Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Podstawy technik pielęgniarskich w praktyce lekarskiej

General data

Course ID: WMCM-LEN-PTP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Podstawy technik pielęgniarskich w praktyce lekarskiej
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

medical science

Subject level:

advanced

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Full description: (in Polish)

Student zna:

C.W18 - objawy zakażeń jatrogennych, drogi ich rozprzestrzeniania się i patogeny wywołujące zmiany w poszczególnych

narządach

C.W.20- Podstawy dezynfekcji, sterylizacji i postępowania aseptycznego

C.W21 - podstawy rozwoju i mechanizmy działania układu odpornościowego, w tym swoiste i nieswoiste mechanizmy

odporności humoralnej i komórkowej

C.W38 - podstawowe zasady farmakoterapii

F.U3 – Stosować się do zasad aseptyki i antyseptyki

F.U4 - zaopatrzyć prostą ranę, zakładać i zmieniać jałowy opatrunek chirurgiczny

F.U5 – zakładać wkłucie obwodowe

K01 - nawiązania i utrzymania głębokiego oraz pełnego szacunku kontaktu z

pacjentem, a także okazywania zrozumienia dla różnic

światopoglądowych i kulturowych;

K02 – kierowanie się dobrem pacjenta

K03 przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta

Umiejętności

Student potrafi:

E.U.30 - asystować przy przeprowadzaniu następujących procedur i zabiegów medycznych: przetaczaniu preparatów krwi i

krwiopochodnych, drenażu jamy opłucnowej, nakłucia worka osierdziowego, nakłuciu jamy otrzewnej, nakłuciu lędźwiowym,

biopsji cienkoigłowej, testach naskórkowych, próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych oraz interpretować ich wyniki

E.U06 - sporządzać zaświadczenia lekarskie na potrzeby pacjentów, ich rodzin i innych podmiotóww kształcenia

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1.Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. (red). Podstawy pielęgniarstwa.

Założenia teoretyczne. Wybrane działania pielęgniarskie. Tom I i II, PZWL 2017

2. Ciechaniewicz W.(red): Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Podręcznik dla studiów

medycznych. Tom I i II. PZWL. Warszawa 2014

3. Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A., Podstawy pielęgniarstwa Tom I i II. PZWL.Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Literatura podana przez wykładowcę

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ćwiczenia : zaliczenie z oceną.

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest:

1) przygotowanie i omówienie wybranej tematyki z zakresu ćwiczeń podstaw pielęgniarstwa.

2) wykonanie zadania indywidualnego, sprawdzającego przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne umiejętności w zakresie podstaw

pielęgniarstwa.

Na ocenę składają się: ocena wiedzy (33%), ocena i obserwacja umiejętności praktycznych (34%), ocena postawy (33%)

Samokształcenie: zaliczenie bez oceny.

Wykład : Zaliczenie na ocenę Test 1 krotnego wyboru; 30 pytań

Student otrzymuje ocenę z egzaminu wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 20 hours more information
Lectures, 10 hours more information
Coordinators: Aleksander Wiśniewski
Group instructors: Magdalena Błaszczuk, Natalia Skubisz, Aleksander Wiśniewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Ćwiczenia:

1. Higiena rąk – higieniczne oraz chirurgiczne mycie i dezynfekcja rąk – sprawdzenie skuteczności dezynfekcji rąk przy użyciu lampy UV

