Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Parazytologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LEN-P
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Parazytologia
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_C.W16

WMKL_C.W17

WMKL_C.W19

WMKL_C.U07

WMKL_C.U08

WMKL_C.U09

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

- wyposażenie studenta w niezbędne wiadomości na temat biologii i morfofizjologii medycznie ważnych gatunków pasożytów bytujących w tkankach, narządach oraz układach ludzkiego organizmu;

- przekazanie wiedzy o aktualnych problemach parazytologii lekarskiej, środowiskowych czynnikach inwazji i dyspersji pasożytów, gatunkach oportunistycznych, o patogenezie i przebiegu chorób pasożytniczych w stanach immunosupresji czy defektów immunologicznych oraz epidemiologii inwazji pasożytniczych;

- zaznajomienie studenta z metodami nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej i z właściwą interpretacją wyników badań diagnostycznych.

Pełny opis:

Założenia i cele przedmiotu:

- wyposażenie studenta w niezbędne wiadomości na temat biologii i morfofizjologii medycznie ważnych gatunków pasożytów bytujących w tkankach, narządach oraz układach ludzkiego organizmu;

- przekazanie wiedzy o aktualnych problemach parazytologii lekarskiej, środowiskowych czynnikach inwazji i dyspersji pasożytów, gatunkach oportunistycznych, o patogenezie i przebiegu chorób pasożytniczych w stanach immunosupresji czy defektów immunologicznych oraz epidemiologii inwazji pasożytniczych;

- zaznajomienie studenta z metodami nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej i z właściwą interpretacją wyników badań diagnostycznych.

Tematy seminariów.

1. Nicienie – pasożyty przewodu pokarmowego (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Strongiloides stercoralis, Anisakidae).

2. Nicienie – pasożyty tkanek (Toxocara canis, Toxocara cati, Trichinella spiralis, Dirofilaria repens, onchocerkozy zoonotyczne).

3. Tasiemce (tasiemczyce – Taenia saginata, Taenia solium, Taenia asiatica, Diphyllobothrium latum, Hymenolepis nana, Hymenolepis diminuta, Dipylidium caninum; wągrzyca – Taenia solium).

4. Bąblowica (Echinococcus granulosus complex, Echinococcus multilocularis), sparganoza (Spirometra spp.), cenuroza (Taenia multiceps, Taenia serialis).

5. Inwazje pierwotniaków (Giardia intestinalis, Trichomonas vaginalis, Toxoplasma gondii, Pneumocystis jirovecii, Cryptosporidium spp.).

6. Pełzakowica (Entamoeba histolytica), pełzaki amfizoiczne (Acanthamoeba spp., Balamuthia mandrillaris, Naegleria fowleri, Sappinia spp.), tęgoryjce (Ancylostoma duodenale, Necator americanus).

7. Zimnica (Plasmodium spp.), babeszjoza (Babesia spp.), trypanosomozy (Trypanosoma spp.), leiszmaniozy (Leishmania spp.), filariozy tropikalne.

8. Przywry (Opisthorchis felineus, Clonorchis sinensis, Paragonimus westermani, Fasciolopsis buski, Fasciola hepatica, Dicrocoelium dendriticum); schistosomatoza (Schistosoma spp.).

9. Stawonogi (owady i pajęczaki) jako pasożyty i jako wektory.

10. Diagnostyka laboratoryjna chorób pasożytniczych.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Buczek Alicja. Choroby pasożytnicze: epidemiologia, diagnostyka, objawy. Lublin: Koliber, 2005. 451 s.

Literatura uzupełniająca

1. Parazytologia i akaroentomologia medyczna: podręcznik dla studentów, nauczycieli akademickich, lekarzy praktyków i pracowników laboratoriów diagnostycznych / red. nauk. Antoni Deryło; [aut.: Krystyna Boczoń et al.]. Warszawa: PWN, 2002. 506 s.

2. Zarys parazytologii lekarskiej dla studentów: podręcznik / pod red. Rościsława Kadłubowskiego i Alicji Kurnatowskiej; [aut. Bogdan Czapliński et al.]. Warszawa: PZWL, 1999. 343 s.

3. Buczek Alicja. Atlas pasożytów człowieka. Lublin: Koliber, 2005. 192 s.

4. Zarys parazytologii medycznej / redakcja Joanna Błaszkowska, Tomasz Ferenc, Piotr Kurnatowski; [autorzy Joanna Błaszkowska et al.]. Wrocław: Edra Urban & Partner, 2017. 141 s.

