Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Informatyka medyczna

General data

Course ID: WMCM-LE-IM
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Informatyka medyczna
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

W ramach przedmiotu omawiane są interdyscyplinarne (m.in. informatyczne, medyczne i prawne) aspekty wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnych w medycynie.

Full description: (in Polish)

W ramach przedmiotu poruszane są następujące zagadnienia odnoszące się do wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnych w medycynie.

1. Informacja i informatyka, transformacja cyfrowa (Internet rzeczy, cloud computing, big data)

2. Architektura systemów teleinformatycznych, ich rodzaje i rola w informatyce medycznej

3. Bazy danych - definicja, struktura i zastosowanie w informatyce medycznej

4. Sieci komputerowe i sieć Internet (architektura, protokoły)

5. Podstawy kryptografii i zabezpieczenia komunikacji elektronicznej

6. Wprowadzenie do systemu informacji w ochronie zdrowia

7. Elektroniczna dokumentacja medyczna - podstawy prawne i standardy techniczne

8. Wyszukiwanie i analiza danych medycznych - ich rola w procesach leczenia i przykłady zastosowań

9. Wykorzystanie metod statystycznych w analizie danych medycznych

10. Ochrona danych osobowych, ograniczenia jawności i tajemnice prawnie chronione oraz cyberbezpieczeństwo

Bibliography: (in Polish)

R. Tadeusiewicz, Informatyka Medyczna, Lublin 2011

R. Rudowski, Informatyka medyczna, Warszawa 2019

I. Lipowicz, M. Świerczyński, G. Szpor, Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka, Warszawa 2019

K. Świtała, Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej

C. George, D. Whitehouse, P. Duquenoy, eHealth: Legal, Ethical and Governance Challenges, Berlin Heidelberg 2013

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Na ocenę niedostateczną:

- student nie zna podstawowych ilościowych parametrów opisujących wydolność poszczególnych układów i narządów, w tym zakresów norm i czynników demograficznych wpływających na wartość tych parametrów;

- student nie zna podstawowych narzędzi informatycznych i biostatystycznych wykorzystywanych w medycynie, w tym medycznych baz danych, arkuszu kalkulacyjnych i podstaw grafiki komputerowej;

- student nie zna podstawowych metod analizy statystycznej wykorzystywane w badaniach populacyjnych i diagnostycznych.

Na ocenę dostateczną:

- student zna podstawowe ilościowe parametry opisujące wydolność poszczególnych układów i narządów, w tym zakresów norm i czynników demograficznych wpływających na wartość tych parametrów;

- student zna podstawowe narzędzia informatyczne i biostatystyczne wykorzystywane w medycynie, w tym medyczne bazy danych, arkuszu kalkulacyjnych i podstaw grafiki komputerowej;

- student zna podstawowe metody analizy statystycznej wykorzystywane w badaniach populacyjnych i diagnostycznych.

Na ocenę dobrą:

- student dobrze zna ilościowe parametry opisujące wydolność poszczególnych układów i narządów, w tym zakresów norm i czynników demograficznych wpływających na wartość tych parametrów;

- student dobrze zna podstawowe narzędzia informatyczne i biostatystyczne wykorzystywane w medycynie, w tym medyczne bazy danych, arkuszu kalkulacyjnych i podstaw grafiki komputerowej;

- student dobrze zna podstawowe metody analizy statystycznej wykorzystywane w badaniach populacyjnych i diagnostycznych.

Na ocenę bardzo dobrą:

- student posiada rozbudowaną wiedzę na temat ilościowych parametrów opisujących wydolność poszczególnych układów i narządów, w tym zakresów norm i czynników demograficznych wpływających na wartość tych parametrów;

- student posiada rozbudowaną wiedzę na temat narzędzi informatycznych i biostatystycznych wykorzystywanych w medycynie, w tym medycznych baz danych, arkuszy kalkulacyjnych i podstaw grafiki komputerowej;

- student dobrze zna podstawowe metody analizy statystycznej wykorzystywane w badaniach populacyjnych i diagnostycznych.

(W opisie ects należy uzasadnić liczbę przyznanych punktów za zaliczenie przedmiotu, szacując nakład pracy w godz. przeciętnego studenta) – punkty ECTS wg Programu

Udział w wykładzie: 15

Przygotowanie do egzaminu: 5

Literatura: 5

Liczba ECTS dla wykładu - 25h/25 = 1 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

0.5– udział w wykładach

0.5 – przygotowanie do egzaminu

Całkowita ECTS 1

Wykład-test końcowy w oparciu o materiał dydaktyczny zakresu całego przedmiotu (wykłady)

Samokształcenie;

- praca własna (np. przygotowanie do: zajęć, egzaminu; studiowanie literatury, powtarzanie materiału, aktywność na zajęciach itd.).

Test (1 termin, 18 pyt.) jednokrotnego wyboru z zakresu treści merytorycznych przedmiotu

Skala ocen w oparciu o punktację uzyskaną w teście (1 termin):

88-100 bdb

79-87 db+

70-78 db

69-65 dst+

60-64 dst

0-59 ndst

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Grażyna Szpor, Krzysztof Świtała
Group instructors: Grażyna Szpor, Krzysztof Świtała
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)