Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Mikrobiologia

General data

Course ID: WMCM-LEN-MI
Erasmus code / ISCED: 12.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medicine The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: (unknown)
Name in Polish: Mikrobiologia
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem zajęć (wykłady, ćwiczenia ) z przedmiotu Mikrobiologia jest zapoznanie studenta z:

- podstawowymi pojęciami dotyczącymi: struktury, biologii, organizacji materiału genetycznego i zasad jego dziedziczenia, bakterii, mikroorganizmów eukariotycznych i wirusów;

- uzyskiwaniem oporności na antybiotyki, chorobotwórczości oraz mechanizmów obronnych człowieka.

- z klasyfikacją i chorobotwórczość bakterii i grzybów

- zjawiskiem zakażeń szpitalnych, ich kontrolą i rejestracją

- budową i klasyfikacją wirusów chorobotwórczych dla człowieka, epidemiologią wybranych zakażeń wirusowych.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest: zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami dotyczącymi struktury, organizacji materiału genetycznego i zasad jego dziedziczenia, uzyskiwaniem oporności na antybiotyki, chorobotwórczości bakterii mikroorganizmów eukariotycznych i wirusów oraz mechanizmów obronnych człowieka. Dodatkowo celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z klasyfikacją i chorobotwórczość wybranych bakterii, zjawiskiem zakażeń szpitalnych, ich kontrolą i rejestracją oraz budową i klasyfikacją wirusów chorobotwórczych dla człowieka, epidemiologią wybranych zakażeń wirusowych.

Wiedza – Student zna i rozumie:

- drobnoustroje, z uwzględnieniem chorobotwórczych i obecnych we florze fizjologicznej epidemiologię zarażeń wirusami i bakteriami oraz zakażeń grzybami, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania wpływ abiotycznych i biotycznych (wirusy, bakterie) czynników środowiska na organizm człowieka i populację ludzi oraz drogi ich wnikania do organizmu człowieka

- konsekwencje narażenia organizmu człowieka na różne czynniki chemiczne i biologiczne oraz zasady profilaktyki

- objawy zakażeń jatrogennych, drogi ich rozprzestrzeniania się i patogeny wywołujące zmiany w poszczególnych narządach

- podstawy diagnostyki mikrobiologicznej

- podstawy dezynfekcji, sterylizacji i postępowania aseptycznego

- genetyczne mechanizmy nabywania lekooporności przez drobnoustroje

- korzyści i zagrożenia wynikające z obecności w ekosystemie organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO)

Umiejętności – Student potrafi:

- przygotowywać preparaty i rozpoznawać patogeny pod mikroskopem

interpretować wyniki badań mikrobiologicznych

- posługiwać się reakcją antygen – przeciwciało w aktualnych modyfikacjach i technikach dla diagnostyki chorób zakaźnych,

- analizować zjawiska odczynowe, obronne i przystosowawcze oraz zaburzenia regulacji wywoływane przez czynnik etiologiczny

Kompetencje społeczne – Student jest gotów do:

formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji

korzystania z obiektywnych źródeł informacji

propagowania zachowań prozdrowotnych

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa:

• Mikrobiologia lekarska Piotr B. Heczko, Marta Wróblewska, Agata Pietrzyk , PZWL Wydawnictwo, Warszawa 2014, wyd.1

• Antybiotykoterapia praktyczna. D. Dzierżanowska. Wyd. XXI. Alfa Medica Press, 2017

• Mikrobiologia - Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller, red. wyd. pol. Anna Przondo-Mordarska, Urban & Partner.

• Diagnostyka bakteriologiczna. Red. E. Szewczyk. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.

• Choroby wirusowe w praktyce klinicznej. Red. M. Wróblewska, T. Dzieciątkowski. Wyd. I. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017

Literatura uzupełniająca:

• Mykologia medyczna Alicja Kurnatowska, Piotr Kurnatowski

Edra Urban & Partner Wydawnictwo Wrocław 2018, wyd.1

Rekomendacje diagnostyki i terapii zakażeń Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków

http://antybiotyki.edu.pl/rekomendacje/rekomendacje-diagnostyki-i-terapii-zakazen/

Rostkowska O., Kuthan R., Burban A., Salińska J., Ciebiera M., Młynarczyk G.,

Durlik M. Analysis of Susceptibility to Selected Antibiotics in Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Causing Urinary Tract Infections in Kidney Transplant Recipients over 8 Years: Single-Center Study. Antibiotics. 2020; 9(6): 1-19.

