Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Telemedycyna

General data

Course ID: WMCM-LEN-MON-TEL
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0912) Medicine The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: (unknown)
Name in Polish: Telemedycyna
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

W ramach zajęć prezentowane są zagadnienia dotyczące budowy i sposobu działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Następnie omawiane są treści związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przy wykorzystaniu telemedycyny. W ramach przedmiotu poruszane są także zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w polskim systemie prawnym tj. e-skierowanie, e-zwolnienie, e-recepta oraz elektroniczna dokumentacja medyczna.

Full description: (in Polish)

Zakres tematów:

1. System ochrony zdrowia w Polsce - wprowadzenie

2. Publiczne i niepubliczne podmioty wykonujące działalność leczniczą

3. Zadania płatnika publicznego - NFZ

4. Warunki prawne wykonywania zawodu lekarza

5. Telemedycyna - wprowadzenie

6. Warunki jakie muszą spełnić podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych przy wykorzystaniu telemedycyny

7. Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych przy wykorzystaniu telemedycyny

8. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem telemedycyny przez lekarza

9.E-recepta, e-skierowanie, e-zwolnienie oraz elektroniczna dokumentacja medyczna

10. Etyka wykonywania zawodu lekarza a telemedycyna

11. Odpowiedzialność dyscyplinarna, cywilnoprawna i karnoprawna lekarza

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

red. I. Lipowicz, G. Szpor, M. Świerczyński, Telemedycyna i e-zdrowie. Prawo i informatyka, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Dercz, H. Izdebski, T. Rek Prawo publiczne ochrony zdrowia, Warszawa 2013.

2.R. Tymiński, Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty. Aspekty administracyjnoprawne, Warszawa 2019.

3. S. Sikorski, Administracja w ochronie zdrowia, Instytucje Materialnego Prawa Administracyjnego. Przegląd regulacji, pod red. I. Lipowicz, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017 r.

4. S. Sikorski, M. Florczak, Wykorzystanie w ochronie zdrowia aplikacji zdrowotnych, opasek i urządzeń monitorujących [w:] Internet. Analityka danych, red. G. Szpor, K. Czaplicki, Warszawa 2019.

5. Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, M. Dercz (red.), wyd. 2, Warszawa 2014.

6. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, A. Pietraszewska- Macheta (red.), Warszawa 2018.

7. Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, red. E. Zielińska, Warszawa 2014.

8. Kodeks Etyki Lekarskiej

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WBKL_B.W33. zna możliwości współczesnej telemedycyny, jako narzędzia wspomagania pracy lekarza;

WBKL_G.W04. zna pojęcie zdrowia publicznego, jego cele, zadania, a także strukturę i organizację systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i globalnym oraz wpływ uwarunkowań ekonomicznych na możliwości ochrony zdrowia;

WBKL_G.W06. zna regulacje prawne dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych, praw pacjenta, podstaw wykonywania zawodu lekarza i funkcjonowania samorządu lekarskiego;

WBKL_G.U03. potrafi wyjaśnić osobom korzystającym ze świadczeń medycznych ich podstawowe uprawnienia oraz podstawy prawne udzielania tych świadczeń;

WBKL_K01. Przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta;

OPIS ECTS (3pkt)

Udział w wykładzie: 30h

Praca własna: 25h

Przygotowanie do zaliczenia: 30h

Konsultacje: 5h

RAZEM: 90h

Z uwagi na sytuację związaną z COVID-19 i wewnętrznymi regulacjami prawnymi w tym zakresie, zajęcia prowadzone są w formie online synchronicznie z wykorzystaniem aplikacji MS Teams dostępnej dla studentów na UKSW.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody dydaktyczne:

-dyskusja,

- wspomagająco wykład problemowy,

- wspomagająco wykład konwersatoryjny.

Pisemne zaliczenie (platforma Moodle)

WBKL_B.W33 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena,

WBKL_G.W04 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena,

WBKL_G.W06 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena,

WBKL_G.U03 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena,

WBKL_K01 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena, pisemne zaliczenie.

Na ocenę: 2

WBKL_B.W33. nie zna możliwości współczesnej telemedycyny, jako narzędzia wspomagania pracy lekarza;

WBKL_G.W04. nie zna pojęcia zdrowia publicznego, jego celów, zadań, a także struktury i organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i globalnym oraz wpływ uwarunkowań ekonomicznych na możliwości ochrony zdrowia;

WBKL_G.W06. nie zna regulacji prawnych dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych, praw pacjenta, podstaw wykonywania zawodu lekarza i funkcjonowania samorządu lekarskiego;

WBKL_G.U03. nie potrafi wyjaśnić osobom korzystającym ze świadczeń medycznych ich podstawowych uprawnień oraz podstaw prawnych udzielania tych świadczeń;

