Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pomoc społeczna w systemie opieki zdrowotnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-PSwSOZ-fak
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pomoc społeczna w systemie opieki zdrowotnej
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru-kierunek lekarski
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WBKL_B.W33;WBKL_G.W04;WBKL_G.W06;WBKL_G.U03.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie uniwersum form i świadczeń pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem tych z nich, które mogą pomóc pacjentom, a tym samym, o których postuluje się, aby wiedzę posiadali także lekarze i pielęgniarki.

Pełny opis:

Współcześnie w coraz większej liczbie szpitali zatrudnienie znajdują pracownicy socjalni, których zadaniem jest współpraca z lekarzami i pielęgniarkami. Niemniej jest jeszcze wiele placówek ochrony zdrowia, w których brakuje takich pracowników, a częściowo ich zadania zmuszeni są wykonywać pracownicy służby zdrowia. Chodzi nie tylko o potrzebę prostego poradnictwa w zakresie dostępnych świadczeń pozaszpitalnych, ale wymóg proaktywnej postawy względem pacjenta, której celem jest długofalowe zadbanie o potrzeby osoby leczonej. Nie chodzi oczywiście o zastępowanie w pracy pracowników socjalnych, ale o orientację w systemie pomocy społecznej, który może działać uzupełniająco względem procesów leczniczych. Świadomość o instytucjach pomocy społecznej pozwoli przyszłym lekarzom i pielęgniarkom kierować uwagę swoich pacjentów na właściwe sytuacyjnie i uzupełniające – względem medycznych – form pomocy, a tym samym przyczyni się do poprawy ogólnego stanu istotnej grupy pacjentów ubogich, wykluczonych społecznie lub w trudnej sytuacji życiowej.

Celem przedmiotu jest poznanie uniwersum form i świadczeń pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem tych z nich, które mogą pomóc pacjentom, a tym samym, o których postuluje się, aby wiedzę posiadali także lekarze i pielęgniarki.

Literatura:

Podstawowa:

I. Sierpowska (red.), Pomoc społeczna. Meritum, wyd. 2, Warszawa 2022.

Uzupełniająca:

S. Nitecki, Dom pomocy społecznej. Kierowanie i umieszczanie osób ustalanie odpłatności za pobyt, Warszawa 2023.

I. Sierpowska, Pomoc społeczna. Komentarz, wyd. 6, Warszawa 2023.

M. Kasprzak, J. Nowicka, Pomoc społeczna, Komentarz do ustawy, Warszawa 2023

M. Małecka-Łyszczek, R. Mędrzycki, Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej, Warszawa 2021

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WBKL_B.W33. zna możliwości pomocy społecznej, jako „narzędzia” wspomagania pracy lekarza;

WBKL_G.W04. zna pojęcie pomocy społecznej, jego cele, zadania, a także strukturę i organizację pomocy społecznej na poziomie krajowym oraz wpływ tych uwarunkowań na możliwości ochrony zdrowia;

WBKL_G.W06. zna regulacje prawne dotyczące pomocy społecznej;

WBKL_G.U03. potrafi wyjaśnić osobom korzystającym ze świadczeń medycznych ich podstawowe uprawnienia oraz podstawy prawne udzielania form pomocy społecznej;

OPIS ECTS (3pkt)

Udział w wykładzie: 15h

Praca własna: 30h

Przygotowanie do zaliczenia: 30h

Konsultacje: 5h

RAZEM: 80h

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne zaliczenie

WBKL_B.W33;WBKL_G.W04;WBKL_G.W06;WBKL_G.U03; – oceniane w skali od 2-5

Test jednokrotnego wyboru (w każdym pytaniu cztery odpowiedzi; a, b, c, d) składający się z 30 pytań. Ocenianie w skali:

27-30 5 (bdb)

24-26 4,5 (db+)

21-23 4 (db)

18-20 3,5 (dst+)

15-17 3 (dst)

<15 2 (ndst)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Mędrzycki
Prowadzący grup: Radosław Mędrzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS (3pkt)

Udział w wykładzie: 15h

Praca własna: 30h

Przygotowanie do zaliczenia: 30h

Konsultacje: 5h

RAZEM: 80h


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie uniwersum form i świadczeń pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem tych z nich, które mogą pomóc pacjentom, a tym samym, o których postuluje się, aby wiedzę posiadali także lekarze i pielęgniarki.

Pełny opis:

Współcześnie w coraz większej liczbie szpitali zatrudnienie znajdują pracownicy socjalni, których zadaniem jest współpraca z lekarzami i pielęgniarkami. Niemniej jest jeszcze wiele placówek ochrony zdrowia, w których brakuje takich pracowników, a częściowo ich zadania zmuszeni są wykonywać pracownicy służby zdrowia. Chodzi nie tylko o potrzebę prostego poradnictwa w zakresie dostępnych świadczeń pozaszpitalnych, ale wymóg proaktywnej postawy względem pacjenta, której celem jest długofalowe zadbanie o potrzeby osoby leczonej. Nie chodzi oczywiście o zastępowanie w pracy pracowników socjalnych, ale o orientację w systemie pomocy społecznej, który może działać uzupełniająco względem procesów leczniczych. Świadomość o instytucjach pomocy społecznej pozwoli przyszłym lekarzom i pielęgniarkom kierować uwagę swoich pacjentów na właściwe sytuacyjnie i uzupełniające – względem medycznych – form pomocy, a tym samym przyczyni się do poprawy ogólnego stanu istotnej grupy pacjentów ubogich, wykluczonych społecznie lub w trudnej sytuacji życiowej.

Celem przedmiotu jest poznanie uniwersum form i świadczeń pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem tych z nich, które mogą pomóc pacjentom, a tym samym, o których postuluje się, aby wiedzę posiadali także lekarze i pielęgniarki.

Literatura:

Podstawowa:

I. Sierpowska (red.), Pomoc społeczna. Meritum, wyd. 2, Warszawa 2022.

Uzupełniająca:

S. Nitecki, Dom pomocy społecznej. Kierowanie i umieszczanie osób ustalanie odpłatności za pobyt, Warszawa 2023.

I. Sierpowska, Pomoc społeczna. Komentarz, wyd. 6, Warszawa 2023.

M. Kasprzak, J. Nowicka, Pomoc społeczna, Komentarz do ustawy, Warszawa 2023

M. Małecka-Łyszczek, R. Mędrzycki, Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej, Warszawa 2021

Wymagania wstępne:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)