Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Pomoc społeczna w systemie opieki zdrowotnej

General data

Course ID: WMCM-LE-PSwSOZ-fak
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Pomoc społeczna w systemie opieki zdrowotnej
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups: (in Polish) Zajęcia fakultatywne do wyboru-kierunek lekarski
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak wymagań.

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest poznanie uniwersum form i świadczeń pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem tych z nich, które mogą pomóc pacjentom, a tym samym, o których postuluje się, aby wiedzę posiadali także lekarze i pielęgniarki.

Full description: (in Polish)

Współcześnie w coraz większej liczbie szpitali zatrudnienie znajdują pracownicy socjalni, których zadaniem jest współpraca z lekarzami i pielęgniarkami. Niemniej jest jeszcze wiele placówek ochrony zdrowia, w których brakuje takich pracowników, a częściowo ich zadania zmuszeni są wykonywać pracownicy służby zdrowia. Chodzi nie tylko o potrzebę prostego poradnictwa w zakresie dostępnych świadczeń pozaszpitalnych, ale wymóg proaktywnej postawy względem pacjenta, której celem jest długofalowe zadbanie o potrzeby osoby leczonej. Nie chodzi oczywiście o zastępowanie w pracy pracowników socjalnych, ale o orientację w systemie pomocy społecznej, który może działać uzupełniająco względem procesów leczniczych. Świadomość o instytucjach pomocy społecznej pozwoli przyszłym lekarzom i pielęgniarkom kierować uwagę swoich pacjentów na właściwe sytuacyjnie i uzupełniające – względem medycznych – form pomocy, a tym samym przyczyni się do poprawy ogólnego stanu istotnej grupy pacjentów ubogich, wykluczonych społecznie lub w trudnej sytuacji życiowej.

Celem przedmiotu jest poznanie uniwersum form i świadczeń pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem tych z nich, które mogą pomóc pacjentom, a tym samym, o których postuluje się, aby wiedzę posiadali także lekarze i pielęgniarki.

Bibliography: (in Polish)

Podstawowa:

I. Sierpowska (red.), Pomoc społeczna. Meritum, wyd. 2, Warszawa 2022.

Uzupełniająca:

S. Nitecki, Dom pomocy społecznej. Kierowanie i umieszczanie osób ustalanie odpłatności za pobyt, Warszawa 2023.

I. Sierpowska, Pomoc społeczna. Komentarz, wyd. 6, Warszawa 2023.

M. Kasprzak, J. Nowicka, Pomoc społeczna, Komentarz do ustawy, Warszawa 2023

M. Małecka-Łyszczek, R. Mędrzycki, Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej, Warszawa 2021

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WBKL_B.W33. zna możliwości pomocy społecznej, jako „narzędzia” wspomagania pracy lekarza;

WBKL_G.W04. zna pojęcie pomocy społecznej, jego cele, zadania, a także strukturę i organizację pomocy społecznej na poziomie krajowym oraz wpływ tych uwarunkowań na możliwości ochrony zdrowia;

WBKL_G.W06. zna regulacje prawne dotyczące pomocy społecznej;

WBKL_G.U03. potrafi wyjaśnić osobom korzystającym ze świadczeń medycznych ich podstawowe uprawnienia oraz podstawy prawne udzielania form pomocy społecznej;

OPIS ECTS (3pkt)

Udział w wykładzie: 15h

Praca własna: 30h

Przygotowanie do zaliczenia: 30h

Konsultacje: 5h

RAZEM: 80h

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Pisemne zaliczenie

WBKL_B.W33;WBKL_G.W04;WBKL_G.W06;WBKL_G.U03; – oceniane w skali od 2-5

Test jednokrotnego wyboru (w każdym pytaniu cztery odpowiedzi; a, b, c, d) składający się z 30 pytań. Ocenianie w skali:

27-30 5 (bdb)

24-26 4,5 (db+)

21-23 4 (db)

18-20 3,5 (dst+)

15-17 3 (dst)

<15 2 (ndst)

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 15 hours more information
Coordinators: Radosław Mędrzycki
Group instructors: Radosław Mędrzycki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) OPIS ECTS (3pkt)

Udział w wykładzie: 15h

Praca własna: 30h

Przygotowanie do zaliczenia: 30h

Konsultacje: 5h

RAZEM: 80h


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest poznanie uniwersum form i świadczeń pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem tych z nich, które mogą pomóc pacjentom, a tym samym, o których postuluje się, aby wiedzę posiadali także lekarze i pielęgniarki.

Full description: (in Polish)

Współcześnie w coraz większej liczbie szpitali zatrudnienie znajdują pracownicy socjalni, których zadaniem jest współpraca z lekarzami i pielęgniarkami. Niemniej jest jeszcze wiele placówek ochrony zdrowia, w których brakuje takich pracowników, a częściowo ich zadania zmuszeni są wykonywać pracownicy służby zdrowia. Chodzi nie tylko o potrzebę prostego poradnictwa w zakresie dostępnych świadczeń pozaszpitalnych, ale wymóg proaktywnej postawy względem pacjenta, której celem jest długofalowe zadbanie o potrzeby osoby leczonej. Nie chodzi oczywiście o zastępowanie w pracy pracowników socjalnych, ale o orientację w systemie pomocy społecznej, który może działać uzupełniająco względem procesów leczniczych. Świadomość o instytucjach pomocy społecznej pozwoli przyszłym lekarzom i pielęgniarkom kierować uwagę swoich pacjentów na właściwe sytuacyjnie i uzupełniające – względem medycznych – form pomocy, a tym samym przyczyni się do poprawy ogólnego stanu istotnej grupy pacjentów ubogich, wykluczonych społecznie lub w trudnej sytuacji życiowej.

Celem przedmiotu jest poznanie uniwersum form i świadczeń pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem tych z nich, które mogą pomóc pacjentom, a tym samym, o których postuluje się, aby wiedzę posiadali także lekarze i pielęgniarki.

Bibliography: (in Polish)

Podstawowa:

I. Sierpowska (red.), Pomoc społeczna. Meritum, wyd. 2, Warszawa 2022.

Uzupełniająca:

S. Nitecki, Dom pomocy społecznej. Kierowanie i umieszczanie osób ustalanie odpłatności za pobyt, Warszawa 2023.

I. Sierpowska, Pomoc społeczna. Komentarz, wyd. 6, Warszawa 2023.

M. Kasprzak, J. Nowicka, Pomoc społeczna, Komentarz do ustawy, Warszawa 2023

M. Małecka-Łyszczek, R. Mędrzycki, Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej, Warszawa 2021

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)