym

- Ocena dostateczna (3): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu dostatecznym

Egzamin testowy oceniany jest wg następujących kryteriów:

<60% pkt – niedostateczny (2);

60-67% pkt – dostateczny (3);

68-75% pkt – dość dobry (3,5);

76-83% pkt – dobry (4,0);

84-91% pkt - ponad dobry (4,5);

92-100% pkt – bardzo dobry (5).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność i przygotowanie merytoryczne na wszystkich zajęciach oraz uzyskanie minimum oceny dostatecznej (3) z każdego z czterech kolokwiów (dwa w semestrze zimowym i dwa w semestrze letnim). Student może podejść do każdego kolokwium dwukrotnie. Jeśli w drugim terminie uzyska ocenę niedostateczną - zdaje w ostatnim tygodniu zajęć w semestrze letnim ustne kolokwium wyjściowe obejmujące zakres tematów zrealizowanych w ciągu zajęć zarówno w semestrze zimowym jak i letnim - nie ma możliwości przystąpienia do kolokwium wyjściowego w innym terminie.

Na ćwiczeniach student pisze wejściówkę i jest oceniany za wykonanie danego ćwiczenia. Student musi zaliczyć wszystkie ćwiczenia, w przeciwnym razie nawet pomimo uzyskania oceny dostatecznej z kolokwiów teoretycznych, będzie niedopuszczony do egzaminu końcowego.

W przypadku gdy asystent uzna stopień przygotowania studentów do zajęć seminaryjnych za niewystarczający może przeprowadzić niezapowiedzianą kartkówkę z której uzyskanie oceny niedostatecznej jest równoznaczne z obniżeniem oceny z kolokwium następującego po kartkówce o pół stopnia.

W ramach przedmiotu nie przewidziano egzaminu w terminie zerowym.

W przypadku nieobecności na zajęciach student musi odpowiedzieć z tematu w którym nie uczestniczył u koordynatora przedmiotu lub osoby przez niego wyznaczonej.

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Anna Barańczyk-Kuźma, Beata Chełstowska
Group instructors: Anna Barańczyk-Kuźma
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aeaba31a6cb874a1cb3c95b8f23a2d25e%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ce067040-9398-48cb-97db-45efbdcf025a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Lectures - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć z biochemii jest poznanie budowy chemicznej organizmów żywych, procesów chemicznych i energetycznych zachodzących w tych organizmach, ich współdziałania i regulacji na poziomie molekularnym. Zdobyta wiedza powinna ułatwić zrozumienie mechanizmów funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach fizjologicznych i patologicznych.

Full description: (in Polish)

Budowa podstawowych związków chemicznych, mechanizm działania enzymów, utlenianie tkankowe (łańcuch oddechowy, cykl Krebsa), stres oksydacyjny; białka ich budowa i funkcje, węglowodany – budowa, przemiany glukozy, galaktozy i fruktozy, regulacja i zaburzenia, proteoglikany, glikozaminoglikany, glikoproteiny - budowa, rola; regulacja poziomu cukru we krwi i jej zaburzenia (cukrzyca).

Bibliography: (in Polish)

1.Biochemia, Lippincott Illustrated Reviews, Denise R. Ferrier; wydanie 7., 2017

2. Biochemia, Podręcznik dla studentów uczelni medycznych, E. Bańkowski, Wyd. Med., Urban & Partner, Wrocław, wydanie ostatnie

3. Biochemia Harpera, Murray, D.K. Granner, P.A. Mayes, V.W. Rodwell. PZWL, wydanie ostatnie

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wiedza z biologii, chemii, fizyki w zakresie nauczania programowego szkoły średniej

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 20 hours more information
Lectures, 20 hours more information
Seminar, 39 hours more information
Coordinators: Anna Barańczyk-Kuźma, Beata Chełstowska
Group instructors: Anna Barańczyk-Kuźma, Beata Chełstowska, Dominik Kurzydłowski, Adriana Muchowska, Maciej Sierakowski, Paulina Wilczyńska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Classes - credit
Lectures - credit
Seminar - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć z biochemii jest poznanie budowy chemicznej organizmów żywych, procesów chemicznych i energetycznych zachodzących w tych organizmach, ich współdziałania i regulacji na poziomie molekularnym. Zdobyta wiedza powinna ułatwić zrozumienie mechanizmów funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach fizjologicznych i patologicznych.

