Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Searching, evaluating and interpreting scientific research results

General data

Course ID: WMCM-LE-WOiIWBN-fak
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Searching, evaluating and interpreting scientific research results
Name in Polish: Wyszukiwanie, ocena i interpretacja wyników badań naukowych
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie wyszukiwania, oceny i interpretacji wyników badań naukowych (medycyna oparta na faktach; EBM); planowania i wykonywania badań naukowych, interpretacji wyników, wyciągania wniosków

Full description: (in Polish)

Student powinien nabyć wiedzę z zakresu: zasad prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in vitro służących rozwojowi medycyny; podstaw medycyny opartej na dowodach.

Student powinien umieć: korzystać z baz danych, w tym internetowych, i wyszukuje potrzebną informację za pomocą dostępnych narzędzi; wyjaśniać różnice między badaniami prospektywnymi i retrospektywnymi, randomizowanymi i kliniczno-kontrolnymi, opisami przypadków i badaniami eksperymentalnymi oraz szeregować je według wiarygodności i jakości dowodów naukowych; planować i wykonywać proste badanie naukowe oraz interpretować jego wyniki i wyciągać wnioski; posługiwać się informatorami farmaceutycznymi i bazami danych o produktach leczniczych; krytycznie analizować piśmiennictwo medyczne, w tym w języku angielskim, oraz wyciągać wnioski w oparciu o dostępną literaturę.

Student powinien nabyć kompetencje społeczne w zakresie: posiadania świadomości własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

Badania kliniczne. Organizacja, nadzór, monitorowanie; Stowarzyszenie na Rzecz DObrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce; 2004; red. M Walter; wyd.: OINPHARMA Sp. z o.o.

Pomysł —badanie —publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych. Gdański Uniwersytet Medyczny 2015

Interpreting Biomedical Science; Experiment, Evidence, and Belief. Author(s): Ülo Maivali; 2015 Elsevier Inc.; ISBN: 978-0-12-418689-7

Literatura uzupełniająca:

Skurvydas A. New methodology in biomedical science: methodological errors in classical science. Medicina (Kaunas). 2005;41(1):7-16. Review.

Piśmiennictwo w formie artykułów naukowych, publikacji na portalach internetowych, przekazywane przez prowadzącego podczas zajęć

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza

B.W34.

zna zasady prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in vitro służących rozwojowi medycyny Umiejętności

B.U11.

korzysta z baz danych, w tym internetowych, i wyszukuje potrzebną informację za pomocą dostępnych narzędzi

B.U13.

wyjaśnia różnice między badaniami prospektywnymi i retrospektywnymi, randomizowanymi i kliniczno-kontrolnymi, opisami przypadków i badaniami eksperymentalnymi oraz szereguje je według wiarygodności i jakości dowodów naukowych

B.U14.

planuje i wykonuje proste badanie naukowe oraz interpretuje jego wyniki i wyciąga wnioski

C.U17.

posługuje się informatorami farmaceutycznymi i bazami danych o produktach leczniczych

D.W.20.

zna podstawy medycyny opartej na dowodach

D.U17.

krytycznie analizuje piśmiennictwo medyczne, w tym w języku angielskim, oraz wyciąga wnioski w oparciu o dostępną literaturę Kompetencje społeczne

K.04

posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się

Udział w zajęciach: 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia, praca samodzielna w ramach poszczególnych tematów: 30 godz.

Liczba ECTS (30 godz. / 30(25) godz. = 1 ECTS): 2

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Osiągnięcie efektów kształcenia będzie sprawdzane w formie zaliczenia na ocenę.

Zaliczenie będzie polegało na rozwiązaniu 5 zadań, dotyczących tematyki konwersatoorium.

ocena niedostateczna (ndst. -2)

student nie posiada wiedzy, umiejętności i kompetencji przewidzianych w efektach kształcenia.

ocena dostateczna (dst.: 3)

student posiada niewielką wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie przewidzianym w efektach kształcenia.

ocena dobra (db.: 4)

student posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie przewidzianym w efektach kształcenia.

ocena bardzo dobra (bdb.: 5)

student posiada pełną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie przewidzianym w efektach kształcenia.

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)