Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Psychologia medyczna

General data

Course ID: WMCM-LE-PM-sem
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0912) Medicine The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: (unknown)
Name in Polish: Psychologia medyczna
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

WMKL_D.W06

WMKL_D.W12

WMKL_D.W15

WMKL_D.W18

WMKL_D.W19

WMKL_D.U02

WMKL_D.U10

WMKL_D.U11

WMKL_D.U12


Short description: (in Polish)

W trakcie zajęć studenci zostaną zapoznani z najważniejszymi aspektami psychologicznego funkcjonowania osób chorych przewlekle. Pierwsza część zajęć poświęcona będzie czynnikom psychologicznym, medycznym i społecznym, które są istotne w procesie adaptacji do życia z chorobą przewlekłą. Dalsza część zajęć poświęcona będzie aspektom klinicznym, w tym objawom psychopatologicznym występującym w przebiegu chorób somatycznych. W trakcie zajęć odbędą się też spotkania o charakterze warsztatowym poświęcone m.in. komunikacji z pacjentem czy komunikacji diagnozy.

Full description: (in Polish)

W trakcie zajęć studenci zostaną zapoznani z najważniejszymi aspektami psychologicznego funkcjonowania osób chorych przewlekle. Pierwsza część zajęć poświęcona będzie czynnikom psychologicznym, medycznym i społecznym, które są istotne w procesie adaptacji do życia z chorobą przewlekłą. Dalsza część zajęć poświęcona będzie aspektom klinicznym, w tym objawom psychopatologicznym występującym w przebiegu chorób somatycznych. W trakcie zajęć odbędą się też spotkania o charakterze warsztatowym poświęcone m.in. komunikacji z pacjentem czy komunikacji diagnozy.

Poniżej lista tematów omawianych w trakcie zajęć:

Zajęcia 1: Zajęcia organizacyjne

Zajęcia 2: Stres i radzenie sobie ze stresem choroby

Zajęcia 3: Modele adaptacji do choroby przewlekłej

Zajęcia 4: Rola czynników psychospołecznych (zasobów i przekonań) w procesie adaptacji do chorób przewlekłych

Zajęcia 5: Negatywne wskaźniki adaptacji do choroby przewlekłej: objawy depresyjne

Zajęcia 6: Negatywne wskaźniki adaptacji do choroby przewlekłej: objawy lękowe

Zajęcia 7: Compliance - co może odpowiadać za lepszą współpracę lekarz – pacjent?

Zajęcia 8: Zaburzenia funkcjonowania poznawczego w wybranych chorobach przewlekłych

Zajęcia 9: Zaburzenia psychotyczne w przebiegu chorób przewlekłych

Zajęcia 10: Uzależnienia

Zajęcia 11: Zaburzenia somatyzacyjne

Zajęcia 12: Komunikacja z pacjentem

Zajęcia 13: Terminalne fazy choroby oraz psychoonkologia

Zajęcia 14: Powtórzenie

Zajęcia 15: Kolokwium

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa

• Jakubowska-Winecka, A. i Włodarczyk, D.(2007). Psychologia w Praktyce Medycznej.

• Pużyński, S., & Wciórka, J. (2000). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Kraków-Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius.

• Pużyński, S., Wciórka, J., Vesalius, U. W. M., & i Neurologii, I. P. (Eds.). (2008). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10: opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius. Fundacja Zdrowia Publicznego.

• American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub.

Literatura uzupełniająca:

Maes, S., Leventhal, H., & Ridder, D. (1996). Coping with chronic diseases.. Handbook of Coping: Theory, Research, Applications.

Wytrychiewicz, K., Pankowski, D., Janowski, K., Benoit, C. E., Bargiel‐Matusiewicz, K., Pisula, E., & Walicka, M. (2020). The role of beliefs about the impact of illness on fertility and close relationships for psychopathological symptoms in women treated for hypothyroidism. Journal of Clinical Psychology, 76(12), 2314-2328.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Ma wiedzę na temat znaczenia psychiki człowieka dla zdrowia somatycznego

Identyfikuje problemy wynikające z niepełnosprawności i choroby przewlekłej

Rozpoznaje psychospołeczne czynniki ryzyka zdrowotnego

Charakteryzuje mechanizmy wywołujące, objawy i skutki stresu

Potrafi zidentyfikować objawy psychopatologiczne współwystępujące z chorobami somatycznymi

Potrafi wyjaśnić pacjentowi istotę jego dolegliwości i uzasadnić decyzję o sposobie dalszego postępowania

Potrafi rozpoznać psychospołeczne czynniki ryzyka dla zdrowia

Potrafi komunikować się z osobami chorymi somatycznie i niepełnosprawnymi

Potrafi rozpoznać podstawowe objawy zaburzeń psychicznych

Zna znaczenie profesjonalnego postępowania przestrzegania zasad etyki zawodowej, holistycznego podejścia do pacjenta

Dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta

Posiada umiejętność działania w warunkach stresu i niepewności

Udział w seminarium - 30 godz.