Full description: (in Polish)

Budowa podstawowych związków chemicznych, mechanizm działania enzymów, utlenianie tkankowe (łańcuch oddechowy, cykl Krebsa), stres oksydacyjny; białka ich budowa i funkcje, węglowodany – budowa, przemiany glukozy, galaktozy i fruktozy, regulacja i zaburzenia, proteoglikany, glikozaminoglikany, glikoproteiny - budowa, rola; regulacja poziomu cukru we krwi i jej zaburzenia (cukrzyca); budowa, rodzaje i metabolizm lipidów; metabolizm azotowy, zobojętnianie amoniaku; przemiany szkieletów węglowych aminokwasów - związki czynne fizjologicznie; metabolizm nukleotydów purynowych i pirymidynowych; składniki i funkcje krwi, synteza i degradacja hemu – zaburzenia; równowaga kwasowo-zasadowa i jej zaburzenia; biotransformacja ksenobiotyków; metabolizm wątroby, nerek, mięśni; regulacja metabolizmu.

Bibliography: (in Polish)

1.Biochemia, Lippincott Illustrated Reviews, Denise R. Ferrier; wydanie 7., 2017

2. Biochemia, Podręcznik dla studentów uczelni medycznych, E. Bańkowski, Wyd. Med., Urban & Partner, Wrocław, wydanie ostatnie

3. Biochemia Harpera, Murray, D.K. Granner, P.A. Mayes, V.W. Rodwell. PZWL, wydanie ostatnie

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 25 hours more information
Lectures, 20 hours more information
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Beata Chełstowska
Group instructors: Beata Chełstowska, Emilia Grosicka-Maciąg, Malwina Jędrysik, Maciej Sierakowski, Paulina Wilczyńska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Laboratory - credit
Lectures - credit
Seminar - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Biochemia z elementami chemii to przedmiot interdyscyplinarny, stanowiący wstęp do zajęć klinicznych i niezbędne uzupełnienie wiedzy z zakresu innych nauk podstawowych takich jak histologia, fizjologia, cytofizjologia czy biologia molekularna. Student poznaje budowę chemiczną organizmów żywych, uczy się procesów biochemicznych i energetycznych mających kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu organizmu ludzkiego. Poznanie i zrozumienie współdziałania i regulacji poszczególnych reakcji i szlaków metabolicznych ułatwi zrozumienie złożonych procesów molekularnych zachodzących w stanie zdrowia i choroby. Dodatkowym elementem praktycznym jest zapoznanie studentów z podstawami biochemii klinicznej i rozwinięcie zagadnień stanowiących wstęp do diagnostyki laboratoryjnej. W trakcie zajęć szczególną uwagę zwraca się na rozwijanie u studentów umiejętności analitycznego myślenia poprzez studium przypadków klinicznych.

Full description: (in Polish)

Biochemia z elementami chemii to przedmiot interdyscyplinarny, stanowiący wstęp do zajęć klinicznych i niezbędne uzupełnienie wiedzy z zakresu innych nauk podstawowych takich jak histologia, fizjologia, cytofizjologia czy biologia molekularna. Student nabywa zamierzone efekty uczenia się uczestnicząc w wykładach, na których zapoznaje się z zagadnieniami, następnie na seminariach są one szczegółowo dyskutowane i wyjaśniane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem, zaś na ćwiczeniach student uczy się przez doświadczanie, samodzielnie wykonując oznaczenia związane tematycznie z zagadnieniami omawianymi podczas zajęć teoretycznych. Przedmiotem zajęć w semestrze zimowym są kluczowe zagadnienia/ procesy dotyczące molekularnego funkcjonowania organizmu ludzkiego:

Budowa i funkcje związków chemicznych czynnych metabolicznie;

Podstawy enzymologii i enzymy kluczowe w metabolizmie;

Bioenergetyka, pozyskiwanie energii i utlenianie tkankowe;

Trawienie, wchłanianie i metabolizm podstawowy węglowodanów;

Przemiany związków cukrowych;

Znaczenie fizjologiczne węglowodanów;

Trawienie, wchłanianie i metabolizm podstawowy lipidów;

Przemiany glicerolofosfolipidów i fosfolipidów;

Przemiany cholesterolu i znaczenie lipoprotein;

Podsumowanie wzajemnych przemian metabolicznych węglowodanów i lipidów. - podsumowanie

Przedmiot roczny z końcową liczbą punktów ECTS 11,5 w semestrze letnim, realizowany w następującym wymiarze godzin z następujących form zajęć:

wykłady 40h

seminaria 60h

ćwiczenia 50h

Sylabus w dwóch częściach - ten dotyczy semestru zimowego

Bibliography: (in Polish)

Podręcznik wiodący (wszelkie nieścisłości są korygowane względem treści tego podręcznika):

1.Biochemia, Lippincott Illustrated Reviews, Denise R. Ferrier; wydanie 7., 2017

Literatura dodatkowa:

2. Biochemia Harpera, Murray, D.K. Granner, P.A. Mayes, V.W. Rodwell. PZWL

3. Biochemia, Podręcznik dla studentów uczelni medycznych, E. Bańkowski, Wyd. Med., Urban & Partner, Wrocław

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagana wiedza z wiedza z anatomii, histologii, biologii molekularnej i biofizyki

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)