Rostkowska O., Zgliczyński W. S., Jankowski M., Kuthan R. , Pinkas J., Durlik. Hand Hygiene Among Doctors in Transplant Departments in Poland: A Cross-sectional Survey. Transplantation Proceedings. 2020; :1-13.

Kuthan R., Sikora M., Domański D., Swoboda-Kopeć E. Trzy siostry –

Candida glabrata kompleks. Gabinet Prywatny. 2019; 26(3): 9-12.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza absolwent zna i rozumie:

WMKL_B.W3. pojęcia: rozpuszczalność, ciśnienie osmotyczne, izotonia, roztwory koloidalne i równowaga Gibbsa-Donnana;

WMKL_B.W11. budowę lipidów i polisacharydów oraz ich funkcje w strukturach komórkowych i pozakomórkowych;

WMKL_C.W12 drobnoustroje, z uwzględnieniem chorobotwórczych i obecnych we florze fizjologicznej;

WMKL_C.W13 epidemiologię zarażeń wirusami i bakteriami oraz zakażeń grzybami i pasożytami, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania;

WMKL_C.W14 wpływ abiotycznych i biotycznych (wirusy, bakterie) czynników środowiska na organizm człowieka i populację ludzi oraz drogi ich wnikania do organizmu człowieka;

WMKL_C.W15 konsekwencje narażenia organizmu człowieka na różne czynniki chemiczne i biologiczne oraz zasady profilaktyki;

WMKL_C.W16 inwazyjne dla człowieka formy lub stadia rozwojowe wybranych pasożytniczych grzybów, pierwotniaków, helmintów i stawonogów, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania;

WMKL_C.W18 objawy zakażeń jatrogennych, drogi ich rozprzestrzeniania się i patogeny wywołujące zmiany w poszczególnych narządach;

WMKL_C.W19 podstawy diagnostyki mikrobiologicznej i parazytologicznej;

WMKL_C.W20 podstawy dezynfekcji, sterylizacji i postępowania aseptycznego;

WMKL_C.W40 problem lekooporności, w tym lekooporności wielolekowej;

Umiejętności absolwent potrafi:

WMKL_A.U01 obsługiwać mikroskop optyczny, w tym w zakresie korzystania z immersji;

WMKL_C.U08 posługiwać się reakcją antygen - przeciwciało w aktualnych modyfikacjach i technikach dla diagnostyki chorób zakaźnych, alergicznych, autoimmunizacyjnych i nowotworowych oraz chorób krwi;

WMKL_C.U09 przygotowywać preparaty i rozpoznawać patogeny pod mikroskopem;

WMKL_C.U10 interpretować wyniki badań mikrobiologicznych;

WMKL_C.U15 projektować schematy racjonalnej chemioterapii zakażeń, empirycznej i celowanej;

Kompetencje społeczne

absolwent jest gotów do:

WMKL_K04 stałego dokształcania się, mając świadomość własnych ograniczeń i potrzeb edukacyjnych oraz planowania własnej aktywności edukacyjnej;

ECST

udział w wykładzie 20 godz.

przygotowanie do egzaminu 10 godz.

LICZBA ECTS = 1

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin: uzyskanie nie mniej niż 31 punktów z egzaminu pisemnego złożonego z 60 pytań testowych jednokrotnego wyboru(zakres: wykłady, ćwiczenia).

31 - 35 pkt 3.0

36 - 42 pkt 3.5

43 - 48 pkt 4.0

49 - 54 pkt 4.5

55 - 60 pkt 5.0

Termin: sesja egzaminacyjna.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 20 hours more information
Coordinators: Robert Kuthan
Group instructors: Robert Kuthan
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć (wykłady, ćwiczenia ) z przedmiotu Mikrobiologia jest zapoznanie studenta z:

- podstawowymi pojęciami dotyczącymi: struktury, biologii, organizacji materiału genetycznego i zasad jego dziedziczenia, bakterii, mikroorganizmów eukariotycznych i wirusów;

- uzyskiwaniem oporności na antybiotyki, chorobotwórczości oraz mechanizmów obronnych człowieka.