Praca własna- 5 godz. - przygotowanie się do zajęć, zaliczeń

Sumaryczne obciążenie studenta pracą - 35 godz. = 1 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Podstawą zaliczenia jest przygotowanie prezentacji na wybrany temat (lista tematów wraz z miejscem na zapisanie się będzie udostępniona w Teams). Osoba, która przygotowała i zaprezentowała podczas zajęć: ocena dst

Osoba, która przygotuje prezentacje może dostać wyższą ocenę poprzez przystąpienie do kolokwium (ostatnie zajęcia). Kolokwium składać się będzie z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Progi procentowe w przypadku kolokwium wyglądają następująco:

60-70% - 3+ (dst+)

71 - 80% - 4 (db)

81-90% - 4+ (db+)

>90% - 5 (bdb)

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Daniel Pankowski
Group instructors: Daniel Pankowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

W trakcie zajęć studenci zostaną zapoznani z najważniejszymi aspektami psychologicznego funkcjonowania osób chorych przewlekle. Pierwsza część zajęć poświęcona będzie czynnikom psychologicznym, medycznym i społecznym, które są istotne w procesie adaptacji do życia z chorobą przewlekłą. Dalsza część zajęć poświęcona będzie aspektom klinicznym, w tym objawom psychopatologicznym występującym w przebiegu chorób somatycznych. W trakcie zajęć odbędą się też spotkania o charakterze warsztatowym poświęcone m.in. komunikacji z pacjentem czy komunikacji diagnozy.

Full description: (in Polish)

W trakcie zajęć studenci zostaną zapoznani z najważniejszymi aspektami psychologicznego funkcjonowania osób chorych przewlekle. Pierwsza część zajęć poświęcona będzie czynnikom psychologicznym, medycznym i społecznym, które są istotne w procesie adaptacji do życia z chorobą przewlekłą. Dalsza część zajęć poświęcona będzie aspektom klinicznym, w tym objawom psychopatologicznym występującym w przebiegu chorób somatycznych. W trakcie zajęć odbędą się też spotkania o charakterze warsztatowym poświęcone m.in. komunikacji z pacjentem czy komunikacji diagnozy.

Poniżej lista tematów omawianych w trakcie zajęć:

Zajęcia 1: Zajęcia organizacyjne

Zajęcia 2: Stres i radzenie sobie ze stresem choroby

Zajęcia 3: Modele adaptacji do choroby przewlekłej

Zajęcia 4: Rola czynników psychospołecznych (zasobów i przekonań) w procesie adaptacji do chorób przewlekłych

Zajęcia 5: Negatywne wskaźniki adaptacji do choroby przewlekłej: objawy depresyjne

Zajęcia 6: Negatywne wskaźniki adaptacji do choroby przewlekłej: objawy lękowe

Zajęcia 7: Compliance - co może odpowiadać za lepszą współpracę lekarz – pacjent?

Zajęcia 8: Zaburzenia funkcjonowania poznawczego w wybranych chorobach przewlekłych

Zajęcia 9: Zaburzenia psychotyczne w przebiegu chorób przewlekłych

Zajęcia 10: Uzależnienia

Zajęcia 11: Zaburzenia somatyzacyjne

Zajęcia 12: Komunikacja z pacjentem

Zajęcia 13: Terminalne fazy choroby oraz psychoonkologia

Zajęcia 14: Powtórzenie

Zajęcia 15: Kolokwium

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa

• Jakubowska-Winecka, A. i Włodarczyk, D.(2007). Psychologia w Praktyce Medycznej.

• Pużyński, S., & Wciórka, J. (2000). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Kraków-Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius.

• Pużyński, S., Wciórka, J., Vesalius, U. W. M., & i Neurologii, I. P. (Eds.). (2008). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10: opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius. Fundacja Zdrowia Publicznego.

• American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub.

Literatura uzupełniająca:

Maes, S., Leventhal, H., & Ridder, D. (1996). Coping with chronic diseases.. Handbook of Coping: Theory, Research, Applications.

Wytrychiewicz, K., Pankowski, D., Janowski, K., Benoit, C. E., Bargiel‐Matusiewicz, K., Pisula, E., & Walicka, M. (2020). The role of beliefs about the impact of illness on fertility and close relationships for psychopathological symptoms in women treated for hypothyroidism. Journal of Clinical Psychology, 76(12), 2314-2328.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)