Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Biofizyka

General data

Course ID: WMCM-LEN-BF-sem
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Biofizyka
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

WMKL_B.W05, WMKL_B.W06, WMKL_B.W07, WMKL_B.W08, WMKL_B.W09

Short description: (in Polish)

Celem nauczania przedmiotu biofizyka jest:

1. Zdobycie podstawowej wiedzy nt. biofizycznych podstaw budowy i funkcjonowania podstawowych struktur komórkowych, narządów oraz organizmu, jako całości.

2. Nabycie zdolności do interpretowania i rozumienia podstawowych zjawisk fizycznych zachodzących w organizmach żywych

3. Zdobycie podstawowej wiedzy nt. mechanizmu działania i wpływu czynników fizycznych na organizm

4. Zapoznanie z fizycznymi podstawami działania aparatury do diagnostyki i terapii

5. Zdobycie wiedzy nt. sposobu prowadzenia eksperymentów naukowych, w tym zapoznanie z obsługą prostych przyrządów pomiarowych i podstawami rachunku błędów.

6. Zdobycie umiejętności samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków

Full description: (in Polish)

Zajęcia prowadzone w formie seminariów pozwolą studentowi w sposób praktyczny zweryfikować wiedzę zdobytą na wykładach oraz rozszerzyć ją min. zapoznać się z zasadami działania: narządów i układów narządów oraz aparatury i metod diagnostycznych i terapeutycznych, u podstaw działania, których leżą prawa fizyki.

Seminaria wygłaszane przez studentówpozwalają na pogłębienie tematyki omawianej na wykładach.

Zakres tematów:

1. Biofizyka – historia, zakres zainteresowań, Wielkości fizyczne i ich jednostki, pomiar, błąd pomiarowy

2. Podstawy termodynamiki; przydatność termodynamiki do opisu układów żywych. Zmiany stanu skupienia. Termoregulacja w organizmie człowieka.

3. Oddziaływanie prądu elektrycznego i pól elektromagnetycznych na organizm człowieka, oddziaływanie temperatury, wilgotności, ciśnienia.

4. Promieniowanie niejonizujące (w tym laserowe)

5. Elementy biofizyki molekularnej. Błony biologiczne i transport przez błony.

6. Biofizyka układów: ruchu, nerwowego, krążenia i oddechowego

7. Biofizyka narządu słuchu – elementy akustyki,

8. Biofizyka narządu wzroku – elementy optyki

9. Promieniowanie jonizujące. Diagnostyka i medycyna nuklearna

10. Podstawy fizyczne metod diagnostycznych i terapeutycznych:

Bibliography: (in Polish)

Podstawowa

1. F. Jaroszyk (red.), „Biofizyka – podręcznik dla studentów”, PZWL, Warszawa, 2008

2. Hrynkiewicz, E. Rokita, „Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii”, PWN, Warszawa, 2000

Uzupełniająca

1. Pilawski – Podstawy biofizyki, PZWL, Warszawa, 1985

2. Z. Jóźwiak, G. Bartosz, „Biofizyka. Wybrane zagadnienia z ćwiczeniami”, PWN, Warszawa, 2005

3. G. Ślósarek, „Biofizyka molekularna, Zjawiska Instrumenty Modelowanie”, PWN, Warszawa, 2011

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

- prawa fizyczne opisujące przepływ cieczy i czynniki wpływające na opór naczyniowy przepływu krwi;

- naturalne i sztuczne źródła promieniowania jonizującego oraz jego oddziaływanie z materią;

- fizykochemiczne i molekularne podstawy działania narządów zmysłów; układów organizmu człowieka, w tym układu krążenia, układu oddechowego oraz podstawy pobudzenia i przewodzenia w układzie nerwowym

- fizyczne podstawy nieinwazyjnych metod obrazowania;

- fizyczne podstawy wybranych technik terapeutycznych, w tym ultradźwięków i naświetlań;

- zasady prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in vitro służących rozwojowi medycyny.

- struktury I-, II-, III- i IV-rzędową białek i struktury I- i II-rzędową DNA oraz strukturę chromatyny;

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

- wykorzystywać znajomość praw fizyki do wyjaśnienia wpływu czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, przyspieszenie, ciśnienie, pole elektromagnetyczne i promieniowanie jonizujące, na organizm i jego elementy;

szkodliwość dawki promieniowania jonizującego i stosować się do zasad ochrony radiologicznej;

- obsługiwać proste przyrządy pomiarowe i oceniać dokładność wykonywanych pomiarów;

- korzystać z baz danych, w tym internetowych, i wyszukiwać potrzebne informacje za pomocą dostępnych narzędzi;

SEMINARIA 30 godz – 1 ECTS, w tym:

Udział w seminariach 10 godz, przygotowanie prezentacji 20 godz;

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Opracowanie zadanych tematów przez studenta z prezentacją, uzupełnienie wiedzy przez wykładowcę, dialog student – wykładowca, dyskusja w grupach, analiza literatury, samodzielne dochodzenie do wiedzy, metody aktywizujące, konsultacje.

Prezentacja online

Zaliczenie

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)