Artykuły

o filariozach w Polsce:

1. Wesołowska M, Zając-Pytrus H, Masny A, Pytrus W, Knysz B, Golab E, Sałamatin R. Onchocerca jakutensis ocular infection in Poland: a new vector-borne human health risk? Parasit Vectors. 2020;13(1):61. doi: 10.1186/s13071-020-3925-6.

2. Cielecka D, Żarnowska-Prymek H, Masny A, Salamatin R, Wesołowska M, Gołąb E. Human dirofilariosis in Poland: the first cases of autochthonous infections with Dirofilaria repens. Ann Agric Environ Med. 2012;19(3):445-50.

3. Sałamatin RV, Pavlikovska TM, Sagach OS, Nikolayenko SM, Kornyushin VV, Kharchenko VO, Masny A, Cielecka D, Konieczna-Sałamatin J, Conn DB, Golab E. Human dirofilariasis due to Dirofilaria repens in Ukraine, an emergent zoonosis: epidemiological report of 1465 cases. Acta Parasitol. 2013 58(4):592-8. doi: 10.2478/s11686-013-0187-x.

o Blastocystis:

1. Kaczmarek A, Rocka A, Wesołowska M, Gołąb E, Sałamatin R. Blastocystis isolates from a dog and their owners presenting with chronic diarrhoea. Dogs as reservoirs of Blastocystis: research in Poland and worldwide. Ann Parasitol. 2020;66(4):573-579. doi: 10.17420/ap6604.300.

2. Kaczmarek A, Gołąb E, Żarnowska-Prymek H, Rawska A, Jańczak D, Lewicki A, Wesołowska M, Rożej-Bielicka W, Cielecka D, Sałamatin R. Genetic diversity of Blastocystis hominis sensu lato isolated from humans in Poland. Przegl Epidemiol. 2017;71(4):539-546.

diagnostyka laboratoryjna:

1. Myjak P, Głowniak Cz, Gołąb E i in. Standardy w zakresie laboratoryjnych czynności w parazytologii medycznej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyników badań (propozycje). Diagn Lab 2011; 47 (3): 341-351.

WWW

Wydział Chorób Pasożytniczych, Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorób (CDC’s Division of Parasitic Diseases): https://www.cdc.gov/dpdx/

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza.

Student zna i rozumie:

– inwazyjne dla człowieka formy lub stadia rozwojowe wybranych pasożytniczych pierwotniaków, helmintów i stawonogów, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania;

– zasadę funkcjonowania układu pasożyt – żywiciel i podstawowe objawy chorobowe wywoływane przez pasożyty;

– podstawy diagnostyki parazytologicznej.

Umiejętności:

Student potrafi:

– rozpoznawać najczęściej spotykane pasożyty człowieka na podstawie ich budowy, cykli życiowych i objawów chorobowych;

– posługiwać się reakcją antygen-przeciwciało w aktualnych modyfikacjach

i technikach dla diagnostyki chorób zakaźnych;

– przygotowywać preparaty i rozpoznawać patogeny pod mikroskopem.

ECST:

- udział w seminariach 10 godz.

- praca własna studenta (w tym przygotowanie do egzaminu) 15 godz.

LICZBA ECTS = 1

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest obecność na wszystkich zajęciach, czynny udział w seminariach, zaliczenie dwóch kartkówek ("pierwotniaki", "robaki") oraz kolokwium praktycznego. Opuszczone zajęcia muszą być odpracowane w innym terminie lub, o ile to niemożliwe ze względów organizacyjnych, zaliczone na warunkach i w terminie określonych przez prowadzącego.

2. Kolokwium praktyczne polega na rozpoznaniu 5 preparatów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadane do preparatów pytania.

3. Egzamin polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru (50 pytań, maksymalna liczba punktów - 500, próg zaliczenia - 251 pkt.).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rusłan Sałamatin
Prowadzący grup: Adam Kaczmarek, Rusłan Sałamatin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rusłan Sałamatin
Prowadzący grup: Adam Kaczmarek, Justyna Karabowicz, Rusłan Sałamatin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kaczmarek, Rusłan Sałamatin
Prowadzący grup: Adam Kaczmarek, Justyna Karabowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kaczmarek, Rusłan Sałamatin
Prowadzący grup: Adam Kaczmarek, Rusłan Sałamatin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)