WBKL_K01. Nie przestrzega tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta;

Na oceny: 3;3,5

WBKL_B.W33. dostatecznie zna możliwości współczesnej telemedycyny, jako narzędzia wspomagania pracy lekarza;

WBKL_G.W04. dostatecznie zna pojęcie zdrowia publicznego, jego cele, zadania, a także strukturę i organizację systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i globalnym oraz wpływ uwarunkowań ekonomicznych na możliwości ochrony zdrowia;

WBKL_G.W06. dostatecznie zna regulacje prawne dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych, praw pacjenta, podstaw wykonywania zawodu lekarza i funkcjonowania samorządu lekarskiego;

WBKL_G.W09. dostatecznie zna regulacje dotyczące eksperymentu medycznego oraz prowadzenia innych badań medycznych;

WBKL_G.U03. dostatecznie potrafi wyjaśnić osobom korzystającym ze świadczeń medycznych ich podstawowe uprawnienia oraz podstawy prawne udzielania tych świadczeń;

WBKL_K01. dostatecznie przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta;

Na oceny: 4;4,5

WBKL_B.W33. dobrze zna możliwości współczesnej telemedycyny, jako narzędzia wspomagania pracy lekarza;

WBKL_G.W04. dobrze zna pojęcie zdrowia publicznego, jego cele, zadania, a także strukturę i organizację systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i globalnym oraz wpływ uwarunkowań ekonomicznych na możliwości ochrony zdrowia;

WBKL_G.W06. dobrze zna regulacje prawne dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych, praw pacjenta, podstaw wykonywania zawodu lekarza i funkcjonowania samorządu lekarskiego;

WBKL_G.W09. dobrze zna regulacje dotyczące eksperymentu medycznego oraz prowadzenia innych badań medycznych;

WBKL_G.U03. dobrze potrafi wyjaśnić osobom korzystającym ze świadczeń medycznych ich podstawowe uprawnienia oraz podstawy prawne udzielania tych świadczeń;

WBKL_K01. w dobrym stopniu przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta;

Na ocenę:5

WBKL_B.W33. bardzo dobrze zna możliwości współczesnej telemedycyny, jako narzędzia wspomagania pracy lekarza;

WBKL_G.W04. bardzo dobrze zna pojęcie zdrowia publicznego, jego cele, zadania, a także strukturę i organizację systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i globalnym oraz wpływ uwarunkowań ekonomicznych na możliwości ochrony zdrowia;

WBKL_G.W06. bardzo dobrze zna regulacje prawne dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych, praw pacjenta, podstaw wykonywania zawodu lekarza i funkcjonowania samorządu lekarskiego;

WBKL_G.W09. bardzo dobrze zna regulacje dotyczące eksperymentu medycznego oraz prowadzenia innych badań medycznych;

WBKL_G.U03. bardzo dobrze potrafi wyjaśnić osobom korzystającym ze świadczeń medycznych ich podstawowe uprawnienia oraz podstawy prawne udzielania tych świadczeń;

WBKL_K01. W stopniu bardzo dobrym przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Sebastian Sikorski
Group instructors: Sebastian Sikorski
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4nltdltu0YTgPrxyJir_F-dRhdXEbTK_t9yF6Ms8nJQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2e4d122b-e70f-4307-8fa2-b6c8fe2c6265&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

W ramach zajęć prezentowane są zagadnienia dotyczące budowy i sposobu działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Następnie omawiane są treści związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przy wykorzystaniu telemedycyny. W ramach przedmiotu poruszane są także zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w polskim systemie prawnym tj. e-skierowanie, e-zwolnienie, e-recepta oraz elektroniczna dokumentacja medyczna.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

red. I. Lipowicz, G. Szpor, M. Świerczyński, Telemedycyna i e-zdrowie. Prawo i informatyka, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Dercz, H. Izdebski, T. Rek Prawo publiczne ochrony zdrowia, Warszawa 2013.

2.R. Tymiński, Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty. Aspekty administracyjnoprawne, Warszawa 2019.

3. S. Sikorski, Administracja w ochronie zdrowia, Instytucje Materialnego Prawa Administracyjnego. Przegląd regulacji, pod red. I. Lipowicz, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017 r.

4. S. Sikorski, M. Florczak, Wykorzystanie w ochronie zdrowia aplikacji zdrowotnych, opasek i urządzeń monitorujących [w:] Internet. Analityka danych, red. G. Szpor, K. Czaplicki, Warszawa 2019.

5. Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, M. Dercz (red.), wyd. 2, Warszawa 2014.

6. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, A. Pietraszewska- Macheta (red.), Warszawa 2018.

7. Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, red. E. Zielińska, Warszawa 2014.

8. Kodeks Etyki Lekarskiej

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)