Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Pharmacology and Toxicology

General data

Course ID: WMCM-LEN-FzT-1
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0912) Medicine The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Pharmacology and Toxicology
Name in Polish: Farmakologia z toksykologią
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Znajomość fizjologii i patofizjologii człowieka, biochemii, oraz anatomii i anatomii patologicznej człowieka.

Zdane egzaminy z biochemii, fizjologii i patofizjologii, anatomii, histologii, anatomii patologicznej

Short description: (in Polish)

Celem nauczania przedmiotu Farmakologia i toksykologia jest nabycie wiedzy o grupach leków stosowanych w terapii rozmaitych schorzeń.

Podczas zajęć student powinien zapoznać się z charakterystyką poszczególnych leków, ze szczególnym uwzględnieniem wskazaniami i przeciwwskazaniami do ich stosowania, interakcjami zachodzącymi pomiędzy poszczególnymi lekami, a także działaniami niepożądanymi oraz objawami i postępowaniem w przypadku przedawkowania leku.

Omawiane są zasady farmakoterapii poszczególnych schorzeń

Omawiane są odrębności farmakoterapii w poszczególnych grupach wiekowych, oraz u kobiet w ciąży.

Omawiane są też podstawowe zagadnienia z toksykologii ze szczególnym uwzględnieniem leczenia zatruć

Full description: (in Polish)

W1. Podstawowe pojęcia w farmakologii

W2. Wiarygodne źródła wiedzy o lekach

W3. Farmakokinetyka cz. 1

W4. Farmakokinetyka cz. 2

W5. Farmakodynamika – podstawowe pojęcia

W6. Leki biotechnologiczne

W7. Leki stosowane w anestezjologii

W8. Leki stosowane w alergiach. Leki przeciwhistaminowe

W9. Leki w chorobach przewodu pokarmowego

W10. Farmakoterapia w neurologii cz. 1

W11. Farmakoterapia w neurologii cz. 2

W12. Opioidy

W13. Immunofarmakologia

W14. Płyny infuzyjne i leki w dyselektrolitemiach.

W15. Zasady leczenia zaburzeń psychicznych

S1. Hormony – wybrane zagadnienia (glikokortykosteroidy, aldosteron i jego

S2. Antykoncepcja hormonalna, hormonalna terapia zastępcza, hiperprolaktynemia Leki w chorobach tarczycy i innych zaburzeniach endokrynnych

S3. Leki stosowane w terapii cukrzycy cz.1

S4. Leki stosowane w terapii cukrzycy cz.2

S5. Leki psychotropowe – cz. 1: leki przeciwdepresyjne, leki normotymizujące

S6. Leki psychotropowe – cz. 2: leki przeciwlękowe, leki nasenne, neuroleptyki

C1 Receptura

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa:

Farmakologia Rang i Dale. wyd. polskie 9. Red. naukowa: B. Okopień, D Miirowska-Guzel . wyd. Edra Urban & Partner

Literatura uzupełniająca:

Farmakologia Goodmanna i Gilmana. red. W Buczko. Wyd. Czelej

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WBKL_C.W35. zna główne mechanizmy działania leków oraz ich przemiany

w ustroju zależne od wieku;

WBKL_C.W36. określa wpływ procesów chorobowych na metabolizm i eliminację leków;

WBKL_C.W37. zna podstawowe zasady farmakoterapii;

WBKL_C.W38. zna ważniejsze działania niepożądane leków, w tym wynikające z ich interakcji;

WBKL_C.W39. rozumie problem lekooporności, w tym lekooporności wielolekowej;

WBKL_C.W40. zna wskazania do badań genetycznych w celu indywidualizacji farmakoterapii;

WBKL_C.W41. zna podstawowe kierunki rozwoju terapii, w szczególności możliwości terapii komórkowej, terapii genowej i celowanej

w określonych chorobach;

WBKL_C.W42. zna podstawowe pojęcia z toksykologii ogólnej;

WBKL_C.W43. zna grupy leków, których nadużywanie może prowadzić do zatruć;

WBKL_C.W44. zna objawy najczęściej występujących ostrych zatruć, w tym alkoholami, narkotykami, substancjami psychoaktywnymi, metalami ciężkimi oraz wybranymi grupami leków;