2. Zakładanie i zdejmowanie rękawic chirurgicznych

3. Zakładanie i zdejmowanie fartucha chirurgicznego

4. Dezynfekcja – przeznaczenie preparatów, czas działania

5. Narzędzia chirurgiczne – rodzaje, zasady otwierania zestawów z narzędziami, przygotowanie stolika z narzędziami

6. Zaopatrzenie rany – zasady dezynfekcji rany czystej, rany brudnej

7. Zakładanie i zdejmowanie szwów

8. Zmiana opatrunku czystego

9. Zakładanie i wyjmowanie wkłucia obwodowego

Wykłady

1. Podstawy postępowania aseptycznego- procedury epidemiologiczne, izolacja, stosowanie środków ochrony indywidualnej

2. Podstawy sterylizacji, sprzęt jednorazowy, sprzęt wielorazowy

3. Rekomendacje diagnostyki i terapii zakażeń – np.: rekomendacje diagnostyki, terapii i profilaktyki antybiotykowej zakażeń w szpitalu, stosowanie antybiotyków w profilaktyce okołooperacyjnej, procedury obowiązujące w szpitalu, karty zleceń lekarskich

4. Wskazania do wykonywania badań mikrobiologicznych w szpitalu – wytyczne, rekomendacje, procedury opracowane przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

5. Cewniki donaczyniowe- rodzaje, zasady postępowania

Tematy do opracowania przez studentów w ramach zaliczenia ćwiczeń:

1. Asystowanie przy przeprowadzaniu drenażu jamy opłucnowej

2. Asystowanie przy nakłuciu worka osierdziowego

3. Asystowanie przy nakłuciu jamy otrzewnowej

4. Asystowanie przy nakłuciu lędźwiowym

5. Asystowanie przy biopsji cienkoigłowej

6. Asystowanie przy testach naskórkowych

7. Asystowanie przy próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych oraz interpretacja ich wyników

8. Sporządzanie zaświadczeń lekarskich na potrzeby pacjentów, ich rodzin i innych podmiotów

Full description: (in Polish)

Student zna:

C.W18 - objawy zakażeń jatrogennych, drogi ich rozprzestrzeniania się i patogeny wywołujące zmiany w poszczególnych

narządach

C.W.20- Podstawy dezynfekcji, sterylizacji i postępowania aseptycznego

C.W21 - podstawy rozwoju i mechanizmy działania układu odpornościowego, w tym swoiste i nieswoiste mechanizmy

odporności humoralnej i komórkowej

C.W38 - podstawowe zasady farmakoterapii

F.U3 – Stosować się do zasad aseptyki i antyseptyki

F.U4 - zaopatrzyć prostą ranę, zakładać i zmieniać jałowy opatrunek chirurgiczny

F.U5 – zakładać wkłucie obwodowe

K01 - nawiązania i utrzymania głębokiego oraz pełnego szacunku kontaktu z

pacjentem, a także okazywania zrozumienia dla różnic

światopoglądowych i kulturowych;

K02 – kierowanie się dobrem pacjenta

K03 przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta

Umiejętności

Student potrafi:

E.U.30 - asystować przy przeprowadzaniu następujących procedur i zabiegów medycznych: przetaczaniu preparatów krwi i

krwiopochodnych, drenażu jamy opłucnowej, nakłucia worka osierdziowego, nakłuciu jamy otrzewnej, nakłuciu lędźwiowym,

biopsji cienkoigłowej, testach naskórkowych, próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych oraz interpretować ich wyniki

E.U06 - sporządzać zaświadczenia lekarskie na potrzeby pacjentów, ich rodzin i innych podmiotóww kształcenia

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1.Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. (red). Podstawy pielęgniarstwa.

Założenia teoretyczne. Wybrane działania pielęgniarskie. Tom I i II, PZWL 2017

2. Ciechaniewicz W.(red): Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Podręcznik dla studiów

medycznych. Tom I i II. PZWL. Warszawa 2014

3. Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A., Podstawy pielęgniarstwa Tom I i II. PZWL.Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Literatura podana przez wykładowcę

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 20 hours more information
Lectures, 10 hours more information
Coordinators: Aleksander Wiśniewski
Group instructors: Magdalena Błaszczuk, Dominika Łój-Baryła, Natalia Skubisz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2024/25" (future)

Time span: 2025-02-15 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 20 hours more information
Lectures, 10 hours more information
Coordinators: Aleksander Wiśniewski
Group instructors: Aleksander Wiśniewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - credit
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)