- z klasyfikacją i chorobotwórczość bakterii i grzybów

- zjawiskiem zakażeń szpitalnych, ich kontrolą i rejestracją

- budową i klasyfikacją wirusów chorobotwórczych dla człowieka, epidemiologią wybranych zakażeń wirusowych.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest: zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami dotyczącymi struktury, organizacji materiału genetycznego i zasad jego dziedziczenia, uzyskiwaniem oporności na antybiotyki, chorobotwórczości bakterii mikroorganizmów eukariotycznych i wirusów oraz mechanizmów obronnych człowieka. Dodatkowo celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z klasyfikacją i chorobotwórczość wybranych bakterii, zjawiskiem zakażeń szpitalnych, ich kontrolą i rejestracją oraz budową i klasyfikacją wirusów chorobotwórczych dla człowieka, epidemiologią wybranych zakażeń wirusowych.

Wiedza – Student zna i rozumie:

- drobnoustroje, z uwzględnieniem chorobotwórczych i obecnych we florze fizjologicznej epidemiologię zarażeń wirusami i bakteriami oraz zakażeń grzybami, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania wpływ abiotycznych i biotycznych (wirusy, bakterie) czynników środowiska na organizm człowieka i populację ludzi oraz drogi ich wnikania do organizmu człowieka

- konsekwencje narażenia organizmu człowieka na różne czynniki chemiczne i biologiczne oraz zasady profilaktyki

- objawy zakażeń jatrogennych, drogi ich rozprzestrzeniania się i patogeny wywołujące zmiany w poszczególnych narządach

- podstawy diagnostyki mikrobiologicznej

- podstawy dezynfekcji, sterylizacji i postępowania aseptycznego

- genetyczne mechanizmy nabywania lekooporności przez drobnoustroje

- korzyści i zagrożenia wynikające z obecności w ekosystemie organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO)

Umiejętności – Student potrafi:

- przygotowywać preparaty i rozpoznawać patogeny pod mikroskopem

interpretować wyniki badań mikrobiologicznych

- posługiwać się reakcją antygen – przeciwciało w aktualnych modyfikacjach i technikach dla diagnostyki chorób zakaźnych,

- analizować zjawiska odczynowe, obronne i przystosowawcze oraz zaburzenia regulacji wywoływane przez czynnik etiologiczny

Kompetencje społeczne – Student jest gotów do:

formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji

korzystania z obiektywnych źródeł informacji

propagowania zachowań prozdrowotnych

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa:

• Mikrobiologia lekarska Piotr B. Heczko, Marta Wróblewska, Agata Pietrzyk , PZWL Wydawnictwo, Warszawa 2014, wyd.1

• Antybiotykoterapia praktyczna. D. Dzierżanowska. Wyd. XXI. Alfa Medica Press, 2017

• Mikrobiologia - Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller, red. wyd. pol. Anna Przondo-Mordarska, Urban & Partner.

• Diagnostyka bakteriologiczna. Red. E. Szewczyk. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.

• Choroby wirusowe w praktyce klinicznej. Red. M. Wróblewska, T. Dzieciątkowski. Wyd. I. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017

Literatura uzupełniająca:

• Mykologia medyczna Alicja Kurnatowska, Piotr Kurnatowski

Edra Urban & Partner Wydawnictwo Wrocław 2018, wyd.1

Rekomendacje diagnostyki i terapii zakażeń Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków

http://antybiotyki.edu.pl/rekomendacje/rekomendacje-diagnostyki-i-terapii-zakazen/

Rostkowska O., Kuthan R., Burban A., Salińska J., Ciebiera M., Młynarczyk G.,

Durlik M. Analysis of Susceptibility to Selected Antibiotics in Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Causing Urinary Tract Infections in Kidney Transplant Recipients over 8 Years: Single-Center Study. Antibiotics. 2020; 9(6): 1-19.

Rostkowska O., Zgliczyński W. S., Jankowski M., Kuthan R. , Pinkas J., Durlik. Hand Hygiene Among Doctors in Transplant Departments in Poland: A Cross-sectional Survey. Transplantation Proceedings. 2020; :1-13.

Kuthan R., Sikora M., Domański D., Swoboda-Kopeć E. Trzy siostry –

Candida glabrata kompleks. Gabinet Prywatny. 2019; 26(3): 9-12.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wiedza ogólna w zakresie biologii na poziomie szkoły średniej.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)