Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Pharmacology and Toxicology

General data

Course ID: WMCM-LEN-FzT-2
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0912) Medicine The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Pharmacology and Toxicology
Name in Polish: Farmakologia z toksykologią
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 7.50 OR 9.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Znajomość fizjologii i patofizjologii człowieka, biochemii, oraz anatomii i anatomii patologicznej człowieka.

Zdane egzaminy z biochemii, fizjologii i patofizjologii, anatomii, histologii, anatomii patologicznej

Short description: (in Polish)

Celem nauczania przedmiotu Farmakologia i toksykologia jest nabycie wiedzy o grupach leków stosowanych w terapii rozmaitych schorzeń.

Podczas zajęć student powinien zapoznać się z charakterystyką poszczególnych leków, ze szczególnym uwzględnieniem wskazaniami i przeciwwskazaniami do ich stosowania, interakcjami zachodzącymi pomiędzy poszczególnymi lekami, a także działaniami niepożądanymi oraz objawami i postępowaniem w przypadku przedawkowania leku.

Omawiane są zasady farmakoterapii poszczególnych schorzeń

Omawiane są odrębności farmakoterapii w poszczególnych grupach wiekowych, oraz u kobiet w ciąży.

Omawiane są też podstawowe zagadnienia z toksykologii ze szczególnym uwzględnieniem leczenia zatruć

Full description: (in Polish)

W1. Farmakoprofilaktyka przeciwinfekcyjna

W2. Racjonalny wybór leków przeciwinfekcyjnych

W3. Leki przeciwgrzybicze (J. Nasiłowski)

W4. Leki przeciwwirusowe. Leki przeciwpasożytnicze

W5. Leki wpływające na układ współczulny.

W6. Leki wpływające na układ współczulny.

W7. Farmakoterapia otyłości i zaburzeń gospodarki lipidowej

W8. Leczenie chorób tarczycy i innych zaburzeń hormonalnych

W9. Leki reaumatologiczne. Leczenie zaburzeń metabolicznych kości

W10. Zasady chemioterapii nowotworowej

W11. Leki fibrynolityczne i przeciwpłytkowe

W12. Leki przeciwprątkowe

W13. Leki w chorobach układu oddechowego

W14. Toksykologia

W15. Toksykologia

S1. NLPZ

S2. Antybiotyki cz. 1

S3. Antybiotyki cz. 2

S4. Leki wpływające na hemostazę

S5. Leki w chorobach serca cz. 1

S6. Leki w chorobach serca cz. 2

C1. Zasady leczenia chorób sercowo-naczyniowych

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa:

Farmakologia Rang i Dale. wyd. polskie 9. Red. naukowa: B. Okopień, D Miirowska-Guzel . wyd. Edra Urban & Partner

Literatura uzupełniająca:

Farmakologia Goodmanna i Gilmana. red. W Buczko. Wyd. Czelej

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WBKL_C.W35. zna główne mechanizmy działania leków oraz ich przemiany

w ustroju zależne od wieku;

WBKL_C.W36. określa wpływ procesów chorobowych na metabolizm i eliminację leków;

WBKL_C.W37. zna podstawowe zasady farmakoterapii;

WBKL_C.W38. zna ważniejsze działania niepożądane leków, w tym wynikające z ich interakcji;

WBKL_C.W39. rozumie problem lekooporności, w tym lekooporności wielolekowej;

WBKL_C.W40. zna wskazania do badań genetycznych w celu indywidualizacji farmakoterapii;

WBKL_C.W41. zna podstawowe kierunki rozwoju terapii, w szczególności możliwości terapii komórkowej, terapii genowej i celowanej

w określonych chorobach;

WBKL_C.W42. zna podstawowe pojęcia z toksykologii ogólnej;

WBKL_C.W43. zna grupy leków, których nadużywanie może prowadzić do zatruć;

WBKL_C.W44. zna objawy najczęściej występujących ostrych zatruć, w tym alkoholami, narkotykami, substancjami psychoaktywnymi, metalami ciężkimi oraz wybranymi grupami leków;

WBKL_C.W45. zna podstawowe zasady postępowania diagnostycznego

w zatruciach;

WBKL_C.U13. wykonuje proste obliczenia

farmakokinetyczne;

WBKL_C.U14. dobiera leki w odpowiednich dawkach w

celu korygowania zjawisk patologicznych w

ustroju i w poszczególnych narządach;

WBKL_C.U15. projektuje schemat racjonalnej

chemioterapii zakażeń, empirycznej i

celowanej;

WBKL_C.U16. potrafi poprawnie przygotować zapisy

wszystkich form recepturowych substancji

leczniczych;

WBKL_C.U17. posługuje się informatorami

farmaceutycznymi i bazami danych o

produktach leczniczych;

WBKL_C.U18. potrafi oszacować niebezpieczeństwo

toksykologiczne

w określonych grupach wiekowych oraz w

stanach niewydolności wątroby i nerek, a

także zapobiegać zatruciom lekami;

WBKL_C.U19. interpretuje wyniki badań

toksykologicznych.