WBKL_C.W45. zna podstawowe zasady postępowania diagnostycznego

w zatruciach;

WBKL_C.U13. wykonuje proste obliczenia

farmakokinetyczne;

WBKL_C.U14. dobiera leki w odpowiednich dawkach w

celu korygowania zjawisk patologicznych w

ustroju i w poszczególnych narządach;

WBKL_C.U15. projektuje schemat racjonalnej

chemioterapii zakażeń, empirycznej i

celowanej;

WBKL_C.U16. potrafi poprawnie przygotować zapisy

wszystkich form recepturowych substancji

leczniczych;

WBKL_C.U17. posługuje się informatorami

farmaceutycznymi i bazami danych o

produktach leczniczych;

WBKL_C.U18. potrafi oszacować niebezpieczeństwo

toksykologiczne

w określonych grupach wiekowych oraz w

stanach niewydolności wątroby i nerek, a

także zapobiegać zatruciom lekami;

WBKL_C.U19. interpretuje wyniki badań

toksykologicznych.

WBKL_K04. posiada świadomość własnych ograniczeń i

umiejętność stałego dokształcania się.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Podstawą dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wszystkich ćwiczeniach, seminariach i wykładach oraz zaliczenie dwóch kolokwiów w formie testu jednokrotnego wyboru, jednego w semestrze zimowym, drugiego w semestrze letnim. Minimalny próg zaliczenia kolokwiów to 60% prawidłowych odpowiedzi.

Testy na kolokwium mają po 30 pytań z jednym wariantem odpowiedzi

18-20 dostateczny

21-23 dostateczny +

23-25 dobry

26-28 dobry +

29-30 bardzo dobry

Możliwe jest zwolnienie z egzaminu. Warunkiem jest uzyskanie średniej liczby prawidłowych odpowiedzi z kolokwiów 90% lub wyższej.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest egzamin testowy złożony ze 100 pytań jednokrotnego wyboru, odbywający się w sesji letniej.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie minimum 60% prawidłowych odpowiedzi.

>93% ocena bardzo dobra

85-92% ocena dobra+

77-84% ocena dobra

69-76% ocena dostateczna plus+

60-68% ocena dostateczna

<60% ocena niedostateczna, brak zaliczenia przedmiotu.

Egzamin poprawkowy odbędzie się w formie ustnej.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 2 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Seminar, 18 hours more information
Coordinators: Adam Kobayashi
Group instructors: Adam Kobayashi, Piotr Merks, Jacek Nasiłowski, Paweł Piątkiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Classes - credit
Lectures - credit
Seminar - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Wykłady - 30 godzin

ćwiczenia - 2 godziny

seminaria - 18 godzin

Samokształcenie - 25 godzin


ECTS - 3 pkt.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem nauczania przedmiotu Farmakologia i toksykologia jest nabycie wiedzy o grupach leków stosowanych w terapii rozmaitych schorzeń.

Podczas zajęć student powinien zapoznać się z charakterystyką poszczególnych leków, ze szczególnym uwzględnieniem wskazaniami i przeciwwskazaniami do ich stosowania, interakcjami zachodzącymi pomiędzy poszczególnymi lekami, a także działaniami niepożądanymi oraz objawami i postępowaniem w przypadku przedawkowania leku.

Omawiane są zasady farmakoterapii poszczególnych schorzeń

Omawiane są odrębności farmakoterapii w poszczególnych grupach wiekowych, oraz u kobiet w ciąży.

Omawiane są też podstawowe zagadnienia z toksykologii ze szczególnym uwzględnieniem leczenia zatruć

Full description: (in Polish)

W1. Podstawowe pojęcia w farmakologii

W2. Wiarygodne źródła wiedzy o lekach

W3. Farmakokinetyka cz. 1

W4. Farmakokinetyka cz. 2

W5. Farmakodynamika – podstawowe pojęcia

W6. Leki biotechnologiczne

W7. Leki stosowane w anestezjologii

W8. Leki stosowane w alergiach. Leki przeciwhistaminowe

W9. Leki w chorobach przewodu pokarmowego

W10. Farmakoterapia w neurologii cz. 1

W11. Farmakoterapia w neurologii cz. 2

W12. Opioidy

W13. Immunofarmakologia

W14. Płyny infuzyjne i leki w dyselektrolitemiach.

