Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Etyka lekarska

General data

Course ID: WMCM-LEN-EL
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Etyka lekarska
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) 1. ogólna wiedza humanistyczna na poziomie szkoły średniej,

2. ogólna wiedza z zakresu fizjologii i patologii człowieka na poziomie szkoły średniej


Full description: (in Polish)

Etyka medyczna to dziedzina wiedzy, która umożliwia optymalizację opieki zdrowotnej poprzez całościowe a nie ograniczone jedynie do kwestii ściśle medycznych podejście do pacjenta i jego bliskich. Wykłady pozwalają na zapoznanie się z nieempiryczną dziedziną wiedzy jaką jest etyka medyczna. Przedstawione są podstawowe kierunki etyki medycznej mające zastosowanie w opiece zdrowotnej. Studenci poznają także narzędzia służące do praktycznej realizacji zasad etycznych np. procedurę świadomej zgody. Omawiane są kwestie trudnych decyzji etycznych, dylematów moralnych, zasad etycznej współpracy wszystkich stron zaangażowanych w opiekę nad pacjentem. Przedstawiane przypadki służą utrwalaniu wiedzy przekazanej w ramach wykładów i seminariów oraz nabyciu umiejętności w zakresie postępowania etycznego.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W zakresie wiedzy: główne pojęcia, teorie, zasady etyczne służące jako ogólne ramy właściwego interpretowania i analizowania zagadnień moralno-medycznych;

W zakresie umiejętności: przestrzeganie wzorców etycznych w działaniach zawodowych, rozpoznawanie etycznego wymiaru decyzji medycznych i odróżnianie aspektów faktualnych od normatywnych, przestrzeganie praw pacjenta; wykazywanie odpowiedzialności za podnoszenie swoich kwalifikacji i za przekazywanie wiedzy innym.

W zakresie kompetencji: gotowość do przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta; nawiązania i utrzymania głębokiego i pełnego szacunku kontaktu z chorym; stawiania na pierwszym miejscu dobra chorego, uwzględniania w procesie postępowania terapeutycznego subiektywnych potrzeb i oczekiwań pacjenta wynikających z uwarunkowań społeczno-kulturowych.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

PRACE PISEMNE SĄ SPRAWDZANE PROGRAMEM ANTYPLAGIATOWYM - WYKRYCIE PLAGIATU W PRACY STUDENCKIEJ BĘDZIE SKUTKOWAŁO AUTOMATYCZNYM OBNIŻENIEM OCENY Z CAŁYCH ZAJĘĆ O JEDEN STOPIEŃ i koniecznością przygotowania nowej pracy. Opóźnienia spowodowane tą sytuacją uniemożliwiające np. zdawanie w I terminie egzaminu będą traktowane jako nieusprawiedliwiona nieobecność.

Do zaliczenia wykładów - Obowiązkowa obecność na wykładach (przez 100% czasu wykładu). Test pisemny z zakresu informacji przekazywanych podczas wykładów zdawany na ocenę.

Do zaliczenia seminariów: Obowiązkowa obecność na zajęciach (100% czasu seminarium) , aktywne uczestniczenie w omawianiu zagadnień oceniane na bieżąco na oceny (a także przygotowanie prezentacji lub wypracowania).

Uczestniczenie w zajęciach wymaga skupienia i ciszy, niezaleznie od tego czy są prowadzone stacjonarnie czy też metodą nauczania zdalnego. Dlatego w czasie zajęć wykluczone jest przemieszczanie się lub przebywanie w gwarnych miejscach lub innych warunkach utrudniających skupienie i nie zapewniających ciszy. W czasie nauczania zdalnego osoba poproszona o zabranie głosu lub sama zgłaszająca się do wypowiedzi ma obowiązek właczenia kamery, aby wszyscy uczestnicy wykładu lub seminarium ją widzieli.

Jeśli w danej okolicy nastąpi awaria internetu nieobecnośc na zjęciach może być usprawiedliwiona po dostarczeniu odpowiedniego zaświadczenia od operatora (konserwatora) sieci internetowej.

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. opuszczenie więcej niż 20% zajęć wyklucza możliwość zaliczenia przedmiotu niezależnie od tego czy nieobecności są usprawiedliwione czy też nie. Osoby, które opuściły mniej niż 20% zajęć (niezależnie czy nieobecności są usprawiedliwione czy też nie) muszą odrobić te nieobecności poprzez wykonanie dodatkowej pracy zleconej przez prowadzącego zajęcia. Zwykle będzie to praca pisemna na zadany temat.

Zajęcia kończą się kolokwium zaliczeniowym w formie egzaminu testowego przed sesją egzaminacyjną.

Osoby, które nie zgłoszą się na kolokwium zaliczeniowe (niezaleznie od tego czy nieobeność będzie usprawiedliwiona czy też nie) będą zdawać kolokwium w drugim terminie w formie ustnej polegającej na odpowiedzi na 3 z puli 60 wcześniej udostepnionych pytań.

Zaliczenie przedmiotu polega na uzyskaniu pozytywnej oceny na kolokwium zaliczeniowym (test) i obecności na wszystkich zajęciach.

Kryteria oceny z kolokwium ustnego - odpowiedź na każde pytanie jest oceniona jako odsetek prawidłowej odpowiedzi. Średnia z trzech odsetkowych ocen odpowiada ocenie ostatecznej.

KRYTERIA OCENIANIA

Kryteria oceny na stopień z testu lub kolokwium ustnego:

Ocena bardzo dobra - 91-100% prawidłowych odpowiedzi

Ocena dobra plus - 81-90% prawidłowych odpowiedzi

Ocena dobra - 71-80% prawidłowych odpowiedzi

Ocena dostateczny plus - 61-70% prawidłowych odpowiedzi

Ocena dostateczna - 50-60% prawidłowych odpowiedzi

Ocena niedostateczna <50% prawidłowych odpowiedzi

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 20 hours more information
Seminar, 10 hours more information
Coordinators: Marek Czarkowski
Group instructors: Marek Czarkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
Seminar - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Udział w zajęciach: wykłady - 20 godzin, seminaria 10 godzin,

Praca własna: przygotowanie do zajęć seminaryjnych 10 godzin, do egzaminu testowego 15 godzin


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 20 hours more information
Seminar, 10 hours more information
Coordinators: Marek Czarkowski
Group instructors: Marek Czarkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
Seminar - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2024/25" (future)

Time span: 2025-02-15 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 20 hours more information
Seminar, 10 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
Seminar - credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)