WBKL_K04. posiada świadomość własnych ograniczeń i

umiejętność stałego dokształcania się.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Podstawą dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wszystkich ćwiczeniach, seminariach i wykładach oraz zaliczenie dwóch

kolokwiów w formie testu jednokrotnego wyboru, jednego w semestrze zimowym, drugiego w semestrze letnim. Minimalny próg zaliczenia

kolokwiów to 60% prawidłowych odpowiedzi.

Testy na kolokwium mają po 30 pytań z jednym wariantem odpowiedzi

18-20 dostateczny

21-23 dostateczny +

23-25 dobry

26-28 dobry +

29-30 bardzo dobry

Możliwe jest zwolnienie z egzaminu. Warunkiem jest uzyskanie średniej liczby prawidłowych odpowiedzi z kolokwiów 90% lub wyższej.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest egzamin testowy złożony ze 100 pytań jednokrotnego wyboru, odbywający się w sesji letniej.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie minimum 60% prawidłowych odpowiedzi.

>93% ocena bardzo dobra

85-92% ocena dobra+

77-84% ocena dobra

69-76% ocena dostateczna plus+

60-68% ocena dostateczna

<60% ocena niedostateczna, brak zaliczenia przedmiotu.

Egzamin poprawkowy odbędzie się w formie ustnej.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 2 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Seminar, 18 hours more information
Coordinators: Adam Kobayashi
Group instructors: Adam Kobayashi, Dorota Lasota, Jacek Nasiłowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - credit
Lectures - examination
Seminar - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Wykłady - 30 godzin

ćwiczenia - 2 godziny

seminaria - 18 godzin

Samokształcenie - 25 godzin


ECTS - 3 pkt.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem nauczania przedmiotu Farmakologia i toksykologia jest nabycie wiedzy o grupach leków stosowanych w terapii rozmaitych schorzeń.

Podczas zajęć student powinien zapoznać się z charakterystyką poszczególnych leków, ze szczególnym uwzględnieniem wskazaniami i przeciwwskazaniami do ich stosowania, interakcjami zachodzącymi pomiędzy poszczególnymi lekami, a także działaniami niepożądanymi oraz objawami i postępowaniem w przypadku przedawkowania leku.

Omawiane są zasady farmakoterapii poszczególnych schorzeń

Omawiane są odrębności farmakoterapii w poszczególnych grupach wiekowych, oraz u kobiet w ciąży.

Omawiane są też podstawowe zagadnienia z toksykologii ze szczególnym uwzględnieniem leczenia zatruć

Bibliography: (in Polish)

Farmakologia Rang i Dale. wyd. polskie 9. Red. naukowa: B. Okopień, D Miirowska-Guzel . wyd. Edra Urban & Partner

Farmakologia Goodmanna i Gilmana. red. W Buczko. Wyd. Czelej

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 2 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Seminar, 18 hours more information
Coordinators: Adam Kobayashi
Group instructors: Adam Kobayashi, Dorota Lasota, Kinga Rutkowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - credit
Lectures - examination
Seminar - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Wykłady - 30 godzin

ćwiczenia - 2 godziny

seminaria - 18 godzin

Samokształcenie - 25 godzin


ECTS - 7,5 pkt.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem nauczania przedmiotu Farmakologia i toksykologia jest nabycie wiedzy o grupach leków stosowanych w terapii rozmaitych schorzeń.

Podczas zajęć student powinien zapoznać się z charakterystyką poszczególnych leków, ze szczególnym uwzględnieniem wskazaniami i przeciwwskazaniami do ich stosowania, interakcjami zachodzącymi pomiędzy poszczególnymi lekami, a także działaniami niepożądanymi oraz objawami i postępowaniem w przypadku przedawkowania leku.

Omawiane są zasady farmakoterapii poszczególnych schorzeń

Omawiane są odrębności farmakoterapii w poszczególnych grupach wiekowych, oraz u kobiet w ciąży.

Omawiane są też podstawowe zagadnienia z toksykologii ze szczególnym uwzględnieniem leczenia zatruć

Bibliography: (in Polish)

Farmakologia Rang i Dale. wyd. polskie 9. Red. naukowa: B. Okopień, D Miirowska-Guzel . wyd. Edra Urban & Partner

Farmakologia Goodmanna i Gilmana. red. W Buczko. Wyd. Czelej

Classes in period "Summer semester 2024/25" (future)

Time span: 2025-02-15 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 2 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Seminar, 18 hours more information
Coordinators: Adam Kobayashi
Group instructors: Adam Kobayashi
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - credit
Lectures - examination
Seminar - credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)