Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ból i cierpienie-ognisko światła i ciemności. Choroby wieku podeszłego.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-MON-BiC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ból i cierpienie-ognisko światła i ciemności. Choroby wieku podeszłego.
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem wykładu jest wszechstronne, uwzględniające podstawy holistycznej medycyny, przygotowanie studentów do podjęcia posługi wśród różnych kategorii osób chorych, niepełnosprawnych i starszych członków rodziny.

Pełny opis:

Na czym polega geriatryczne podejście do chorowania u osób w podeszłym wieku?

Starość i ludzie starsi w perspektywie socjologicznej.

Opieka psychoonkologiczna nad chorym w podeszłym wieku.

Zdrowie seksualne osób w wieku podeszłym

400 lat działalności Bonifratrów w leczeniu osób starszych.

Dlaczego się starzejemy?

Depresja w późnej dorosłości.

Czy można opóźnić rozwój otępienia starczego?

Stomia – opieka i pielęgnacja.

Caravaggio-Boże światło w ciemności.

Terapia wspomagająca chorób wieku podeszłego.

Od procedur medycznych po empatię i miłosierdzie w procesie leczenia.

Niedożywienie białkowo-energetyczne w geriatrii.

Depresyjne zaburzenia nastroju u osób w wieku podeszłym.

Komunikacja z pacjentem głuchym

Funkcjonowanie osób starszych po udarze.

Literatura:

Krakowiak P., Krzyżanowski D., Modlińska A. (red.), Przewlekle chory w domu, Gdańsk 2011.

Taylor E., Co powiedzieć? Jak rozmawiać z chorymi o duchowości?, Kraków 2008.

Kępiński A., Poznanie chorego, Warszawa 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć student:

EK 1 w zakresie wiedzy: zna główne zasady działalności holistycznej medycyny wobec chorych, niepełnosprawnych i starszych członków rodziny.

EK 2 w zakresie umiejętności: potrafi twórczo włączyć się w różne formy działalności medycznej i psychologicznej wobec chorych, niepełnosprawnych i starszych członków rodziny.

EK 3 w zakresie kompetencji: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Opis ECTS:

Aktywny udział ćwiczeniach: 8 godzin

Praca własna studenta: 7 godzin

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1 określany jako "zna główne zasady działalności holistycznej medycyny wobec chorych, niepełnosprawnych i starszych członków rodziny".

Na ocenę

ndst (2) - nie zna podstawowych zasad działalność holistycznej medycyny wobec chorych, niepełnosprawnych i starszych członków rodziny

dst (3) - w ograniczonym stopniu potrafi zdefiniować podstawowe zasady działalności holistycznej medycyny wobec chorych, niepełnosprawnych i starszych członków rodziny

db (4) - w dobrym stopniu, odwołując nauk pozamedycznych, potrafi zdefiniować podstawowe zasady działalności holistycznej medycyny wobec chorych, niepełnosprawnych i starszych członków rodziny

bdb (5) - wykazuje się bardzo dużą wiedzą dotyczącą zasad działalności holistycznej medycyny wobec chorych, niepełnosprawnych i starszych członków rodziny prezentując je w formie kompleksowego modelu działania

EK nr 2 określany jako "twórcze włączenie się w różne formy działalności holistycznej medycyny wobec chorych, niepełnosprawnych i starszych członków rodziny"

ndst (2) - nie potrafi twórczo włączyć się w różne formy działalności holistycznej medycyny wobec chorych, niepełnosprawnych i starszych członków rodziny

dst (3) - w ograniczonym stopniu potrafi włączyć się w różne formy działalności holistycznej medycyny wobec chorych, niepełnosprawnych i starszych członków rodziny

db (4) - w dobrym stopniu potrafi włączyć się w różne formy działalności holistycznej medycyny wobec chorych, niepełnosprawnych i starszych członków rodziny, dokonując weryfikacji tych działań pod kątem zgodności z wskazaniami nauk pozamedycznych.

bdb (5) - bardzo aktywnie włącza się w różne formy działalności holistycznej medycyny wobec chorych, niepełnosprawnych i starszych członków rodziny, inicjując nowe działania (między innymi funkcjonowanie zespołów opieki duszpasterskiej) oraz weryfikując realizowane praktyki pod kątem wskazań nauk pozamedycznych.

EK nr 3 określany jako "współdziałanie i praca w grupie oraz przyjmowanie w niej różnych ról"

ndst (2) - nie potrafi twórczo współdziałać i pracować z osobami posługującymi chorym i niepełnosprawnym i starszym członkom rodziny.

dst (3) - w ograniczonym stopniu współpracuje z osobami posługującymi chorym niepełnosprawnym i starszym członkom rodziny, zachowując się pasywnie

db (4) - w miarę dobrze współpracuje w zespołach opieki holistycznej posługującym chorym i niepełnosprawnym i starszym członkom rodziny , zachowując w nich aktywną rolę

bdb (5) - twórczo i aktywnie współpracuje w zespołach opieki holistycznej posługującym chorym i niepełnosprawnym i starszym członkom rodziny, zachowując w nich rolę przywódczą i inicjując je do podejmowania nowych form działań

Metoda weryfikacji efektów kształcenia: praca pisemna.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywna i obowiązkowa obecność w prowadzonych zajęciach oraz kolokwium końcowe obejmujące znajomość lektur i treści przedkładanych na ćwiczeniach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)