Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Biofizyka

General data

Course ID: WMCM-LEN-BF-sem
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Biofizyka
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

WMKL_B.W05, WMKL_B.W06, WMKL_B.W07, WMKL_B.W08, WMKL_B.W09

Short description: (in Polish)

Celem nauczania przedmiotu biofizyka jest:

1. Zdobycie podstawowej wiedzy nt. biofizycznych podstaw budowy i funkcjonowania podstawowych struktur komórkowych, narządów oraz organizmu, jako całości.

2. Nabycie zdolności do interpretowania i rozumienia podstawowych zjawisk fizycznych zachodzących w organizmach żywych

3. Zdobycie podstawowej wiedzy nt. mechanizmu działania i wpływu czynników fizycznych na organizm

4. Zapoznanie z fizycznymi podstawami działania aparatury do diagnostyki i terapii

5. Zdobycie wiedzy nt. sposobu prowadzenia eksperymentów naukowych, w tym zapoznanie z obsługą prostych przyrządów pomiarowych i podstawami rachunku błędów.

6. Zdobycie umiejętności samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków

Full description: (in Polish)

Zajęcia prowadzone w formie seminariów pozwolą studentowi w sposób praktyczny zweryfikować wiedzę zdobytą na wykładach oraz rozszerzyć ją min. zapoznać się z zasadami działania: narządów i układów narządów oraz aparatury i metod diagnostycznych i terapeutycznych, u podstaw działania, których leżą prawa fizyki.

Seminaria wygłaszane przez studentówpozwalają na pogłębienie tematyki omawianej na wykładach.

Zakres tematów:

1. Biofizyka – historia, zakres zainteresowań, Wielkości fizyczne i ich jednostki, pomiar, błąd pomiarowy

2. Podstawy termodynamiki; przydatność termodynamiki do opisu układów żywych. Zmiany stanu skupienia. Termoregulacja w organizmie człowieka.

3. Oddziaływanie prądu elektrycznego i pól elektromagnetycznych na organizm człowieka, oddziaływanie temperatury, wilgotności, ciśnienia.

4. Promieniowanie niejonizujące (w tym laserowe)

5. Elementy biofizyki molekularnej. Błony biologiczne i transport przez błony.

6. Biofizyka układów: ruchu, nerwowego, krążenia i oddechowego

7. Biofizyka narządu słuchu – elementy akustyki,

8. Biofizyka narządu wzroku – elementy optyki

9. Promieniowanie jonizujące. Diagnostyka i medycyna nuklearna

10. Podstawy fizyczne metod diagnostycznych i terapeutycznych:

Bibliography: (in Polish)

Podstawowa

1. F. Jaroszyk (red.), „Biofizyka – podręcznik dla studentów”, PZWL, Warszawa, 2008

2. Hrynkiewicz, E. Rokita, „Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii”, PWN, Warszawa, 2000

Uzupełniająca

1. Pilawski – Podstawy biofizyki, PZWL, Warszawa, 1985

2. Z. Jóźwiak, G. Bartosz, „Biofizyka. Wybrane zagadnienia z ćwiczeniami”, PWN, Warszawa, 2005

3. G. Ślósarek, „Biofizyka molekularna, Zjawiska Instrumenty Modelowanie”, PWN, Warszawa, 2011

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

- prawa fizyczne opisujące przepływ cieczy i czynniki wpływające na opór naczyniowy przepływu krwi;

- naturalne i sztuczne źródła promieniowania jonizującego oraz jego oddziaływanie z materią;

- fizykochemiczne i molekularne podstawy działania narządów zmysłów; układów organizmu człowieka, w tym układu krążenia, układu oddechowego oraz podstawy pobudzenia i przewodzenia w układzie nerwowym

- fizyczne podstawy nieinwazyjnych metod obrazowania;

- fizyczne podstawy wybranych technik terapeutycznych, w tym ultradźwięków i naświetlań;

- zasady prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in vitro służących rozwojowi medycyny.

- struktury I-, II-, III- i IV-rzędową białek i struktury I- i II-rzędową DNA oraz strukturę chromatyny;

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

- wykorzystywać znajomość praw fizyki do wyjaśnienia wpływu czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, przyspieszenie, ciśnienie, pole elektromagnetyczne i promieniowanie jonizujące, na organizm i jego elementy;

szkodliwość dawki promieniowania jonizującego i stosować się do zasad ochrony radiologicznej;

- obsługiwać proste przyrządy pomiarowe i oceniać dokładność wykonywanych pomiarów;

- korzystać z baz danych, w tym internetowych, i wyszukiwać potrzebne informacje za pomocą dostępnych narzędzi;

SEMINARIA 30 godz – 1 ECTS, w tym:

Udział w seminariach 10 godz, przygotowanie prezentacji 20 godz;

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Opracowanie zadanych tematów przez studenta z prezentacją, uzupełnienie wiedzy przez wykładowcę, dialog student – wykładowca, dyskusja w grupach, analiza literatury, samodzielne dochodzenie do wiedzy, metody aktywizujące, konsultacje.

Prezentacja online

Zaliczenie

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 10 hours more information
Coordinators: Agata Kamińska, Katarzyna Wiktorska
Group instructors: Agata Kamińska, Katarzyna Wiktorska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aab1cd25dad7d4faebe01e5e39f83f1a8%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ca8535e-a744-444d-9fb5-1ee099393271&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Seminar - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)