W15. Zasady leczenia zaburzeń psychicznych

S1. Hormony – wybrane zagadnienia (glikokortykosteroidy, aldosteron i jego

S2. Antykoncepcja hormonalna, hormonalna terapia zastępcza, hiperprolaktynemia Leki w chorobach tarczycy i innych zaburzeniach endokrynnych

S3. Leki stosowane w terapii cukrzycy cz.1

S4. Leki stosowane w terapii cukrzycy cz.2

S5. Leki psychotropowe – cz. 1: leki przeciwdepresyjne, leki normotymizujące

S6. Leki psychotropowe – cz. 2: leki przeciwlękowe, leki nasenne, neuroleptyki

C1 Receptura

Bibliography: (in Polish)

Farmakologia Rang i Dale. wyd. polskie 9. Red. naukowa: B. Okopień, D Miirowska-Guzel . wyd. Edra Urban & Partner

Farmakologia Goodmanna i Gilmana. red. W Buczko. Wyd. Czelej

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 2 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Seminar, 18 hours more information
Coordinators: Adam Kobayashi
Group instructors: Bożena Buraczewska-Leszczyńska, Adam Kobayashi, Dorota Lasota, Wojciech Majkusiak, Piotr Merks, Paweł Piątkiewicz, Kinga Rutkowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Classes - credit
Lectures - credit
Seminar - credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Wykłady - 30 godzin

ćwiczenia - 2 godziny

seminaria - 18 godzin

Samokształcenie - 25 godzin


ECTS - 0 pkt.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem nauczania przedmiotu Farmakologia i toksykologia jest nabycie wiedzy o grupach leków stosowanych w terapii rozmaitych schorzeń.

Podczas zajęć student powinien zapoznać się z charakterystyką poszczególnych leków, ze szczególnym uwzględnieniem wskazaniami i przeciwwskazaniami do ich stosowania, interakcjami zachodzącymi pomiędzy poszczególnymi lekami, a także działaniami niepożądanymi oraz objawami i postępowaniem w przypadku przedawkowania leku.

Omawiane są zasady farmakoterapii poszczególnych schorzeń

Omawiane są odrębności farmakoterapii w poszczególnych grupach wiekowych, oraz u kobiet w ciąży.

Omawiane są też podstawowe zagadnienia z toksykologii ze szczególnym uwzględnieniem leczenia zatruć

Full description: (in Polish)

W1. Podstawowe pojęcia w farmakologii

W2. Wiarygodne źródła wiedzy o lekach

W3. Farmakokinetyka cz. 1

W4. Farmakokinetyka cz. 2

W5. Farmakodynamika – podstawowe pojęcia

W6. Leki biotechnologiczne

W7. Leki stosowane w anestezjologii

W8. Leki stosowane w alergiach. Leki przeciwhistaminowe

W9. Leki w chorobach przewodu pokarmowego

W10. Farmakoterapia w neurologii cz. 1

W11. Farmakoterapia w neurologii cz. 2

W12. Opioidy

W13. Immunofarmakologia

W14. Płyny infuzyjne i leki w dyselektrolitemiach.

W15. Zasady leczenia zaburzeń psychicznych

S1. Hormony – wybrane zagadnienia (glikokortykosteroidy, aldosteron i jego

S2. Antykoncepcja hormonalna, hormonalna terapia zastępcza, hiperprolaktynemia Leki w chorobach tarczycy i innych zaburzeniach endokrynnych

S3. Leki stosowane w terapii cukrzycy cz.1

S4. Leki stosowane w terapii cukrzycy cz.2

S5. Leki psychotropowe – cz. 1: leki przeciwdepresyjne, leki normotymizujące

S6. Leki psychotropowe – cz. 2: leki przeciwlękowe, leki nasenne, neuroleptyki

C1 Receptura

Bibliography: (in Polish)

Farmakologia Rang i Dale. wyd. polskie 9. Red. naukowa: B. Okopień, D Miirowska-Guzel . wyd. Edra Urban & Partner

Farmakologia Goodmanna i Gilmana. red. W Buczko. Wyd. Czelej

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 2 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Seminar, 18 hours more information
Coordinators: Adam Kobayashi
Group instructors: Adam Kobayashi
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Classes - credit
Lectures - credit
Seminar - credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)