Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Data protection and medical documentation, patient rights

General data

Course ID: WMCM-LE-MON-ODDM
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Data protection and medical documentation, patient rights
Name in Polish: Ochrona danych i dokumentacja medyczna, prawa pacjenta
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

W ramach konwersatorium omówione zostaną zagadnienia odnoszące się się do problematyki ochrony danych osobowych i prowadzenia dokumentacji medycznej. Przedstawiony zostanie również katalog praw pacjentów w sektorze ochrony zdrowia.

Full description: (in Polish)

1. Prawa pacjenta

1.1. Pojęcie pacjenta

1.2. Geneza praw pacjenta - ich relacja z prawami człowieka

1.3. Omówienie katalogu praw pacjenta

2. Dokumentacja medyczna

2.1. Rola dokumentacji medycznej w funkcjonowaniu ochrony zdrowia

2.2. Prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej

3. Ochrona danych osobowych w ochronie zdrowia i tajemnice zawodów medycznych

3.1. Prywatność pacjenta a ochrona dotyczących go danych

3.2. Omówienie ograniczeń jawności funkcjonujących w sektorze ochrony zdrowia

3.3. Ochrona danych zawartych w dokumentacji medycznej

Bibliography: (in Polish)

I. Lipowicz, M. Świerczyński, G. Szpor, Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka, Warszawa 2019

K. Świtała, Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej

C. George, D. Whitehouse, P. Duquenoy, eHealth: Legal, Ethical and Governance Challenges, Berlin Heidelberg 2013

D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2016

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Na ocenę niedostateczną:

- student nie potrafi przestrzegać praw pacjenta;

- student nie potrafi działać w sposób umożliwiający unikanie błędów medycznych;

- student nie posiada wiedzy na temat prawnych aspektów prowadzenia dokumentacji medycznej i ochrony zawartych w niej danych;

Na ocenę dostateczną:

- student potrafi przestrzegać praw pacjenta;

- student potrafi działać w sposób umożliwiający unikanie błędów medycznych;

- student posiada podstawową wiedzę na temat prawnych aspektów prowadzenia dokumentacji medycznej i ochrony zawartych w niej danych.

Na ocenę dobrą:

- student potrafi przestrzegać praw pacjenta - posiadając przy tym satysfakcjonujący poziom wiedzy na temat tych instytucji;

- student potrafi działać w sposób umożliwiający unikanie błędów medycznych - posiadając satysfakcjonujący poziom wiedzy o aspektach prawnych i etycznych odnoszących się do takich zdarzeń;

- student posiada satysfakcjonujący poziom wiedzy na temat prawnych aspektów prowadzenia dokumentacji medycznej i ochrony zawartych w niej danych.

Na ocenę bardzo dobrą:

- student potrafi przestrzegać praw pacjenta - posiadając przy tym rozbudowaną wiedzę na temat tych instytucji;

- student potrafi działać w sposób umożliwiający unikanie błędów medycznych - posiadając rozbudowany poziom wiedzy o aspektach prawnych i etycznych odnoszących się do takich zdarzeń;

- student posiada rozbudowaną wiedzę na temat prawnych aspektów prowadzenia dokumentacji medycznej i ochrony zawartych w niej danych.

Punkty ECTS: 2 (50 h/2*25 h)

Udział w wykładzie: 15

Przygotowanie do egzaminu: 20

Literatura: 15

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zajęcia: Wykład, studium przypadku.

Egzamin w formie testu wiedzy.

1 – udział w wykładach

1 – przygotowanie do egzaminu

Całkowita ECTS 2

Wykład-test końcowy w oparciu o materiał dydaktyczny zakresu całego przedmiotu (wykłady)

Samokształcenie;

- praca własna (np. przygotowanie do: zajęć, egzaminu; studiowanie literatury, powtarzanie materiału, aktywność na zajęciach itd.).

Test (1 termin, 10 pyt.) jednokrotnego wyboru z zakresu treści merytorycznych przedmiotu

Skala ocen w oparciu o punktację uzyskaną w teście (1 termin):

89-100 bdb

79-88 db+

70-78 db

69-65 dst+

60-64 dst

0-59 ndst

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)